Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr.1

2019-01-03
Paraiškos teikiamos
Nuo  2019-01-04
Iki  2020-09-01
Atsakinga ministerija
LR vidaus reikalų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas, valstybės įmonės

Finansavimo tikslas

DĖMESIO! 

Informuojame, kad  2020 m. birželio 3 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-538 patvirtintas priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminis keitimas, todėl paraiškos vėl gali būti teikiamos. Su pakeistu dokumentu galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce39cc40a58111ea9515f752ff221ec9

LR vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Priemonės tikslas - įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Išsamią informaciją ir finansavimo sąlygų aprašą rasite čia.

Finansuojamos veiklos

1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį:

1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

2. Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas:

2.1.1. bedarbiais esančių darbingų gyventojų neformalusis švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma);

2.1.2. ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline forma ar pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo);

2.1.3. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla;

2.1.4. ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties;

2.1.5. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį;

2.2. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos); šiame papunktyje nurodytos veiklos neapima neformaliojo švietimo, praktikos atlikimo, visuomeninės ir (ar) kultūrinės veiklos vykdymo veiklų;

3. Bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas:

3.1. gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalusis mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą;

3.2. pagalbos verslo pradžiai teikimas, t. y.:

3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama, jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš 3.2.1 papunktyje nurodytų veiklų;

4. bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1–3 punktuose nurodytų veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (taip pat bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis); šiame punkte nurodytas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas suprantamas kaip  bendradarbiavimo forma, kuri lanksčiais ryšiais jungia bendrus tikslus turinčias organizacijas, asmenis, jų grupes ir įgalina juos dalintis informacija, žiniomis, patirtimi ir (ar) kitais būdais telktis vardan bendro tikslo.
 
5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1–4 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti; šiame punkte nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent viena iš 1–4 punktuose nurodytų veiklų.

Kvietimui numatytas finansavimas

14 057 925,00 eurų

Galimi pareiškėjai

1. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje (projektų, apimančių Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų);

2. Savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

 

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą projektui, kuris yra įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą, turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 64 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką, viešinama svetainėje:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

 

Sritis

Regioninė plėtra

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Milda Jačionytė, el. paštas Milda.Jacionyte@esf.lt, tel. 8 659 42 569.

Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Dalia Česlauskaitė, el. paštas Dalia.Ceslauskaite@esf.lt, tel. 8 659 80 266.

Atgal