Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“

2017-05-17
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-09-27
Iki  2017-10-31
Atsakinga ministerija
LR vidaus reikalų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Nevyriausybinės organizacijos

Finansavimo tikslas

Kvietimas atnaujintas

Priemonės tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose. 
Pagal Priemonę remiamos veiklos tikslas –  padidinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms viešajame sektoriuje.

Finansuojamos veiklos

Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

100000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

1158480,00

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kurios suprantamos taip, kaip jų sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 54 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

Agentūros darbo laikas:

 I–IV 8.30–17.30 (pietų pertrauka 12.00–12.45)

 V    8.30–16.15 (pietų pertrauka 12.00–12.45).

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, Vilnius 01109

Susiję dokumentai

Aktualius dokumentus rasite čia.

Papildoma informacija

Pagal Priemonės projektų finansavimo aprašą Nr. 2 nefinansuojama:

12.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomi visuomenės informavimo ir viešinimo kampanijų, skirtų korupcijos atsiradimo ir paplitimo rizikai mažinti, rengimo ir įgyvendinimo veiksmai, kurie finansuojami pagal Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“;

12.2. mokymas pagal formaliąsias švietimo programas.

Ta pati NVO gali būti tik 1 pagal Aprašą finansuojamo projekto pareiškėju ar partneriu.

Pagal Aprašą pareiškėju ar partneriu negali būti tos NVO, kurios yra projektų, įgyvendinamų Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ lėšomis, partneriu.

Pareiškėjas turi iki paraiškos dėl projekto finansavimo  pateikimo įgyvendinančiajai institucijai  dienos parengti ir su partneriu (-iais) suderinti jungtinės veiklos sutarties, kurioje būtų nustatytos pareiškėjo ir partnerio (-ių) tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą, projektą, o iki  projekto sutarties pasirašymo dienos –  su partneriu (-iais) sudaryti  jungtinės veiklos sutartį  (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, jei pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais).

Sritis

Viešasis valdymas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Jūratė Ivanovskienė, tel. 8 5 250 0224.

Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Olėsia Palubinskienė, tel. 8 5 250 0689.

 

Atgal