Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Atnaujintas! Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ Nr. 3

2020-02-03
Paraiškos teikiamos
Nuo  2020-02-05
Iki  2020-07-22
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Dėmesio! Atnaujintas kvietimas

Atkreipiame dėmesį, kad buvo atliktas priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 keitimas, kurio metu papildytos tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos profesinių studijų, skirtų pedagogo kvalifikacijai įgyti, norminės studijų ir dalyko (modulio) kainos išlaidomis. Atitinkamai Nauja paraiškų teikimo data yra 2020-07-22 diena 17:00 val.

Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes.

Atkreipiame dėmesį, kad buvo atliktas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo keitimas, kur buvo koreguotos Aprašo 26 punkte įvardintų projekte privalomų siekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sąvokų apibrėžtys.

Finansuojamos veiklos

Mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas. Veiklos tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją ar jos dalį (suteikiant pedagogines ir (ar) dalykines kompetencijas, reikalingas tolimesniam darbui švietimo sektoriuje).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

1 448 100,00 Eur (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

1 448 100,00 Eur (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas eurų)

Galimi pareiškėjai

Lietuvos aukštosios mokyklos

 

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 44 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos, t. y. iki 2020 m. liepos 22 d. 17.00 val., teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką,  viešinama svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

 

Susiję dokumentai

Papildoma informacija

Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką.

Finansuojamas formalusis ir neformalusis mokymas Lietuvos aukštosiose mokyklose, kurį asmuo pradeda projekto įgyvendinimo metu.

GALIMI PARTNERIAI

Viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) atstovaujantys darbdavius.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Diana Naujalė, Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė, Diana.Naujale@esf.lt, 8 611 86 648

Atgal