Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 2

2018-10-22
Paraiškos teikiamos
Nuo  2018-10-22
Iki  2019-01-28
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Dėmesio! Atnaujintas kvietimas!
Atkreipiame dėmesį, kad atnaujintame projektų finansavimo sąlygų apraše pakeisti šie punktai: 6, 10, 22, 23, 27.2, 51 bei 1 priedo  5.4 papunktis.

Europos socialinio fondo agentūra kviečia savivaldybių administracijas, ikimokyklinio ugdymo mokyklas teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044.

Priemonės tikslas - pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Finansuojamos veiklos

  1. naujų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir (ar) ugdymo turinio (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje (-ose);
  2. virtualių ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ugdymo mokyklose diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos);
  3.  ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas telkiant ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenę (pvz., tėvų (globėjų) informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų (globėjų) ir mokinių įtraukimas į ikimokyklinio ugdymo mokyklos savivaldą; ikimokyklinio ugdymo mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių ikimokyklinio ugdymo mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo programų atnaujinimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

115 500, 00

Kvietimui numatytas finansavimas

1 969 416, 00

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos (lopšelis – darželis, darželis, universalus daugiafunkcis centras, mokykla-daugiafunkcinis centras, vykdantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokykla vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas).

Galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, registruoti Lietuvos Respublikoje.

 

Atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 61 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos, t. y. iki 2019 m. sausio 28 dienos 17.00 val. teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką,  viešinama svetainėje

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Susiję dokumentai

Aktualius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip dvi veiklą tobulinančios ikimokyklinio ugdymo mokyklos.

Jeigu pareiškėjas yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, ji gali teikti tik vieną paraišką tik vienai Aprašo 19 punkte numatytai veiklai.
Jeigu pareiškėjas yra savivaldybė, ji gali teikti kelias paraiškas pagal kiekvieną Aprašo 19 punkte nurodytą veiklą.
Veiklą tobulinanti ikimokyklinio ugdymo mokykla gali dalyvauti tik viename projekte.

 

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Albertas Šarkovskis, Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovas, Albertas.sarkovskis@esf.lt, 8 659 80 538

Milda Jačionytė, Projektų valdymo skyriaus III projektų vadovė, milda.jacionyte@esf.lt, 8 659 42 569

Diana Naujalė, Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė, Diana.Naujale@esf.lt , 8 611 86 648

Atgal