Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ (Kvietimas sustabdytas 2020-07-28)

2020-03-02
Paraiškos teikiamos
Nuo  2020-03-03
Iki  2020-07-28
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.

Finansuojamos veiklos

Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

360 000,00 Eur (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

1 341 441,00 Eur (vienas milijonas trys šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras)

Galimi pareiškėjai

Profesinio mokymo įstaigos ir profesinio mokymo įstaigų asociacijos.

 

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka.

Paraiškų pateikimo būdas

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 45 punkte nurodytais priedais iki kvietime nustatyto termino paskutinės dienos, 2020 m. rugsėjo 15 d. 17:00 val., teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką,  viešinama svetainėje - http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos formą reikėtų pildyti, naudojant programinę įrangą Adobe Acrobat Reader XI arba DC 2015 versiją. Instaliacinį paketą (suarchyvuotą) galima parsisiųsti iš: https://www.esinvesticijos.lt//lt/DMS  („DMS2014 Bendrieji dokumentai“ dalyje).

Informuojame, kad gegužės 8-15 dienomis planuojami DMS atnaujinimo ir plėtros darbai, todėl gegužės 9-11 d. DMS bus nepasiekiama, o kitomis dienomis galimi laikini sistemos sutrikimai. Visi pradėti, bet nepateikti ruošiniai (pradėta pildyti paraiškos forma, pridedami dokumentai) bus pašalinti.

Susiję dokumentai

Papildoma informacija

Partnerystė projekte privaloma su įmone ar įmonėmis, kur bus vykdomas profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje.

Mokymas pagal formaliojo profesinio mokymo programų modulius tinkamas finansuoti tik tiems mokiniams, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo profesinio mokymo programą.

Pagal Aprašo 10 punkte nurodytą veiklą nefinansuojamas įmonių darbuotojų technologinių kompetencijų tobulinimas ir mokinių neformalus mokymas.

GALIMI PARTNERIAI

Galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Daiva Jakubauskienė, Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė, Daiva.Jakubauskiene@esf.lt , 8 659 79 873

Vita Sinkevičienė, Projektų valdymo skyriaus III  projektų vadovė, Vita.Sinkeviciene@esf.lt, 8 659 08 631

Atgal