Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Finansinių korekcijų taikymo tvarka

2014-2020 M. FINANSAVIMO LAIKOTARPIU NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO NORMŲ NUSTATYMO IR TAIKYMO TVARKA, KAI NUSTATYTA SU PIRKIMU SUSIJUSIŲ PAŽEIDIMŲ

Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9 p., Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra), kaip įgyvendinančioji institucija, atlieka jai pavestas funkcijas, tarp kurių – tikrinti projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, nustatyti mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai, atlikti projektų vykdytojų vykdomų pirkimų pagal projektą priežiūrą teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka, atlikti įtariamų pažeidimų tyrimus, nustatyti pažeidimus.

Vykdydama jai pavestas funkcijas, Agentūra privalo patvirtinti tik tinkamas finansuoti išlaidas.

Nustačiusi pažeidimus dėl (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų nesilaikymo, netinkamų finansuoti išlaidų dydį Agentūra apskaičiuoja:

  1. tikslia su pažeidimu susijusia projekto išlaidų suma, kai tą sumą galima apskaičiuoti;
  2. procentine norma, kai nėra žinoma tiksli su pažeidimu susijusi netinkamų finansuoti išlaidų suma.

Nustatydama tinkamų (netinkamų) finansuoti išlaidų dalį, kurios negalima tiesiogiai apskaičiuoti, Agentūra vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintomis Projektų administravimo finansavimo taisyklėmis (toliau – PAFT).

PAFT 311 p. nustato, kad tuo atveju, kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų nuostatas, arba dėl tokio pirkimo sudarytos sutarties vykdymu ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas PAFT 7 priedo 6–14 p. nustatyta tvarka.

PAFT 7 priedo 6 p. yra nurodyta, kad nustačius su pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujamasi Europos Komisijos 2019 m. gegužės 14 d. priimtu sprendimu Nr. C(2019) 3452 (toliau – EK sprendimas), kuriuo nustatomos su Sąjungos finansuotomis išlaidomis susijusių finansinių pataisų, kurias reikia atlikti dėl taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairėmis (toliau – Gairės). Gairės yra skelbiamos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Gairėse yra nustatytos procentinės normos, kurios turi būti taikomos nustatant finansinės korekcijos dydį už atitinkamus Gairėse apibrėžtus pažeidimus, kai konkrečios netinkamų finansuoti išlaidų sumos nėra įmanoma tiesiogiai, tiksliai apskaičiuoti.

Pažymėtina, kad Gairėse nustatytos finansinės korekcijos normos už atitinkamus pažeidimus apima intervalą nuo 5 – 100 proc. Netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos yra taikomos atsižvelgiant į Gairėse nustatytą tvarką, pažeidimo pobūdį, jo sunkumą (sunkumas yra įvertinamas atsižvelgiant į konkurencijos lygį, skaidrumą ir lygiateisiškumą).