Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
ESF+ Socialinių inovacijų+ iniciatyva

ESF+ Socialinių inovacijų+ iniciatyva siekiama atliepti Europos Sąjungos šalyse pastaruoju metu kylančius socialinius iššūkius ir paspartinti patirties bei gerosios praktikos mainus tarp ES šalių. Iniciatyva siekia skatinti inovatyvių sprendimų plėtrą užimtumo ir darbo jėgos judumo, švietimo, socialinės įtraukties, skurdo mažinimo srityse. Be to, ši iniciatyva prisideda prie socialesnės ir įtraukesnės Europos, įgyvendinančios Europos socialinių teisių ramstį bei prie sąžiningo, žaliojo ir skaitmeninio kurso realizavimo.

Iniciatyvos biudžetas 2021-2027 m. laikotarpiui sudaro apie 197 mln. eurų. 

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) 2022 m. lapkričio mėn. buvo paskirta Europos socialinio fondo (ESF) Socialinių inovacijų+ iniciatyvos netiesiogine valdytoja 2021-2027 m. laikotarpiui.

Iniciatyva bus įgyvendinama dviem etapais:

 1. Teikiant socialines dotacijas ES mastu tarptautiniams projektams, skatinantiems socialinių inovacijų diegimą ir platesnį pritaikymą bei socialinių kompetencijų stiprinimą;
 2. Sukuriant Europos socialinių inovacijų kompetencijų centrą.

Socialinių inovacijų dotacijų schema

Socialinių inovacijų dotacijos bus teikiamos ES šalyse veikiančioms organizacijoms ir insititucijoms:

 • Diegti įrodymais grįstas socialines inovacijas ES valstybėse narėse ir Užimtumo ir socialinių inovacijų krypties programoje dalyvaujančiose šalyse derinant „paklausą“ ir „pasiūlą“.
 • Konceptualizuoti ir patvirtinti inovatyvius metodus, atsižvelgiant į atitinkamų projektų ir veiksmų visoje Europoje rezultatus bei kitus turimus įrodymus.
 • Remti tarptautinį bendradarbiavimą, gebėjimų stiprinimą, abipusį mokymąsi ir jungtines organizacijų ar tinklų, kurie atlieka strateginį ir struktūrinį vaidmenį remiant socialines inovacijas valstybėse narėse ir Užimtumo ir socialinių inovacijų krypties programoje dalyvaujančiose šalyse, veiklas.

Socialinių inovacijų dotacijų pirmieji kvietimai teikti paraiškas apims:

 • Paramą ALMA (angl. Aim, Learn, Master, Achieve) iniciatyvai įgyvendinti, kuriai skiriama 15 mln. Eur;
 • Paramą profesiniams gebėjimams tobulinti ir socialinių inovacijų paramos struktūrų, tokių kaip nacionaliniai kompetencijų centrai, tarptautiniam mokymuisi ir bendradarbiavimui organizuoti, tam skiriant 8 mln. Eur;
 • Paramą inovatyvių sprendimų, kuriais siekiama remti jaunimo įtrauktį ir sutelkti dėmesį į jų įgūdžius, patvirtinimui ir plėtrai, skiriant 7 mln. Eur.

Europos socialinių inovacijų kompetencijų centras

 • Apibrėš ir analizuos Europos socialinę ekosistemą identifikuodamas svarbiausius šios ekosistemos narius, galimybes ir iššūkius.
 • Sukurs profesinę infrastruktūrą ir organizuos tarptautinius mainus bei bendradarbiavimą, kad sujungtų atitinkamas socialinių inovacijų suinteresuotąsias šalis, įskaitant finansavimo teikėjus, paramos organizacijas ir nacionalines temines organizacijas. Socialinių inovacijų ir pilietinės visuomenės praktikos bendruomenių inicijuotos vietos, plėtros organizavimas ir puoselėjimas bus pagrindinis Europos kompetencijų centro šaltinis ir informacijos sklaidos kanalas siekiant tapti Europos socialinių inovacijų žinių centru.
 • Apibendrins žinias, praktikas, socialinių inovacijų įrankius ir metodus bei rengs metodinę medžiagą, studijas, gaires, mokymus ir kitas naudingas priemones platesnei socialinių inovacijų sklaidai bei pritaikymui įvairiuose kontekstuose.
 • Didins socialinių inovacijų matomumą ir akcentuos šio tipo inovacijų svarbą socialiniam ir ekonominiam šalių vystymuisi, demokratijos sklaidai, žmonių gerovei.

 

ESFA toliau rems ir skatins kitų, jau egzistuojančių Praktikos bendruomenių veiklą užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties bei įgūdžių ugdymo srityse.

ESFA taip pat pradės organizuoti papildomos grupės praktinio bendradarbiavimo migracijos klausimais darbą ir atnaujins materialinio nepritekliaus grupės (buvusios FEAD bendruomenės) veiklą.

ESFA bus atsakinga už esamų ES romų ir ALMA tinklų palaikymą, kad būtų lengviau keistis ir dalintis patirtimi bei žiniomis.

Praktikos bendruomenės ir tinklai bus pagrindinė priemonė, skatinanti tarpvalstybinį ESF+ įstaigų ir paramos struktūrų bendradarbiavimą. Nacionaliniai socialinių inovacijų kompetencijų centrai, Užimtumo ir socialinių inovacijų krypties programos kontaktiniai punktai, kitos susijusios socialinių inovacijų taikymu ir plėtra suinteresuotos šalys bus svarbios struktūros, prisidedančios prie ESF+ Socialinių inovacijų+ iniciatyvos sėkmingo gyvavimo ir veikimo ES šalyse. 

 

Nuolat atnaujinamą projekto informaciją rasite https://www.esf.lt/en