Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“

2018-07-27
Paraiškos teikiamos
Nuo  2018-08-01
Iki  2018-10-05
Atsakinga ministerija
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Nevyriausybinės organizacijos

Finansavimo tikslas

Tobulinti valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos, pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityse, profesinę kompetenciją ir vykdyti visuomenės švietimą, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui.

Finansuojamos veiklos

– Informacinių veiklų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizavimas;

– Mokymų organizavimas specialistams, teikiantiems kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, vykdantiems smurto artimoje aplinkoje prevenciją, dirbantiems apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje: specializuotos pagalbos centrų (toliau – SPC) darbuotojams, savanoriams, kitiems specialistams (nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, vaiko teisių apsaugos skyrių (nuo 2018 m. liepos 1 d. – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) darbuotojams, psichologams, socialiniams pedagogams, medikams, teisėtvarkos ir teisėsaugos atstovams), atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios atstovams;

– Supervizijų organizavimas specialistams, teikiantiems pagalbą smurtą patyrusiems asmenims;

– Seminarų žurnalistams apie visuomenės informavimo smurto artimoje aplinkoje tema ypatumus organizavimas;

– Tyrimų, apklausų organizavimas

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

463 392,00

Kvietimui numatytas finansavimas

463 392,00

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-K-417 priemonės „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-372 (toliau – Aprašas).

Paraiškos ir Aprašo 58–59 punktuose nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Europos socialinio fondo agentūrai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“

htpps://www.e-tar.lt/portal/lt/legal/Act/ f44986504ed411 e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Detali informacija apie DMS ir mokymų medžiaga, kaip prijungti prie DMS, pateikti paraiškas ir kt. yra pateikta svetainėje:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Susiję dokumentai

Visus aktualius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

– Pagal šį kvietimą teikti paraiškas vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

– Tas pats juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, fizinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą, kaip pareiškėjas arba partneris gali dalyvauti tik viename projekte.

– Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas su partneriu (-iais) sudaro ir su paraiška pateikia jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą, kaip nustatyta Projektų taisyklių 163 punkte.

- Pagal Aprašą bus finansuojamas tik vienas projektas, naudos ir kokybės vertinimo metu surinkęs daugiausia prioritetinių balų

Sritis

Užimtumas ir socialinė sanglauda

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai:

Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Rita Veniukevičienė, el. p. Rita.Veniukeviciene@esf.lt, tel. 8 659 80 477

Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Simona Kazakevičienė, el. p. simona.kazakeviciene@esf.lt, tel. 8 659 80 465;

Atgal