Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas

2017-04-10
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-04-10
Iki  2017-06-12
Atsakinga ministerija
LR vidaus reikalų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Vietos veiklos grupės

Finansavimo tikslas

Sudaryti palankias sąlygas vietos plėtros strategijų, kurios įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašus, įgyvendinimui.

Finansuojamos veiklos

1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų (toliau – vietos plėtros projektai) atrankos kriterijų rengimas;
2. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena;
3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas;
4. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;
5. gyvenamosios vietovės bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimas apie 1–4 ir 6 punktuose nurodytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;
6. miesto vietos veiklos grupės (toliau – miesto VVG) darbuotojų, valdymo organų atstovų kompetencijų stiprinimas (mokymas, keitimasis su kitomis vietos veiklos grupėmis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek reikalinga 1–5 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

100000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

196528,38

Galimi pareiškėjai

Miesto VVG, kurių vietos plėtros strategijos yra įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 48 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) vienu iš šių būdų:
-  asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
-  pristatyta pašto kurjerio;
-  atsiųsta registruotu paštu.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu adresu info@esf.lt. 
Dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas).

Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.

Agentūros darbo laikas:

I–IV 8.30–17.30 (pietų pertrauka 12.00–12.45)

V 8.30–16.15 (pietų pertrauka 12.00–12.45).

Susiję dokumentai

Visus aktualius dokumentus rasite čia.

Papildoma informacija

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Eur.: 15 proc. visai vietos plėtros strategijai įgyvendinti reikalingos finansavimo lėšų (t. y. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų) sumos, nurodytos atitinkamos vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“, bet ne daugiau 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų).

 

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

 

 

Sritis

Regioninė plėtra

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Projektų valdymo skyriaus (VRM) projektų vadovė Rima Norkutė, tel. 8  5 246 1468;

Projektų valdymo skyriaus (VRM) projektų vadovė Ramunė Augulienė, tel. 8 5 250 0681.

Atgal