Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
ESF+ Užimtumo ir socialinių inovacijų krypties nacionalinis kontaktinis punktas

Nacionalinio kontaktinio punkto veiklos tikslas - palengvinti Lietuvos pareiškėjų dalyvavimą ESF+ EaSI kryptyje ir paskatinti prasmingai panaudoti skiriamas lėšas bei prisidėti prie ESF+ EaSI krypties prioritetų įgyvendinimo.

Apie ESF+ EaSI kryptį

2014-2020 m. laikotarpiu EaSI buvo atskira Užimtumo ir Socialinių inovacijų (EaSI) programa, kurią sudarė Eures, Progress ir Mikrofinansavimo ir socialinio verslumo programos.  2021-2027 m. laikotarpiu EaSI programa tampa ESF+ kryptimi, daugiausia dėmesio skirsiančia įrodymais pagrįstos politikos formavimui ir socialiniams eksperimentams, paramai darbo judumui ir nefinansinių priemonių veiklai, susijusiai su ankstesne mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptimi.

Programos įgyvendinimo finansinis paketas 2021-2027 m. – apie 676 mln. Eur.

EaSI lėšomis siekiama tų pačių politikos tikslų kaip ir ESF+, o programos pagrindas – Europos socialinių teisių ramstis.

Pagrindiniai EaSI krypties politikos prioritetai:

  • Užimtumas ir įgūdžių stiprinimas.
  • Darbo rinka ir darbo mobilumo galimybės.
  • Socialinė apsauga ir aktyvi įtrauktis.
  • Darbo sąlygų kokybė.

EaSI krypties valdymo funkciją vykdo Europos Komisija (EK). EK skelbia kvietimus teikti paraiškas ES finansavimo portale.

Apie ESF+ EaSI krypties nacionalinį kontaktinį punktą

Nacionalinio kontaktinio punkto veiklos tikslas - palengvinti Lietuvos pareiškėjų dalyvavimą ESF+ EaSI kryptyje ir paskatinti prasmingai panaudoti skiriamas lėšas bei prisidėti prie ESF+ EaSI krypties prioritetų įgyvendinimo.

Pagrindinės kontaktinio punkto funkcijos:

  • teikti nešališkas gaires, praktinę informaciją ir pagalbą ESF+ EaSI krypties pareiškėjams, suinteresuotiems subjektams ir paramos gavėjams visais su ESF+ EaSI kryptimi susijusiais klausimais;
  • viešinti ESF+ EaSI kryptį nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;
  • lankytis pagal ESF+ EaSI kryptį finansuojamuose projektuose ir teikti informaciją suinteresuotiems subjektams apie projektų rezultatų taikymą platesniu mastu;
  • remti ESF+ EaSI krypties paramos gavėjų ir kitų suinteresuotų subjektų bendradarbiavimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;
  • teikti ataskaitas apie savo veiklą Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui.

Visą informaciją, susijusią su kontaktinio punkto veikla ir ESF+ EaSI krypties teikiamomis finansavimo galimybėmis galite rasti www.easi.lt.

Kontaktinio punkto veikla finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Kontaktiniai asmenys

Diana Naujalė
Programos vadovė
*phones*8 611 86648
Jūratė Kuodytė
Programos koordinatorė
*phones*8 659 80939