Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ Nr. 2

2020-07-14
Paraiškos teikiamos
Nuo  2020-07-14
Iki  2020-09-30
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.

Finansuojamos veiklos

Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

100 000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

1 822 940,00 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt eurų)

Galimi pareiškėjai

Profesinio mokymo įstaigos.

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka.

Paraiškų pateikimo būdas

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 45 punkte nurodytais priedais iki kvietime nustatyto termino paskutinės dienos, 2020 m. rugsėjo 30 d. 17:00 val., teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką,  viešinama svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Susiję dokumentai

Papildoma informacija

Partnerystė projekte yra privaloma tarp profesinio mokymo įstaigų, iš kurių bent viena turi sektorinį praktinio mokymo centrą.

Viename projekte negali dalyvauti profesinio mokymo įstaigos, turinčios to paties ūkio sektoriaus sektorinius praktinio mokymo centrus.

Vienas pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas, kurios turi būti skirtos asmenų praktiniam mokymui skirtingų ūkio sektorių sektoriniuose praktinio mokymo centruose.

GALIMI PARTNERIAI

Galimi partneriai yra profesinio mokymo įstaigos.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Daiva Jakubauskienė, Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė, Daiva.Jakubauskiene@esf.lt , 8 659 79 873

Jurgita Jurkynienė, Projektų valdymo skyriaus III  projektų vadovė, Jurgita.Jurkyniene@esf.lt, 8 659 79 876

Atgal