Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“

2017-01-11
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-01-11
Iki  2017-03-13
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Valstybinės įmonės

Finansavimo tikslas

Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes

Finansuojamos veiklos

Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas (įskaitant profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos rengimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų mokymą pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas)

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

Didžiausia projektui pagal švietimo sritį (ūkio šaką) galima skirti finansavimo lėšų suma yra įvardinta Projektų finansavimo sąlygų aprašo 14 punkte.

Kvietimui numatytas finansavimas

4 799 000,00 Eur

Galimi pareiškėjai

Profesinio mokymo įstaigos, darbdavių asociacijos, profesinio mokymo įstaigų asociacijos

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 56 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

 

Paraiška (jei teikiama raštu) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu laišku;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 13 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2017 m. kovo 13 d. 17:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esf.lt iki 2017 m. kovo 13 d. 17:00 val.

Susiję dokumentai

Susijusius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Rita Raklevičiūtė-Grigaliūnienė, Projektų valdymo skyriaus II Vyr. projektų vadovė, rita.grigaliuniene@esf.lt, 8 5 250 0266

Loreta Raugalaitė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, loreta.raugalaite@esf.lt, 8 5 241 3173

Milena Tamošiūnienė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, milena.tamosiuniene@esf.lt, 8 5 250 0273

Atgal