Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Parama socialiniam verslui“ (Alytaus apskrityje)

2020-01-21
Paraiškos teikiamos
Nuo  2020-01-21
Iki  2020-03-23
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešosios įstaigos, asociacijos ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Finansavimo tikslas

Paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų bendruomenei reikalingas paslaugas ir (arba) prekes, padėsiančias spręsti konkrečią socialinę problemą, kūrimąsi ir plėtrą.

Finansuojamos veiklos

1) socialinio verslo pradžios paskatos;

2) socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklos.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

300 000 eurų

Kvietimui numatytas finansavimas

300 000 eurų

Galimi pareiškėjai

Viešosios įstaigos, kurių savininko (dalininko) teises įgyvendina valstybė (savivaldybė), asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys projektų finansavimo sąlygų aprašo 21.2 ir 21.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su projektų finansavimo sąlygų 57 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 53 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

1) Įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti tapatus. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

2) Įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Įgyvendinančios institucijos adresas:

Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius

Sritis

Verslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Rasa Lukštinskienė, projektų vadovė, tel. 8 659 80 951, el. p. Rasa.Lukstinskiene@esf.lt

Aleksandra Rynkunienė, projektų vadovė, tel. 8 659 80 537, el. p. aleksandra.rynkuniene@esf.lt

Atgal