Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra 02 (Pratęstas paraiškų pateikimo terminas)

2017-11-16
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-11-20
Iki  2018-02-12
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Nevyriausybinės organizacijos ir viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Sukurti paskatas ir sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes.

 

Svarbu: pratęstas paraiškų pateikimo terminas

Finansuojamos veiklos

Suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

Nenustatyta. Projektui galima skirti finansavimo suma kinta priklausomai nuo Projektų finansavimo ir administravimo 37 punkte įvardintų suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių.

Kvietimui numatytas finansavimas

Iki 2 172 151 eurų

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra profesinio mokymo įstaigos, suaugusiųjų švietimo centrai, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) atstovaujantys darbdavius.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 46 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Paraiška (jei teikiama raštu) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
• asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
• pristatyta pašto kurjerio;
• atsiųsta registruotu laišku;
• pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 12 d. 24:00 val.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2018 m. vasario 12 d. 17:00 val. 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esf.lt iki 2018 m. vasario 12 d. 24:00 val.

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Susiję dokumentai

Susijusius dokumentus rasite čia.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Milena Tamošiūnienė, Projektų valdymo skyriaus II vyr. projektų vadovė, milena.tamosiuniene@esf.lt , 8 65980935,

Kęstutis Bartusevičius, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovas, kestutis.bartusevicius@esf.lt, 8 65980938,

Anžela Petkevičienė. Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, anzela.petkeviciene@esf.lt, 8 65980949.

Atgal