Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Inomokymai

2016-10-11
Paraiškos teikiamos
Nuo  2016-10-11
Iki  2016-12-23
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas

Finansavimo tikslas

Padidinti įmonių, vykdančių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklą, darbuotojų (toliau – įmonių darbuotojai) gebėjimus dirbti su naujomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio MTEPI centruose.

Finansuojamos veiklos

Įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

100 000

Kvietimui numatytas finansavimas

482 700

Galimi pareiškėjai

Įmonės, vykdančios MTEPI veiklas ir atitinkančios priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 17.2 ir 17.3 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 54 punkte nurodyti priedai gali būti pateikti Agentūrai vienu iš šių būdų: kaip pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „PDF“ formatu ir paraiškos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną) arba elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

    • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
    • pristatyta pašto kurjerio;
    • atsiųsta registruotu paštu;
    • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 23 d. 24:00. Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2016 m. gruodžio 23 d. 13:00). Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esfa.lt iki 2016 m. gruodžio 23 d. 13:00.

Susiję dokumentai

Susijusių dokumentų sąrašą galite rasti čia.

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Sritis

Verslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Loreta Raugalaitė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, loreta.raugalaite@esf.lt, 8 5 241 3173.

Ania Artisiuk, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, ania.artisiuk@esf.lt, 8 5 250 0261.

Daiva Jakubauskienė, Projektų valdymo skyriaus II vyr. projektų vadovė, daiva.jakubauskiene@esf.lt, 8 5 250 0222.

Atgal