Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ Nr. 2 (sustabdytas 2020-04-01)

2019-06-12
Paraiškos teikiamos
Nuo  2019-06-12
Iki  2020-09-01
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas

Finansavimo tikslas

Sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.

Svabu: Kvietimas sustabdytas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. pasitarimo protokolo Nr. 16 4 klausimo „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, perskirstymo“ 2 dalį.

 

Finansuojamos veiklos

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas arba naujos kvalifikacijos suteikimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

250 000,00 Eur (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Kvietimui numatytas finansavimas

10 281 494 Eur (dešimt milijonų du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai)

Galimi pareiškėjai

Užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka.

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.
Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.
Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

 

Susiję dokumentai

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

 

Sritis

Verslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Viktorija Mickuvienė, el. p. viktorija.mickuviene@esf.lt, tel. 8 659 80 751
Tomas Janušauskas, el. p. tomas.janusauskas@esf.lt, tel. 8 659 80 745
Jelena Račkauskienė, el. p. jelena.rackauskiene@esf.lt, tel. 8 659 80 943

Atgal