Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 3

2018-12-28
Paraiškos teikiamos
Nuo  2018-12-28
Iki  2019-04-01
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas

Finansavimo tikslas

Priemonės tikslas - užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Finansuojamos veiklos

įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės forma, skirtas kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

360 000 eurų

Kvietimui numatytas finansavimas

6 921 811 eurų

Galimi pareiškėjai

privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės

Atrankos būdas

projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 55 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti Agentūrai per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Agentūrai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Vienas pareiškėjas šio kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas: vieną paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 10.1 papunktyje nurodytą veiklą ir vieną paraišką pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą. Viena paraiška negali būti pildoma pagal dvi veiklas, tokios paraiškos bus atmetamos. Vienas privatusis juridinis asmuo arba valstybės ir savivaldybės įmonė gali dalyvauti tik viename projekte, teikiamame pagal vieną veiklą, t. y. privatusis juridinis asmuo gali būti tik pareiškėju arba tik partneriu, valstybės ir savivaldybės įmonės gali būti tik pareiškėjomis projekte, teikiamame pagal vieną veiklą.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Reda Glinskienė, projektų vadovė, tel. 8 659 80 748, el. p. reda.glinskiene@esf.lt

Aleksandra Rynkunienė, projektų vadovė, tel. 8 659 80 537, el. p. aleksandra.rynkuniene@esf.lt

 

Atgal