Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Veiklos politika

Europos socialinio fondo agentūra – organizacija ir joje dirbantys žmonės, kurie nuo 2002 m. siekia, kad Europos Sąjungos investicijos, skirtos Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos. Aktyviai prisidedame prie savo šalies raidos ir augimo – geresnės Lietuvos ateities.

Aukšta veiklos kokybė mums:

 • prasmingi ir ambicingi tikslai, kuriuos įgyvendiname laiku ir optimaliomis sąnaudomis;
 • profesionalūs, patikimi, atsakingi ir sąžiningi darbuotojai, užtikrinantys aukštą veiksmų bei priimamų sprendimų kokybę;
 • sukurta vertė klientui, užtikrinant pasitikėjimą ir bendradarbiavimą;
 • moderni ir socialiai atsakinga organizacija, turinti gerą reputaciją ir skleidžianti gerąją.

Vykdydami savo veiklą ir įgyvendindami šią politiką, vadovaujamės Agentūros vertybėmis ir pareiškiame, kad:

 • Tikslus ir uždavinius nustatome kasmet, vadovaudamiesi misija ir vizija, atsižvelgdami į suinteresuotų šalių reikalavimus, poreikius bei lūkesčius, laikydamiesi kokybės ir in­formacijos saugumo įsipreigojimų, periodiškai atlikdami vadovybės vertinamąją analizę.
 • Diegiame racionalius kokybės vadybos, in­formacijos saugumo valdymo ir informacinių technologijų sprendimus.
 • Nuolat geriname procesus ir didiname įdiegtos vadybos sistemos rezultatyvumą, skiriame tam būtinus išteklius.
 • Iš savo vadovų tikimės ugdomojo vadovavimo principų užtikrinimo, vertybinio elgesio, strateginio mąstymo, į rezultatą orien­tuotos veiklos vadybos bei lyderystės.
 • Siekiame užtikrinti nuolatinį veiklos tobulinimą nustatydami ir analizuodami neatiti­kimus bei incidentus, atliekame korekcinius veiksmus.
 • Valdome riziką – tai yra neatsiejama veiklos valdymo ir sprendimų priėmimo dalis.
 • Kuriame pasitikėjimo, įgalinimo ir įsitraukimo kultūrą, ugdome ir skatiname darbuotojus aktyviai dalyvauti organizacijos gyvenime.
 • Pripažįstame darbuotojų nuopelnus, kūrybinę ini­ciatyvą ir skatiname juos siekti geresnių rezultatų.
 • Kiekvienas darbuotojas atsako už savo darbo rezultatus ir suvokia, kaip jo veiksmai lemia orga­nizacijos veiklos kokybę bei informacijos saugumą.
 • Veikiame skaidriai, atvirai ir sąžiningai (nepikt­naudžiaujame įgaliojimais siekdami naudos sau ar kitam asmeniui), vykdome nuolatinę korupcijos prevenciją.
 • Skatiname kryptingą komandinį darbą, geranoriškai bendradarbiaujame ir užtikriname sklandų keitimąsi informacija – bendri tikslai yra svarbesni už individualius.
 • Siekiame išsaugoti geriausius darbuotojus, sudarome sąlygas kokybiškai ir rezultatyviai dirbti, organizuodami praktinį mokymą, suteikdami galimybes kelti profesinę kvalifikaciją bei kompetenciją.
 • Užtikriname saugią darbo aplinką, lanksčias dar­bo organizavimo formas ir kuriame gerą vidinę atmosferą.

Įgyvendindami misiją ir šią politiką, laikomės teisinių, sutartinių, kitų pavestų ar prisiimtų reikalavimų, kokybės vady­bos bei informacijos saugumo principų. Šiai politikai palaikyti esame įdiegę, prižiūrime ir nuolat geriname integruotą vadybos sistemą, atitinkančią ISO9001 standarto reikalavimus.

Užtikriname, kad ši politika yra žinoma ir suprantama visoje organizacijoje ir peržiūrima ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

Šios politikos įgyvendinimas sudaro sąlygas darniai organizacijos kultūrai ir kryptingam bendram darbui siekiant aukštos kokybės, gerų rezultatų ir ilgalaikės sėkmės.