Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
Tūkstantmečio mokyklų programa

Didžiųjų miestų mokyklose mokinių pasiekti rezultatai yra reikšmingai geresni už pasiektus miestelių ir kaimo vietovių mokyklose. 2018 m. PISA (Programme For International Student Assessment) tyrime, kurio ilgalaikis tikslas yra stebėti vienos šalies mokinių mokymosi pažangą ir palyginti ją su kitų šalių mokinių pažanga, taip tiriant ryšį tarp edukacinės aplinkos ir mokymo(si) rezultatų, išvados parodė, kad Lietuvos gamtamokslinio raštingumo rezultatai tarp didmiesčių ir kaimų skyrėsi 61 tašku, skaitymo gebėjimų – 69 taškais, matematinio raštingumo – 62 taškais. Ryškūs skirtumai ir savivaldybių lygiu. Nacionaliniu lygmeniu analizuojant mokinių pasiekimus pagal vietovę, matyti, kad miesto mokyklose pasiekiama aukštesnių rezultatų nei kaimo vietovių mokyklose. Tai reiškia, kad jų tolesnio mokymosi kelių pasirinkimo galimybės yra menkesnės. Siekiant užtikrinti vienodas mokinių mokymosi sąlygas kiekvienam (-ai) mokiniui (-ei), nepriklausomai nuo jo (-s) gyvenamosios vietos ir socialinės padėties, taip pat jo (-s) pasiekimų ir pažangos (rezultatų) tvarumo, reikalingos kompleksinės priemonės ir kiekvienos savivaldybės situacijos bei konteksto vertinimas. Įvardytų problemų visuminiam sprendimui parengta „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. 

Programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Programa įgyvendinama pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Programos įgyvendinimui planuojama skirti 210 mln. eurų priemonės „NextGenerationEU“ lėšų. Ši programa yra dalis bendrų Europos Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama ne tik atkurti Europos ekonomiką po pandemijos, bet ir ją pertvarkyti ateities kartoms – į žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę. TŪM programoje savivaldybėms sudaromos realios galimybės siekti švietimo kokybės savo teritorijoje. 

Projektai

Tūkstantmečio mokyklų akademija
Tūkstantmečio mokyklos I
Tūkstantmečio mokyklos II

Projektas „Tūkstantmečio mokyklų akademija“ skirtas prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo savivaldybėse bei užtikrinti sklandų ir tinkamą savivaldybių pasirengimą dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos veiklose.

Projekto metu numatoma savivaldybėms teikti konsultacijas dėl ugdymo veiklų įgyvendinimo bei teikti pagalbą rengiant alternatyvų analizę, rengti rekomendacijas mokyklų veiklos tobulinimui, analizuoti kiekvienos savivaldybės situaciją ir padėti priimti tinkamiausius sprendimus, padėti savivaldybėms nusistatyti pasiekiamus, tačiau tuo pačiu ir ambicingus rodiklius. Projekte numatoma derinti savivaldybių pažangos planus bei konsultuoti jų rengimo etape. Taip pat planuojama sukurti ir pradėti įgyvendinti komunikacijos strategiją, taip pristatant TŪM programą visuomenei bei suinteresuotoms šalims.

Projekto finansavimo laikotarpis – 2022-01-01–2023-08-31
Projekto finansavimo suma – 1 156 001,76 Eur

Sričių ekspertai

Judita Šarpienė
Programos vadovė-ekspertė (STEAM)
*phones*+370 610 90116
Silvija Ancutaitė
TŪM asistentė
*phones*+370 659 80 931
Karolina Zakarauskaitė
Ekspertė (Įtraukusis ugdymas)
*phones*+370 639 20587
Lina Garbenčiūtė
Ekspertė (Įtraukusis ugdymas)
*phones*+370 659 80 750
Indrė Širvinskaitė
Ekspertė (Įtraukusis ugdymas)
*phones*+370 659 68 351
Vaida Ambrasaitė
Ekspertė (STEAM)
*phones*+370 694 47 622
Jurga Ilčiukė
Ekspertė (STEAM)
*phones*+370 659 80 282
Živilė Etevičiūtė
Ekspertė (Kultūrinis ugdymas)
*phones*+370 659 68 532
Jurgita Zigmantė
Ekspertė (Kultūrinis ugdymas)
*phones*+370 659 80 464
Eglė Paulauskienė
Ekspertė (Kultūrinis ugdymas)
*phones*+370 659 80 537
Rita Patalavičienė
Ekspertė (Lyderystė)
*phones*+370 659 80 528
Monika Šimkutė
Ekspertė (Lyderystė)
*phones*+370 659 80 477
Rūta Petrylaitė
Ekspertė (Lyderystė)
*phones*+370 659 80 287
Vida Kamenskienė
Švietimo ekspertė
*phones*+370 659 60 723
Loreta Kačiušytė Skramtai
Švietimo ekspertė
*phones*+370 659 80386
Eglė Kirliauskaitė
Komunikacijos ekspertė
*phones*+370 659 42595
Urtė Sabutytė
Socialinių tinklų koordinatorė

Projektų valdymas

Justas Martinaitis
Projektų valdymo vyr. koordinatorius
*phones*+370 659 82 031
Alicija Gasperovičienė
Komandos vadovė
*phones*+370 614 69 695