Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„54 +“

2017-06-22
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-06-22
Iki  2017-09-15
Atsakinga ministerija
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Nevyriausybinės organizacijos

Finansavimo tikslas

Sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje.

Finansuojamos veiklos

1. Vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas:
1.1. vyresnių darbingo amžiaus asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą;
1.2. savanorius priimančių organizacijų mokymai ir individualios konsultacijos, mentorystės paslaugų jiems teikimas;
1.3. mokymo, informavimo, konsultavimo paslaugų teikimas savanoriškoje veikloje ketinantiems dalyvauti ir dalyvaujantiems vyresniems darbingo amžiaus asmenims;
1.4. kitos su savanoriškos veiklos organizavimu ir vykdymu susijusios veiklos, reikalingos projekto tikslui pasiekti.
2. Vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, individualus darbas su jais, jų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje.
3. mokymai, skirti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendriesiems gebėjimams, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB) (OL 2006 L 394, p. 10), ugdyti. Bendrieji gebėjimai:
3.1. bendravimas gimtąja kalba;
3.2. bendravimas užsienio kalbomis;
3.3. matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse;
3.4. skaitmeninis raštingumas;
3.5. mokymasis mokytis;
3.6. socialiniai ir pilietiniai gebėjimai;
3.7. iniciatyva ir verslumas;
3.8. kultūrinis sąmoningumas ir raiška.
4. Švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, kuriomis siekiama skatinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų potencialą, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis, organizavimas

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

100 000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

6 000 000,00

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška kartu su priedais gali būti teikiama dviem būdais:
- per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), jei paraiška gali būti teikiama per DMS. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškos pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraišką ar jos priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėją raštu;
- raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka, jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos.

Jeigu paraiška teikiama per DMS, reikia vadovautis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Jeigu paraiška teikiama raštu, ji turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros patalpas, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 15 d. 16:00 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Europos socialinio fondo agentūrą iki 2017 m. rugsėjo 15 d. 16:00 val. Tokiu atveju, Europos socialinio fondo agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

 

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, Vilnius 01109

Susiję dokumentai

Aktualius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

- Pareiškėjas arba partneris (priklausomai nuo to, kuris iš jų bus atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą ir vykdymą) iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai turi būti pasirašęs išankstinį (-ius) susitarimą (-us) su savanorius priimančia (-iomis) organizacija (-omis), kurioje (-iose) projekto dalyviai vykdys savanorišką veiklą. Jeigu savanorius priimanti organizacija yra pareiškėjas arba partneris, kuris projekte yra atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą ir vykdymą, jis pasirašo įsipareigojimą užtikrinti savanorių priėmimą.
- Iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas su partneriu (-iais) turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustatytos tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą

Sritis

Užimtumas ir socialinė sanglauda

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

I projektų valdymo skyriaus vyr. projektų vadovas Ramūnas Kalesnykas Tel. (8 5) 250 0254, el. p. ramunas.kalesnykas@esf.lt;

I projektų valdymo skyriaus  vyr. projektų vadovė Joana Rabašauskienė Tel. (8 5) 250 0257, el. p. joana.rabasauskiene@esf.lt;

I projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Lina Markevičienė Tel. (8 5) 260 8452, el. p. lina.markeviciene@esf.lt;

I projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Auksė Ražanienė Tel. (8 5) 250 0253, el. p. aukse.razaniene@esf.lt;

I projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Rita Veniukevičienė Tel. (8 5) 250 0243, el. p. rita.veniukeviciene@esf

Atgal