Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos nacionalinis kontaktinis punktas

Europos Sąjungos (ES) Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, equality, rights and values – CERV) programos tikslas – apsaugoti ir skatinti ES Sutartyse, Pagrindinių teisių chartijoje ir taikytinose tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose įtvirtintas teises ir vertybes, remiant pilietinės visuomenės organizacijas ir skatinant piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime.

Apie programą

CERV programa buvo patvirtinta 2021 m. balandžio mėn. septynerių metų laikotarpiui (2021-2027 m.). Pagrindinis programos tikslas – apsaugoti ir skatinti ES Sutartyse, Pagrindinių teisių chartijoje ir taikytinose tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose įtvirtintas teises ir vertybes, remiant pilietinės visuomenės organizacijas ir skatinant piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime.

Programos įgyvendinimo finansinis paketas – apie 1,55 mlrd. Eur 2021-2027 m. laikotarpiui.

Programa yra sukurta dviejų anksčiau sėkmingai veikusių programų – „Europa piliečiams“ (angl. Europe for Citizens) ir „Teisės, lygybė, pilietiškumas“ (angl. Rights, Equality, Citizenship) pagrindu ir siekia konkrečių tikslų, kurie atitinka šias paprogrames:

  • ES vertybės;
  • Lygybė, teisės ir lyčių lygybė;
  • Piliečių aktyvumas ir dalyvavimas;
  • Kova su smurtu (Daphne).

Nacionalinio kontaktinio punkto veikla

Nacionalinio kontaktinio punkto veiklos tikslas – palengvinti Lietuvos organizacijų dalyvavimą CERV programoje ir paskatinti prasmingai panaudoti programos lėšas bei prisidėti prie ES politikos prioritetų įgyvendinimo.

Pagrindinės programos kontaktinio punkto funkcijos yra:

  • Teikti nešališkas gaires, praktinę informaciją ir pagalbą pareiškėjams, suinteresuotiems subjektams ir paramos gavėjams visais su programa susijusiais klausimais (įskaitant paraiškų teikimo procedūrą, partnerių paiešką, Europos Komisijos kvietimų teikti paraiškas ir dotacijų valdymo sistemą).
  • Viešinti programą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.
  • Teikti duomenis apie programos įgyvendinimo galimybes Lietuvoje Europos Komisijai ir Europos švietimo ir kultūros vykdomajai agentūrai (angl. European Education and Culture Executive Agency – EACEA).
  • Remti programos pareiškėjų, suinteresuotų subjektų ir paramos gavėjų bendradarbiavimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, įskaitant NVO ir pelno nesiekiančių suinteresuotų subjektų sutelkimą dalyvauti programos veiklose.

Visą informaciją, susijusią su kontaktinio punkto veikla ir CERV programos teikiamomis finansavimo galimybėmis, galima rasti programos internetinėje svetainėje https://www.cerv.lt ir Facebook puslapyje.

Kontaktinio punkto veikla yra finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Kontaktiniai asmenys

Diana Naujalė
Ekspertė
*phones*8 611 86 648
Asta Kulbačiauskienė
Programos vadovė
*phones*8 659 80 532