Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ (antras kvietimas)

2018-06-29
Paraiškos teikiamos
Nuo  2018-06-29
Iki  2018-12-03
Atsakinga ministerija
LR sveikatos apsaugos ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Nevyriausybinės organizacijos ir viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Dėmesio,  kvietimas atnaujintas (atkreipiame dėmesį, kad atnaujintame projektų finansavimo sąlygų apraše pakeisti šie punktai: 7 punktas, 10 punktas, 24.1 punktas, 43.5 punktas ir 2 priedas).

 

Stiprinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimus teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas namuose neįgaliesiems, skatinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, teikti psichologinę ir socialinę pagalbą sergantiesiems onkologinėmis ligomis bei informaciją asmenims kraujotakos sistemos ligų antrinės prevencijos srityje.

Finansuojamos veiklos

Aktyvaus laisvalaikio, meno programų ar kitų projektų, skirtų gerinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus fizinę ir psichinę sveikatą, skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą įgyvendinimas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

200 000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

851 170,00

Galimi pareiškėjai

1. nevyriausybinės organizacijos;
2. tradicinės religinės bendruomenės;
3. sveikatos priežiūros specialistų organizacijos / asociacijos.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 49 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS.

 

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

 

Detali informacija apie DMS ir mokymų medžiaga, kaip prijungti prie DMS, pateikti paraiškas ir kt. yra pateikta svetainėje:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Planuojami renginiai

Kviečiame dalyvauti konsultacijose.

Susiję dokumentai

Visus aktualius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

Projekto parengtumui reikalavimai netaikomi. Netinkamos finansuoti veiklos yra mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinės programos, įgyvendinamos mokyklose pagal Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamą priemonę Nr. 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“. Taip pat  negali būti vykdomas veiklos užsiėmimas (-ai), jeigu jis (-ie) numatytas (-i) vykdyti toje pačioje tikslinėje teritorijoje (savivaldybėje) ir yra skirtas (-i) tokiai pačiai tikslinei grupei kaip pagal Ministerijos administruojamo 8.4.2 uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. 

Apie informacinius susitikimus - mokymus pareiškėjams bus paskelbta atskira žinute su tiksliomis datomis

 

Sritis

Sveikatos apsauga ir gerovė

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovas Justas Martinaitis, tel. 8 659 82031, el. paštas Justas.Martinaitis@esf.lt

Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Daiva Jakubauskienė, tel. 8 659 79873, el. paštas Daiva.Jakubauskiene@esf.lt

Atgal