Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Agentūra asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR). BDAR galite rasti ČIA.

Agentūroje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris padeda užtikrinti duomenų tvarkymo Agentūroje atitiktį BDAR keliamiems reikalavimams.

Duomenų apsaugos pareigūnė: Agnė Kraujalytė, el. paštas: agne.kraujalyte@esf.lt, tel.: 8 659 80 821

Duomenų valdytojas (tvarkytojas) – Europos socialinio fondo agentūra. Kontaktiniai duomenys: (8 5) 264 9340, info@esf.lt, adresas: M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius

Asmens duomenų tvarkymo veiklos sritys, tikslai, teisiniai pagrindai, tvarkomi duomenys, trukmė, duomenų gavėjai

 Duomenų subjektai, iš kurių Agentūra renka duomenis turi šias teises:

  • teisę prašyti, kad Agentūra leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę gauti asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu ir prašyti asmens duomenis tiesiogiai persiųsti kitam duomenų valdytojui, t. y. teisę į duomenų perkeliamumą;
  • kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Agentūros veiksmų (neveikimo).

Jeigu siekiate įgyvendinti savo duomenų subjekto teisę, susijusią su kreipimusi į Agentūrą, kilo klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir / ar teisių įgyvendinimu, taip pat manote, jo Agentūra, tvarkydama Jūsų asmens duomenis pažeidė BDAR ir kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, maloniai prašome kreiptis el. paštu, telefonu ar raštu į Agentūrą, duomenų apsaugos pareigūną arba darbuotoją, kuris tvarko Jūsų asmens duomenis. Visais atvejais Jums atsakysime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos.

Jeigu kreipimasis susijęs su konkretaus asmens duomenų tvarkymu, asmuo turi pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kitomis pakankamomis priemonėmis įrodyti savo tapatybę.

Prašymų susipažinti su savo asmens duomenimis nagrinėjimas

Duomenų subjektai turi teisę teikti Agentūrai prašymus susipažinti su savo asmens duomenimis (Prašymo susipažinti su duomenimis forma). Agentūra, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per  vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, šis terminas gali būti pratęstas, informuojant apie tai duomenų subjektą. Duomenų subjektui informacija apie jo asmens duomenų tvarkymą ir visi pranešimai teikiami neatlygintinai. Jeigu duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi (pavyzdžiui, pasikartojančio turinio) Agentūra gali prašyti atlyginti faktiškai patirtas administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą. Jeigu Agentūra nepateikia Jūsų prašomų asmens duomenų, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Pasikeitus asmens duomenų tvarkymo nuostatoms Agentūroje, informacija skelbiama šioje svetainėje. Jeigu pakeitimai susiję su konkretaus asmens duomenų tvarkymu, asmuo informuojamas asmeniškai Agentūros turimais kontaktais.