Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ Nr. 3 (Kvietimas sustabdytas 2021-09-10)

2021-08-30
Paraiškos teikiamos
Nuo  2021-09-01
Iki  2021-09-10
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Sudaryti sąlygas asmenų praktiniam mokymui darbo vietoje pagal formaliojo švietimo programas ar jų modulius.

Finansuojamos veiklos

Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

300 000,00 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

917 720,16 Eur (devyni šimtai septyniolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt eurų ir 16 ct)

Galimi pareiškėjai

Profesinio mokymo įstaigos ir profesinio mokymo įstaigų asociacijos

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-242 (toliau – Aprašas).

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjai prie DMS jungiasi naudodamiesi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravę tampa DMS naudotojais. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

 

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

  • Partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);
  • Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą – http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai;
  • „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013;
  • Siekiant pagrįsti atitikimą Aprašo 12 punkte įvardintam su projekto veiklomis susijusiam reikalavimui „Mokymas pagal formaliojo profesinio mokymo programų modulius tinkamas finansuoti tik tiems mokiniams, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo profesinio mokymo programą“ profesinio mokymo sutarties, kuria įforminamas asmens priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programą, kopiją;
  • Siekiant pagrįsti atitikimą Aprašo 18.2 papunktyje įvardintam specialiajam projektų atrankos kriterijui „profesinio mokymo teikėjas, projekte įgyvendindamas profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma, bendradarbiauja su įmone ar įmonėmis“ partnerystės tarp profesinio mokymo teikėjo ir įmonės sutartį.

Susiję dokumentai

Papildoma informacija

Partnerystė projekte privaloma su įmone ar įmonėmis, kur bus vykdomas profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje.

Projekte numatyta, kad mokymas pameistrystės forma bus organizuojamas pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius.

GALIMI PARTNERIAI

Viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Daiva Jakubauskienė, Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė, Daiva.Jakubauskiene@esf.lt, 8 659 79 873

 

Atgal