Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

ES teminiai tinklai

Bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi tarp šalių yra veiksminga priemonė atrasti pažangių idėjų ir įgyti naujų gebėjimų. Siekdama perduoti sukauptą darbo patirtį įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir perimti gerąją užsienio šalių praktiką, Europos socialinio fondo agentūra dalyvauja įvairių Europos Sąjungos teminių tinklų veikloje.

Aktyvios įtraukties mokymo tinklas (angl. Active Inclusion Learning Network)
Siekdamas, kad milijonai žmonių išbristų iš skurdo ir integruotųsi visuomenėje, tinklas 2013 – 2015 metais aktyviai analizavo metodus ir būdus, kuriuos ES valstybės narės naudoja norėdamos pagelbėti socialiai atskirtiems asmenims, atskleidė veiksmingiausias intervencijas ir strategijas. Tinklas kaupė informaciją apie sėkmingą darbo su socialinės atskirties žmonėmis praktiką ir projekto pabaigoje perdavė ją ES institucijoms, atliekančioms vadovavimo funkciją struktūrinių fondų sistemoje, bei Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui apie Strategijos „Europa 2020" iniciatyvų įgyvendinimą.
Visi tarptautinio tinklo rezultatai ir surinkta geroji praktika įtraukta ir aprašyta baigiamajame leidinyje „Active Inclusion Learning Network Research Report", su kuriuo galite susipažinti čia.

ESF viešinimo specialistų tinklas (angl. Informal Network of ESF Information Officers)
Tinklo tikslas – užtikrinti visuomenės informavimą apie projektus ir veiksmus, finansuojamus iš Europos socialinio fondo. Šio tinklo veikloje nuo 1995 m. dalyvauja visų Europos Sąjungos šalių narių atstovai, atsakingi už Europos socialinio fondo viešinimą, kurie dalinasi gerąja viešinimo praktika.
Baltijos jūros šalių ESF tinklas (angl. The Baltic Sea Network – European Social Fund (BSN-ESF)
Nuo 2011 metų tinklas siekia pasikeisti informacija ir darbo patirtimi apie Baltijos jūros šalyse vykdomas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemones ir tarptautinius projektus, prisidedančius prie ES Baltijos jūros regiono strategijos 2014–2020 m. tikslų, skatinti bendradarbiavimą ir bendrų projektų vykdymą tarp Baltijos jūros regiono šalių, vykdyti Baltijos jūros šalių Europos socialinio fondo vadovaujančiųjų ir tarpinių institucijų atstovų bendrai numatytas tarptautines veiklas.  Daugiau informacijos apie tinklo veiklą angliškai galite rasti čia.

Į rezultatus orientuoto valdymo ESF tinklas (angl. Community of Practice on Results Based Management)
Tinklas skirtas vadovams, dirbantiems su ES struktūrinių fondų (konkrečiai – ESF ir ERDF) programų rengimu, valdymu, stebėsena ir vertinimu. Tinklas nuo 2010 – 2015 metų siekė išnagrinėti ir apibendrinti šalių, naudojančių į rezultatus orientuotą valdymą ESF veiksmų programose, patirtį, nustatyti gerąją praktiką, parengti Veiksmų planus, numatančius teminio tinklo rezultatų pritaikomumą ESF veiksmų programos lygmeniu, vykdyti rezultatų sklaidą naudojant el. platformą, stažuotes, mokymus ir kitas priemones.

Iš mokyklos į darbą mokymo tinklas (angl. Learning Network From school to work - S2W)
Tinklo tikslas yra stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą bei bendrų projektų įgyvendinimą tarp Baltijos jūros regiono suinteresuotų organizacijų švietimo ir darbo srityje siekiant užkirsti kelią mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus augimui ir plėsti paramą pažeidžiamoms grupėms (studentams, jaunimui). Tinklas įkurtas 2013 m. Švedijos savivaldybių asociacijos (angl. The Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR) iniciatyva. Tinklo veikloje kartu su ESFA dalyvauja įvairios Baltijos jūros regiono (Švedijos, Danijos, Suomijos, Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos) suinteresuotos organizacijos.

Baltijos jūros šalių ESF tinklas (angl. The Baltic Sea Network – European Social Fund (BSN-ESF)
Nuo 2011 metų tinklas siekia pasikeisti informacija ir darbo patirtimi apie Baltijos jūros šalyse vykdomas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemones ir tarptautinius projektus, prisidedančius prie ES Baltijos jūros regiono strategijos 2014–2020 m. tikslų, skatinti bendradarbiavimą ir bendrų projektų vykdymą tarp Baltijos jūros regiono šalių, vykdyti Baltijos jūros šalių Europos socialinio fondo vadovaujančiųjų ir tarpinių institucijų atstovų bendrai numatytas tarptautines veiklas.  Daugiau informacijos apie tinklo veiklą angliškai galite rasti čia.

3B ESF
Nuo 2011 metų, ESFA inicijavo jau besitęsiančią tradiciją organizuojant 3B metinius susitikimus, kuriuose dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos ESF fondus administruojančios institucijos. Susitikimų metų siekiama pasidalinti gerąją patirtimi bei atrasti veiksmingesnius ir efektyvesnius metodus administruojant Europos socialinio fondo lėšas, įgyvendinti bendrus tarptautinius projektus bei vystyti naujas bendras iniciatyvas. Susitikimai vyko: 2011 m. Juodkrantėje, 2012 m. Siguldoje, 2014 m. Taline, 2014 m. Jūrmaloje, 2015 Vilniuje, 2016 m. Priekulėje, 2017 m. Taline, 2019 m. Nidoje. 2020 metais 3B renginys vyks Latvijoje.

Europos Pagalbos Labiausiai Skurstantiems Asmenims Fondo tinklas (angl. Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD Network)

Tinklas siekia skatinti gerosios patirties skaidą, kontaktų užmezgimą tarp organizacijų, įgyvendinančių fondo remiamas veiklas, ir organizuoja mokymus bei konferencijas. Tinklas vienyja nevyriausybines organizacijas, Europos Sąjungos institucijas, organizacijas, suinteresuotas įgyvendinti ar jau įgyvendinančias fondo remiamas veiklas, ir ministerijas, atsakingas už fondo tikslų įgyvendinimą. Daugiau informacijos apie tinklo veiklą angliškai galite rasti čia.