Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės "Kompetencijos LT" 2 kvietimą

2018-11-14
Paraiškos teikiamos
Nuo  2018-11-15
Iki  2019-02-15
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus.

Finansuojamos veiklos

mokymų, skirtų sektorinėms kompetencijoms ugdyti, rengimas įmonėse.

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

360000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

13 899 175

Galimi pareiškėjai

verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje, atitinkantys 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 21.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.


Partneriai negalimi.

Atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 63 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra)

per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Agentūrai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Prisijungimas prie DMS:  https://dms2014.finmin.lt/dms/#/

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;

pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Susiję dokumentai

Visus aktualius dokumentus galite rasti čia -http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/priemones-kompetencijos-lt-2-kvietimas

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
Vienoje pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą pareiškėjo teikiamoje paraiškoje gali būti numatomi tik vieno sektoriaus darbuotojų mokymai. Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką vieno kvietimo teikti paraiškas metu.
Dėl finansavimo pareiškėjai konkuruoja šiose grupėse: 
8.1. verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai. Šiai pareiškėjų grupei numatoma skirti iki 
6 500 000 Eur (šešių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) ES struktūrinių fondų lėšų;
8.2. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, kai galutinių naudos gavėjų pagrindinė veikla priskiriama EVRK 2 red. skyriui, grupei ar klasei, nurodytai Aprašo 7 priede. Šiai pareiškėjų grupei numatoma skirti iki 5 399 175 Eur (penkių milijonų trijų šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių šimto septyniasdešimt penkių eurų) ES struktūrinių fondų lėšų; 
8.3. skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje. Šiai pareiškėjų grupei numatoma skirti iki  2 000 000 Eur (dviejų milijonų eurų) ES struktūrinių fondų lėšų. 

Sritis

Verslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Edita Skonsmonienė,  edita.skonsmoniene@esf.lt , tel. 8 659 80  527

Rasa Balžekienė, rasa.balzekiene@esf.lt, tel. 8 659 80 684

Atgal