Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" 5 kvietimas

2018-11-21
Paraiškos teikiamos
Nuo  2018-11-22
Iki  2019-01-21
Atsakinga ministerija
LR vidaus reikalų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Sudaryti palankias sąlygas vietos plėtros strategijų, kurios įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašus, įgyvendinimui.

Finansuojamos veiklos

1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų (toliau – vietos plėtros projektai) atrankos kriterijų rengimas;
2. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena;
3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas;
4. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;
5. gyvenamosios vietovės bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimas apie 1–4 ir 6 punktuose nurodytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;
6. miesto vietos veiklos grupės (toliau – miesto VVG) darbuotojų, valdymo organų atstovų kompetencijų stiprinimas (mokymas, keitimasis su kitomis vietos veiklos grupėmis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek reikalinga 1–5 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

100000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

170000,00

Galimi pareiškėjai

Miesto VVG, kurių vietos plėtros strategijos yra įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas. 
Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 48 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU


Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką, viešinama svetainėje:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

 

Susiję dokumentai

Visus aktualius dokumentus galite rasti čia - http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/vietos-pletros-strategiju-igyvendinimo-administravimas-5-kvietimas

Papildoma informacija

Paraiškų vertinimo periodiškumas:

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

 

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

15 proc. visai vietos plėtros strategijai įgyvendinti reikalingos finansavimo lėšų (t. y. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų) sumos, nurodytos atitinkamos vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“, bet ne daugiau 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų).

 

Sritis

Užimtumas ir socialinė sanglauda

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, tel. 8 659 80263;

Atgal