Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 3

2019-12-04
Paraiškos teikiamos
Nuo  2019-12-05
Iki  2020-02-24
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Finansuojamos veiklos

  1. Naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas mokykloje (-ose), atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (-ose). 
  1. Virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas, įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos. 
  1. Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (pvz., karjeros paslaugos; tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą; mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

1 743 267 Eur (vienas milijonas septyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt septyni eurai)

Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 53 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos, t. y. iki 2020 m. vasario 24 d. 17.00 val.  teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką, viešinama svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Susiję dokumentai

Papildoma informacija

Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip dvi veiklą tobulinančios mokyklos.

Jeigu pareiškėjas yra bendrojo ugdymo programas vykdanti mokykla, ji gali teikti tik vieną paraišką vienai iš Aprašo 11 punkte numatytų remiamų veiklų. Jeigu pareiškėjas yra savivaldybė, ji gali teikti kelias paraiškas pagal kiekvieną Aprašo 11 punkte nurodytą veiklą.

Veiklą tobulinanti mokykla gali dalyvauti tik viename projekte.

GALIMI PARTNERIAI

Lietuvoje registruoti ir veikiantys švietimo srityje viešieji juridiniai asmenys.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Albertas Šarkovskis, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovas, Albertas.Sarkovskis@esf.lt, 8 659 80 538

Justas Martinaitis, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovas, Justas.Martinaitis@esf.lt, 8 659 82 031

 

Atgal