Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“

2017-03-08
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-03-08
Iki  2017-05-19
Atsakinga ministerija
LR vidaus reikalų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Nevyriausybinės organizacijos

Finansavimo tikslas

Priemonės tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose.
Pagal Priemonę remiamos veiklos tikslas – padidinti gyventojų aktyvumą dalyvaujant viešojo valdymo procesuose.

Finansuojamos veiklos

Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose, t. y. įsitraukti į viešojo valdymo institucijų veiklą joms planuojant, priimant ir įgyvendinant valdymo sprendimus, teikiant administracines bei viešąsias paslaugas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

100 000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

1 158 480,00

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos, kurios suprantamos taip, kaip jų sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 54 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) vienu iš šių būdų:
- asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
- pristatyta pašto kurjerio;
- atsiųsta registruotu paštu.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu adresu info@esf.lt.
Dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas).

Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data.

Agentūros darbo laikas:
I–IV 8.30–17.30 (pietų pertrauka 12.00–12.45)
V 8.30–16.15 (pietų pertrauka 12.00–12.45).

 

Susiję dokumentai

Susijusius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

Pagal Priemonės projektų finansavimo aprašą Nr. 1 nefinansuojama:

12.1. projektai, kurių pareiškėjas ar bent vienas iš partnerių – nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) yra projektų, įgyvendinamų Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ lėšomis, partneriu;

12.2. mokymas pagal formaliąsias švietimo programas;

12.3. projektai, kurių pareiškėjas ar bent vienas iš partnerių yra projektų, įgyvendinamų Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ lėšomis ir apimančių „suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtrai (neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymui regionuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimui) skirtas veiklas“, pareiškėju ar partneriu.

 

Pareiškėjas turi iki paraiškos dėl projekto finansavimo  pateikimo įgyvendinančiajai institucijai  dienos parengti ir su partneriu (-iais) suderinti jungtinės veiklos sutarties, kurioje būtų nustatytos pareiškėjo ir partnerio (-ių) tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą, projektą, o iki  projekto sutarties pasirašymo dienos –  su partneriu (-iais) sudaryti  jungtinės veiklos sutartį  (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, jei pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais).

Sritis

Viešasis valdymas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė Jūratė Ivanovskienė, tel. 8 5 250 0224

Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė Olėsia Palubinskienė, tel. 8 5 250 0689

Atgal