Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas

2017-06-28
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-06-26
Iki  2017-07-31
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešasis sektorius

Finansavimo tikslas

Pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Finansuojamos veiklos

1. naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas mokykloje (-ose), atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (-ose);

2. virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos);

3. bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (pvz., karjeros paslaugos; tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą; mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

115 500,00

Kvietimui numatytas finansavimas

4 981 464,00

Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 64 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Paraiška (jei teikiama raštu) Europos socialinio fondo agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu laišku;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 31 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Europos socialinio fondo agentūrą iki 2017 m. liepos 31 d. 17:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esf.lt iki 2017 m. liepos 31 d. 17:00 val.

 

Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Planuojami renginiai

Šiuo metu vysta pareiškėjų konsultacijos. Išsamią informaciją apie jų laikus ir registracijos tvarką galite rasti čia.

Susiję dokumentai

Visus aktualius dokumentus rasite čia.

Vaizdo pristatymą rasite čia.

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

 

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Sritis

Švietimas ir mokslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Albertas Šarkovskis, Projektų valdymo skyriaus II Vyr. projektų vadovas, albertas.sarkovskis@esf.lt, 8 5 246 1391

Edita Skonsmonienė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, edita.skonsmoniene@esf.lt, 8 5 264 9349

Justas Martinaitis, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovas, justas.martinaitis@esf.lt ,  8 5 2500690

Asta Kulbačiauskienė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, asta.kulbaciauskiene@esf.lt , 8 5 2610580

Atgal