Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ Nr. 2

2021-10-11
Paraiškos teikiamos
Nuo  2021-10-11
Iki  2021-11-11
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas

Finansavimo tikslas

Skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Finansuojamos veiklos

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

150 000 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

Iki 2 600 000 Eur (dviejų milijonų šešių šimtų tūkstančių eurų)

Galimi pareiškėjai

Užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

 

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Paraiškų pateikimo būdas

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Paraiška kartu su Aprašo 55 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos ESFA iki 2021-11-11, 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2021-11-11 17:00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite: https://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Susiję dokumentai

GALIMI PARTNERIAI

Partneriai negalimi.

Sritis

Verslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Jelena Račkauskienė,  Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, jelena.rackauskiene@esf.lt, 8 659 80 943

Ramūnas Kalesnykas, Projektų valdymo skyriaus I vyr. projektų vadovas, ramunas.kalesnykas@esf.lt, 8 659 80 746

Reda Beržinskaitė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, reda.berzinskaite@esf.lt, 8 686 11 539

Atgal