Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Apie mus

Europos socialinio fondo agentūros vizija, misija, vertybės         

Mūsų misija – būti partneriu užtikrinant tikslingas ir prasmingas investicijas į žmones.

Savo misiją įgyvendiname kaip:

 •  Naujų sprendimų ir gerųjų praktikų laboratorija (LAB)
  — Gerųjų praktikų kūrimas, socialinių inovacijų išbandymas, taikymas, sklaida;
  — Įgyvendintų socialinių inovacijų poveikio matavimas, vertinimas, patvirtintas vadovaujantis socialinių inovacijų kriterijais
 • Patirties jungimas (HUB)
  — Sutelktas ekspertų tinklas
  — Turima duomenų ir informacijos, žinių, modelių, įrankių, pavyzdžių, praktikų platforma
 • Partnerystė (TEAM)
  — Tarpusavio mokymosi, gebėjimų ugdymo ir bendradarbiavimo platforma, didinanti
  kompetencijas
  — Viešojo sektoriaus, verslo, NVO, akademinės bendruomenės sinergija formuojanti pokyčius, „iš apačios į viršų“

Mūsų vizija – Kurti įtraukesnį, sąmoningesnį ir tvaresnį pasaulį pasitelkus socialines inovacijas.

Agentūra siekia sukurti palankias socialinių inovacijų ekosistemas visoje Europos Sąjungoje, kurios:

 • spartintų socialinių inovacijų perkėlimą ir jų plėtojimą, visų pirma, užimtumo ir darbuotojų judumo, švietimo, socialinės įtraukties, įskaitant prisidėjimą prie skurdo panaikinimo ir tokiu būdu, taip pat siekti socialiai atsakingesnės ir įtraukesnės Europos, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, remiant Europos žaliąjį kursą bei Europos
  prisitaikymą prie skaitmeninės ateities;

 •  priimtų įrodymais pagrįstas visuomenės pažangos ir gerovės politikas ir strategijas, kurios įveiktų esamus trūkumus ir patenkintų ateities poreikius;

 • įtrauktų ir mobilizuotų Europos piliečius į savo gyvenimo ir darbo sąlygų formavimą,
  taip prisiimant atsakomybę už socialinius pokyčius ir reformas („iš apačios į viršų“);

 • padėtų pašalinti pandemijos padarinius, Rusijos-Ukrainos karo padarytą ekonominę ir
  socialinę žalą ir atkurti teisingesnę, įtraukesnę, sąmoningesnę ir tvaresnę ekonomiką ir
  visuomenę.

Siekdami įgyvendinti savo tikslus, vadovaujamės Esfa veiklos politika ir puoselėjame šias vertybes:

PROFESIONALUMAS – esame savo veiklos šeimininkai:

 • prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus,
 • savo darbu kuriame vertę organizacijai,
 • siekiame geriausio rezultato,
 • nueiname papildomą mylią.

ATVIRUMAS – esame atsakingi už atvirą, pagarba grįstą bendravimą:

 • kuriame pasitikėjimą,
 • ką sakome, tą darome,
 • esame pasirengę ne tik duoti, bet ir priimti.
  Tarpas

BENDRADARBIAVIMAS – matome, kur galime būti naudingi:

 • imamės iniciatyvos,
 • įsitraukiame ir dalinamės,
 • kartu siekiame organizacijos tikslų.  

TOBULĖJIMAS  – drąsiai siekiame geriausių sprendimų:

 • taikome įgytas žinias,
 • ieškome ir kuriame naujoves,
 • priimame ir palaikome pokyčius.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. ESFA steigėja yra valstybė, kuriai atstovauja ir ESFA dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.