Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modeliu“

2020-01-15
Paraiškos teikiamos
Nuo  2020-01-17
Iki  2020-05-18
Atsakinga ministerija
LR sveikatos apsaugos ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Finansavimo tikslas

Atrinkti ir išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, bei kuriuos ateityje galima būtų įdiegti nacionaliniu mastu.

Finansuojamos veiklos

Pagal Aprašą finansavimas skiriamas inovatyvių ir efektyvių paslaugų teikimo modelių, sudarančių prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, išbandymui (priemonės 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 9 punktas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

6 076 720,00 Eur (šeši milijonai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų)

Galimi pareiškėjai

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (Aprašo 12 punktas).

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 48 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Svarbu! Vadovaujantis LR SAM išaiškinimu (nuoroda į dokumentą), vertinant paraiškas reikalavimas  „duomenys (suformuota ataskaita) iš SVEIDRA turi būti gauti ne daugiau kaip prieš 2 mėn. iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos“, nurodytas PFSA 48.8.3 p. ir PFSA 2 priedo „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė “ 3 kriterijaus aprašyme, taikomas nebus. Bus tinkamos VLK nuo 2020-01-17 išduotos pažymos.

Susiję dokumentai

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką vieno kvietimo teikti paraiškas metu.

 

LR sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas apie priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616

Pranešimas „2014 - 2020 m. laikotarpio paraiška ir jos pildymas"

Pranešimas „Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas“

GALIMI PARTNERIAI

Lietuvos Respublikoje įsteigti ir vykdantys praktinę ar mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje viešieji ir privatieji juridiniai asmenys ir jų padaliniai. Partnerystė projekte turi būti pagrįsta ir turėti pridėtinę vertę, t. y. turi užtikrinti Priemonės bei projekto tikslų ir efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimą (Aprašo 13 punktas).

Sritis

Sveikatos apsauga ir gerovė

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Europos socialinio fondo agentūra:

 

Rasa Lukštinskienė, Projektų valdymo skyriaus PVS I projektų vadovė, Rasa.Lukstinskiene@esf.lt, tel. 8 659 80 951

Inga Raginytė, Projektų valdymo skyriaus PVS I vyr. projektų vadovė, Inga.Raginyte@esf.lt, tel. 8 659 80 523

 

LR sveikatos apsaugos ministerija (turinio klausimais):

Gitana Ratkienė, Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja,  Gitana.Ratkiene@sam.lt, 8 5 219 3320

Paulius Raugalas, ES paramos skyriaus vyr. specialistas, Paulius.Raugalas@sam.lt, 8 5 219 3328

 

Atgal