Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

2016-11-21
Paraiškos teikiamos
Nuo  2016-11-21
Iki  2017-02-21
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas, valstybės įmonės

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Finansuojamos veiklos

  • Įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
  • Įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

360 000 Eur (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių eurų).

Kvietimui numatytas finansavimas

iki 3 668 500 Eur (trijų milijonų šešių šimtų šešiasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų eurų), iš jų iki 1 834 250 Eur (vieno milijono aštuonių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

Galimi pareiškėjai

Privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 55 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas).

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Susiję dokumentai

Dokumentų sąrašą galite rasti čia.

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Vienas pareiškėjas vieno kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas: vieną paraišką pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą ir vieną paraišką pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Projektų valdymo skyriaus (III) projektų vadovė Dalia Česlauskaitė, tel. 8 5 241 3165

Projektų valdymo skyriaus (III) vyr. projektų vadovė Olėsia Palubinskienė, tel. 8 5 250 0689

 

Dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą galite rasti čia.

Atgal