Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams (sustabdytas 2020-04-01)

2017-07-14
Paraiškos teikiamos
Nuo  2018-03-29
Iki  2020-06-30
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas

Finansavimo tikslas

Didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

Svarbu: Kvietimas sustabdytas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. pasitarimo protokolo Nr. 16 4 klausimo „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, perskirstymo“ 2 dalį.

 

Finansuojamos veiklos

MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

851 912,00 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai dvylika eurų)

Galimi pareiškėjai

MTEPI veiklas vykdančios įmonės, turinčios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą.

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 51 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti per DMS. Pateikus paraišką per DMS, popierinių paraiškos ir jos priedų  Agentūrai pateikti nereikia.
Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.
Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Susiję dokumentai

Susijusius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Šiam kvietimui aktuali paraiškos forma, kurią reikia užpildyti, yra pateikiama prie susijusių dokumentų bei DMS. Prieš pateikiant paraišką būtina užsiregistruoti DMS naudotoju Taisyklių 1 priede nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nebuvote registruoti DMS naudotoju. Vadovaujantis Taisyklių 93 punktu, kitais būdais nei per DMS išsiųstos ar pristatytos paraiškos bus atmetamos.

Sritis

Verslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Loreta Raugalaitė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, loreta.raugalaite@esf.lt, 8 659 42594;
Mantas Jurkaitis, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovas, mantas.jurkaitis@esf.lt, 8 659 42595

 

Atgal