Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projektų valdymas

KAS YRA PROJEKTO PIRKIMAI

Projekto pirkimai yra projekto prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, skirti Europos socialinio fondo projektų, vykdomų pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimui.

Visos prekės ir paslaugos privalo būti perkamos vadovaujantis VPĮ (skirta tik perkančiosioms organizacijoms) ir PAFT (skirta perkančiosioms ir neperkančiosioms organizacijoms).

KOKS YRA PIRKIMŲ TIKSLAS

Projekto pirkimų tikslas – sudaryti pirkimo sutartį ir įsigyti reikalingas prekes, paslaugas ar darbus racionaliai naudojant projektui skirtas finansavimo lėšas. Pirkimai turi būti vykdomi laikantis nustatytų procedūrų ir vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais.