Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Studijų kokybės gerinimas

2017-05-23
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-05-23
Iki  2017-08-21
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Nevyriausybinės organizacijos ir viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Studijų kokybės gerinimas

Finansuojamos veiklos

Pagal projektų finansavimo sąlygų Aprašo (toliau - Aprašas) 9 punktą remiamos šios veiklos:

9.1. praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą;

9.2. studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas.

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

300 000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

3 475 440,00

Galimi pareiškėjai

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra:
- pagal 9.1 papunktyje nurodytą finansuojamą veiklą galimi pareiškėjai yra asociacijos, vienijančios įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką (asociacijos suprantamos kaip verslo interesus atstovaujantys ir (ar) verslo savivaldos principus įgyvendinantys juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ar Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą), galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje;
- pagal 9.2 papunktyje nurodytą finansuojamą veiklą galimi pareiškėjai yra asociacijos, vienijančios įmones arba jungiančios asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu (asociacijos suprantamos kaip verslo interesus atstovaujantys ir (ar) verslo savivaldos principus įgyvendinantys juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ar Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą), Lietuvos aukštosios mokyklos, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir Aprašo 43 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Paraiška (jei teikiama raštu) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
• asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
• pristatyta pašto kurjerio;
• atsiųsta registruotu laišku;
• pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. 24:00 val.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. 17:00 val. 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esf.lt arba per sistemą e.pristatymas iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. 17:00 val.

Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius

Susiję dokumentai

Visus aktualius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

 Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Goda Idzelytė, Projektų valdymo skyriaus II Vyr. projektų vadovė, goda.idzelyte@esf.lt, 8 5 260 8469

Agnė Mozūraitė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, agne.mozuraite@esf.lt, 8 5 250 0677

Daiva Karvelienė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, daiva.karveliene@esf.lt,  8 5 250 0662

Kristina Vencevičė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, kristina.vencevice@esf.lt, 8 5 250 0682

Atgal