Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

2017-08-21
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-08-21
Iki  2017-11-30
Atsakinga ministerija
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Nevyriausybinės organizacijos

Finansavimo tikslas

Teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką

Finansuojamos veiklos

 1. Individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
 2. Psichosocialinė pagalba, kaip apibrėžta Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas;
 4. Bendrųjų gebėjimų, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB) (OL 2006 L 394, p. 10), ugdymas;
 5. Profesinis mokymas;
 6. Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje;
 7. Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus;
 8. Projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas;
 9. Tarptautinis bendradarbiavimas

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

500000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

31299631,00 

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 61-62 punktuose nurodyti priedai turi būti pateikti Agentūrai raštu. Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikta vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  •pristatyta pašto kurjerio;
 • atsiųsta registruotu paštu;

•  pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu (paraiškos gali būti teikiamos el. paštu info@esf.lt arba per sistemą e.pristatymas (https://epristatymas.post.lt/).

 

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, Vilnius 01109

Planuojami renginiai

Susiję dokumentai

Aktualius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

- Pagal šį kvietimą teikti paraiškas vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

- Tas pats juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė gali būti tik vieno konkrečioje apskrityje planuojamo įgyvendinti projekto partneriu.  

- Juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, kuris yra pareiškėjas vienoje apskrityje planuojame įgyvendinti projekte, negali būti kito toje pačioje apskrityje planuojamo įgyvendinti projekto partneriu.

- Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas su partneriu (-iais) sudaro ir su paraiška pateikia jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą, kaip nustatyta Projektų taisyklių 163 punkte.

Sritis

Užimtumas ir socialinė sanglauda

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Dainius Čiurinskas, Projektų valdymo skyriaus I vyr. projektų vadovas, el. p. dainius.ciurinskas@esf.lt, tel.: 8 5 264 6230

Renata Aleksaitė-Ptak, Projektų valdymo skyriaus I vyr. projektų vadovė, el. p. renata.ptak@esf.lt, tel.: 8 5 260 8431

Danutė Kaluginienė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, el. p. danute.kaluginiene@esf.lt, tel.: 8 5 250 0244

Diana Rušėnaitė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, el. p. diana.rusenaite@esf.lt, tel.: 8 5 250 0231

Greta Milašauskienė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, el. p. greta.milasauskiene@esf.lt, tel.: 8 5 250 0276

Jurgita Lazauskienė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, el. p. jurgita.lazauskiene@esf.lt, tel.: 8 5 250 0235

Ligita Stanulevičiūtė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, el. p. ligita.stanuleviciute@esf.lt, tel.: 8 5 250 0211

Rūta Raguliūnienė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, el. p. d ruta.raguliuniene@esf.lt, tel.: 8 5 250 0241

Atgal