Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokyklų pažangos skatinimas“

2020-05-28
Paraiškos teikiamos
Nuo  2020-06-01
Iki  2020-08-31
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių.

Finansuojamos veiklos

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas (savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros plane, nurodytų, kaip trūkstamų ar savivaldybės teritorijoje neteikiamų / neprieinamų, tačiau reikalingų koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, teikimas savivaldybėse).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

300 000,00 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

1 023 857,00 Eur (vienas milijonas dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni eurai)

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra savivaldybės.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 40 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos, t. y. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 17.00 val.  teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką,  viešinama svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Informuojame, kad rugpjūčio 27 d. – rugsėjo 10 d. planuojami SFMIS2014 atnaujinimo ir plėtros darbai, todėl šiomis dienomis galimi laikini sistemų sutrikimai. Prašome paraiškų teikimą planuoti atsižvelgiant į situaciją, pasilikti laiko sklandžiam duomenų įkėlimui, jeigu nepavyks pateikti, susisiekti su Europos socialinio fondo agentūros konsultuojančiais asmenimis, kurie nurodyti žemiau ir aptarti nesklandumus bei kitas (esant poreikiui ir pagrįstai priežasčiai) pateikimo galimybes. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų teikimo termino pratęsimas nėra planuojamas ir paraiškos turi būti pateiktos iki termino paskutinės dienos ir valandos.

Susiję dokumentai

Papildoma informacija

  • Projektai turi atitikti  patvirtintą savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planą (kopija teikiama kartu su paraiška). Plane turi būti atlikta savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikio analizė, įvardintos trūkstamos, t. y. nepakankama apimtimi teikiamos, paslaugos bei neteikiamos / neprieinamos, tačiau reikalingos paslaugos;
  • Projektai turi apimti bent dviejų sričių – švietimo pagalbos, socialinės ir (ar) sveikatos priežiūros – koordinuotai teikiamas paslaugas;
  • Projekto pareiškėjas ir partneriai turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų apibrėžti kiekvienos iš šalių vaidmenys projekto įgyvendinimo metu.

GALIMI PARTNERIAI

Galimi partneriai yra  mokyklos, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai, savivaldybių švietimo centrai, kultūros paslaugų teikėjai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų teikėjai, kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Janina Bendinskienė, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė, Janina.Bendinskiene@esf.lt, . 8 659 60 436

Justas Martinaitis, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovas, Justas.Martinaitis@esf.lt, 8 659 82 031

 

Atgal