Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos, 3 kvietimas

2018-04-25
Paraiškos teikiamos
Nuo  2018-04-25
Iki  2018-07-09
Atsakinga ministerija
LR vidaus reikalų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Nevyriausybinės organizacijos

Finansavimo tikslas

Priemonės tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose. 
Pagal Priemonę remiamos veiklos tikslas –  padidinti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę.

 

Svarbi informacija:

Paskelbti kvietimai | Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas | Finansavimas | 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

Pratęstas paraiškų pateikimo terminas.

 

 

 

Duomenų mainų svetainėje (DMS) buvo pateikta informacija apie techninius sutrikimus – nuo 2018-05-21 iki 2018-05-31 09.00 val. šioje svetainėje buvo klaidingai generuojamos preliminariai užpildytos paraiškų el. formos.

Kviečiame pareiškėjus, kurie iš DMS siuntėsi ir pildė šiuo laikotarpiu generuotas (mygtukas "Užsakyti paraiškos el. formą") preliminariai užpildytas paraiškos el. formas, jas sugeneruoti ir užpildyti iš naujo.

Tai užtikrins sėkmingą ir sklandų paraiškų pateikimą.

 

Finansuojamos veiklos

NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime, stiprinimas, t. y.:

1. NVO pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimas ir projekto metu parengtų pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų pristatymas suinteresuotoms institucijoms, visuomenei;

2. NVO atstovų, t. y. NVO darbuotojų, kolegialių valdymo organų narių ir vienasmenių valdymo organų, (toliau – NVO atstovai) kompetencijų, reikalingų 1 papunktyje nurodytiems pasiūlymams parengti ir pristatyti, stiprinimas (pvz., mokymai, dalyvavimas renginiuose). 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

180 000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

2 681 047,85

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos, kurios suprantamos taip, kaip jų sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 49 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos atmetamos.

 

 

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

 

 

Susiję dokumentai

Aktualius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

Pagal Priemonės projektų finansavimo aprašą Nr. 3 nefinansuojama:

1. Projektai, kurių pareiškėjai ar partneriai – NVO yra projektų, įgyvendinamų Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“ priemonės Nr. 10.1.1- ESFA- V- 912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“, 10.1.2 konkretaus uždavinio ,,Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“ priemonių Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ ir Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 ,,Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ bei 10.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiui“ priemonių Nr.  10.1.3- ESFA- V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ ir Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ lėšomis, partneriai;

2. užsienio kalbos mokymai, mokymai, skirti komandos (-ų), organizacijos (-ų) kultūrai formuoti, organizacijos (-ų) veiklos valdymui gerinti (pvz., konfliktams spręsti, stresui valdyti, bendravimui, motyvavimui, laikui planuoti, emociniam intelektui, lyderystei organizacijoje, pozityviam mąstymui, strateginiam planavimui, komandinio darbo ir komandos formavimo, kūrybiškumo gebėjimams ugdyti ir panašiai), vadovavimo ir finansų valdymo kompetencijoms ugdyti, taip pat verslumo ir eksporto mokymai.

Ta pati nevyriausybinė organizacija gali būti tik vieno pagal Aprašą finansuojamo projekto pareiškėju arba partneriu. Jeigu viename pagal Aprašą finansuojamame projekte NVO yra pareiškėjas arba partneris, tai kitame pagal Aprašą finansuojamame projekte NVO nei pareiškėju, nei partneriu negali būti.

Pareiškėjas turi iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos parengti ir su partneriu (-iais) suderinti jungtinės veiklos sutarties, kurioje būtų nustatytos tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą, projektą (laikoma, kad jungtinės veiklos sutarties projektas yra suderintas, jei jame yra nurodyta suderinimo žyma, visų partnerių atstovų pareigos, parašai, vardai ir pavardės bei projekto suderinimo datos), o iki projekto sutarties pasirašymo dienos – su partneriu (-iais) sudaryti jungtinės veiklos sutartį (taikomas tuo atveju, jei pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais)

Sritis

Viešasis valdymas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Paskelbti kvietimai | Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas | Finansavimas | 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

Olėsia Palubinskienė, tel. 8 659 42481, el. paštas Olesia.Palubinskiene@esf.lt

Irina Kaminskienė, tel. 8 659 80265, el. paštas Irina.Kaminskiene@esf.lt

 

 

Atgal