Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projekto veiklos

Projekto „PEnCIL“ metu vykdoma socialinių inovacijų ekosistemos analize buvo siekiama ištirti skirtingų suinteresuotųjų šalių požiūrį į socialines inovacijas ir atitinkamai sudaryti socialinių inovacijų žemėlapį Lietuvoje.

Socialinių inovacijų plėtrai palankios aplinkos kūrimui reikalinga (1) išsami ir kruopšti įvairių suinteresuotųjų šalių poreikių, prioritetų ir galimybių analizė ir (2) jų akumuliavimas į aiškią strategiją ir veiksmų planą inovacijoms visoje šalyje skatinti. 

Šis tyrimas buvo vykdomas trimis etapais:

Socialinių inovacijų ekosistemą, kaip ji nurodoma šiame tyrime, sudaro:

Ši analizė buvo skirta įvairių suinteresuotųjų šalių poreikių, prioritetų ir galimybių analizei. Šio tyrimo rezultatai buvo naudojami siekiant geriau suprasti socialinių inovacijų sistemoje vykstančius procesus, ištirti, kaip įvairios visų sektorių organizacijos kuria socialines inovacijas, susidurdamos su šiuo metu egzistuojančiais iššūkiais, apibendrinti suinteresuotųjų grupių vizijas, ištirti jų poreikius ir lūkesčius.

Projekto „PEnCIL“ metu atlikta socialinių inovacijų ekosistemos analizė leido suformuluoti Rekomendacijas, kaip gerinti viešosios politikos sprendimus dėl socialinių inovacijų ir jų veiksmingumo, Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro strategiją ir veiksmų planą.

Siūloma Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro vizija: Socialiai inovatyvi bendruomenė 2030.

Socialinės inovacijos skiriasi nuo kitų inovacijų tuo, kad jų pagrindinis tikslas – sukurti socialinius  pokyčius. Lyginant su bendra inovacijų samprata, socialinės inovacijos turi papildomą motyvą – socialinę misiją ir socialines vertybes. Dėl to, stebint socialinių inovacijų plėtrą, jų poveikį galima matuoti bendrais socialiniais rodikliais: laimės indeksu, skurdo indeksu, atskirties mažėjimo indeksu ir pan.

Siūloma Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro misija: Būti lyderiu ir partneriu inicijuojant socialinių inovacijų plėtrą ir naujų iniciatyvų įgy­vendinimą Lietuvoje.

Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro vizijai įgyvendinti siūlomi strateginiai tikslai:

1) Skatinti socialines inovacijas Lietuvoje, kuriant naujus bendruomenės problemų sprendimo būdus; 

2) Ugdyti sąmoningą visuomenę, gebančią spręsti jos narių sąveiką inovatyviai. 

Siūlomos Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro veiklos:

  • Ekosistemos stebėsena
  • Rekomendacijos politikai
  • Tinklaveika
  • Kompetencijų ugdymas
  • Gerosios praktikos sklaida
  • Tarpininkavimas
  • Metodologinė pagalba
  • ES finansuojamų projektų socialinių inovacijų tema vykdymas

Parengti dokumentai

  • Strategija – „Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro strategija“ 
  • Veiksmų planas – „Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“