Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Korupcijos prevencija

Siekdami, kad Agentūros veikla taptų maksimaliai skaidri ir vieša, nuolatos įgyvendiname neformalias ir efektyvias prevencijos priemones, užkertančias kelią galimai korupcijai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, kiekvienų metų III ketvirtį Agentūroje atliekamas korupcijos tikimybės nustatymas ir vertinimas.

Agentūros direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo pareigas siekiančių eiti darbuotojų reputacija ir atitiktis keliamiems reikalavimams atrankos metu tikrinama kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.

Kiekvienas darbuotojas vykdydamas teisės aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas vadovaujasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintu Agentūros Etikos kodeksu, kuriame nurodyta, kad darbuotojai privalo pranešti apie pastebėtas korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir/ar tapataus pobūdžio veikas.

Agentūroje korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nebuvo nustatyta.

Jei turite žinių apie netinkamą Agentūros darbuotojų elgesį ar pareigų atlikimą, aplaidumą ar galimus korupcijos požymius, taip pat, jeigu įtariate, kad pareiškėjai ar projektų vykdytojai netinkamai naudojasi Agentūros administruojama parama, kviečiame apie tai informuoti žodžiu, raštu ar el. paštu korupcija@esf.lt. Pranešti apie tokius veiksmus galite ir Specialiųjų tyrimų tarnybai ar tinklapyje www.esinvesticijos.lt.

Agentūra pranešime nurodytą informaciją naudos tik savo reikmėms – kaip korupcijos ir kitų neteisėtų veiksmų prevencijos priemonę. Be pranešėjo sutikimo jo pateikti asmens duomenys nebus viešinami, išskyrus atvejus, kai teisės aktai aiškiai numato, kad duomenys privalo būti paviešinti. Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas gali būti ir anoniminis. Pranešimai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, už šių pranešimų nagrinėjimą yra atsakingas Europos socialinio fondo agentūros Teisės skyrius ir Projektų valdymo skyriai.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už šiuos veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.