Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

DUK

Priemonė „Kompetencijos LT“
Ar partneriais gali būti valstybės ar savivaldybės, jų institucijos ar viešosios įstaigos?

Valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). yra viešieji juridiniai asmenys ir pareiškėjais būti negali.

Ar partneriais gali būti privatūs juridiniai asmenys, kurių dalį akcijų turi valstybė ar savivaldybės.

Taip, tokios įmonės gali dalyvauti projekte, tačiau jų dydis vertinamas pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 11 p.

Pagal Aprašo 15 p. galimi projekto partneriai – privatieji juridiniai asmenys. Ar nėra nustatytų apribojimų partneriams dalyvauti keliuose teikiamuose projektuose?

Apribojimų projekto partneriams dalyvauti keliuose projektuose Apraše nėra numatyta. Svarbu, kad mokomas darbuotojas nedalyvautų tokiuose pačiuose mokymuose kelis kartus.

Kaip skaičiuojamas partnerių skaičius, kai yra susijusios arba partnerinės įmonės?

Projekte kiekvienas atskiras juridinis asmuo (atskira įmonė) skaičiuojamas kaip atskiras partneris. Jeigu viename projekte dalyvauja trys susijusios įmonės, tuomet jos skaičiuojamos kaip trys partneriai.

 

Ar mokymuose gali dalyvauti pareiškėjo darbuotojai?

Pareiškėjo darbuotojai negali dalyvauti mokymuose. Pareiškėjui priskiriamos projekto vykdymo ir administravimo funkcijos.

Ar projekte gali dalyvauti darbuotojai dirbantys ne pagal standartinę darbo sutartį, o, pavyzdžiui, pagal individualios veiklos pažymėjimą ar kitokias darbo santykių formas?

Projekte numatyta tikslinė grupė, projekto partnerių – privačių juridinių asmenų – darbuotojai (įdarbinti pagal darbo sutartis).
Dirbantys pagal individualios veiklos pažymėjimą kaip partneris projekte dalyvauti negali.

Kas yra „Kompetencijų ugdymo iniciatyva“ ir kaip ji bus skaičiuojama?

Atsižvelgiant Aprašo 4.1 p. Kompetencijų ugdymo iniciatyva – kvalifikacijos kėlimo renginys, trunkantis ne mažiau kaip 8 akademines valandas, kurio metu kompetenciją įgijo ne mažiau kaip 10 asmenų.
Pavyzdžiui, jeigu buvo organizuoti mokymai viena tema, bet skirtingoms grupėms, t.y. skirtingi asmenys įgijo tą pačią kvalifikaciją skirtingu metu ir abu renginiai užtruko ne mažiau kaip 8 akademines valandas ir apmokyti ne mažiau kaip 10 asmenų, tokie renginiai bus įskaityti kaip atskiros iniciatyvos.
Tęstiniai mokymai tai pačiai grupei bus laikomi viena iniciatyva. 

Kas gali vykdyti pirkimus projekte?

Atsižvelgiant į tai, kad partnerių darbuotojai projekte gali būti tik, kaip tikslinė grupė, o projekto vykdymas ir administravimas yra priskirtas pareiškėjui, pirkimus gali vykdyti tik pareiškėjas.

Pagal Aprašą su paraiška reikia pateikti patvirtintus paskutinių ataskaitinių finansinių metų įmonės (partnerio) metinių finansinių ataskaitų rinkinius (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) ir tarpinius einamųjų ataskaitinių finansinių metų įmonės (partnerio) metinius finansinių ataskaitų rinkinius (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Ar turi būti teikiami ir aiškinamieji raštai? Ar pakank

Teikiant metinius finansinių ataskaitų rinkinius aiškinamųjų raštų teikti nereikia.
Tarpiniai einamųjų ataskaitinių finansinių metų įmonės (partnerio) rinkiniai, nurodyti Aprašo 60.4 punkte, turi būti teikiami už 2016 m. I pusmetį.

Ar mokymai gali vykti šeštadieniais? Į ką tuomet reikėtų atkreipti dėmesį?

Mokymai gali vykti ir šeštadieniais, tačiau atkreipiame dėmesį, kad dalyvių darbo užmokesčio išlaidos tinkamos tik tuo atveju, jei mokymai vyksta darbo metu.

Priemonės "Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas" 2 kvietimas
Ar pareiškėju gali būti pagrindinė mokykla, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas?

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p., galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos (lopšelis – darželis, darželis, universalus daugiafunkcinis centras, pradinė mokykla, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas). Skliausteliuose nurodytų įstaigų sąrašas yra baigtinis, todėl pagal šiuo metu galiojančias sąlygas, pagrindinio ugdymo mokyklos, gimnazijos, progimnazijos, profesinio mokymo centrai negali būti nei veiklą tobulinančios, nei konsultuojančios mokyklos, tačiau atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija planuoja Projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimą, kuriuo šis sąrašas galimai bus praplėstas, įtraukiant ir bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programas. Informaciją apie aprašo pakeitimą galite sekti tinklalapyje www.esinvesticijos.lt .

Ar pareiškėju gali būti pradinė mokykla, vykdanti tik priešmokyklinio ugdymo programą?

Ne, negali. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p. yra apibrėžta, kad pareiškėju gali būti pradinė mokykla, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, t. y. turi būti vykdomos abi programos.

Ar pareiškėju gali būti privatus darželis, kurio teisinė forma – UAB (uždara akcinė bendrovė)?

Taip, gali. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju gali būti taikomos de minimis sąlygos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad UAB negali būti partneriu projekte, vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p.

Ar pareiškėju arba partneriu gali būti darželis, kurio teisinė forma – MB (mažoji bendrija)?

Tokį statusą turintis darželis gali būti pareiškėju, tačiau negali būti partneriu projekte, kadangi vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p., galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, registruoti Lietuvos Respublikoje.

 

Ar yra apribojimai darželio dydžiui ir reikalavimai vaikų skaičiui?

Ne, jokių apribojimų dėl darželio dydžio ar reikalavimų vaikų skaičiui Projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nustatyta.

Jeigu projekte dalyvauja dvi ikimokyklinio ugdymo mokyklos, kaip jos pasiskirsto vaidmenimis rengiant paraišką ir vykdant projektą?

Už paraiškos rengimą yra atsakingas pareiškėjas ir savo bei partnerių indėlį į paraiškos rengimą pasiskirsto bendru sutarimu. Už projekto įgyvendinimą pasirašius projekto sutartį yra atsakingas projekto vykdytojas, kuris ir turės užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimo procesą. Sėkmingam darbui su projekto partneriais rekomenduojame sudaryti bendradarbiavimo sutartis, kuriose būtų aptarti visų šalių įsipareigojimai, bei finansiniai klausimai.

Ar galima vienoje paraiškoje teikti skirtingus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius dviejose amžiaus grupėse?

Taip, galima, svarbu, kad abu modeliai būtų pagal vieną iš remiamų veiklų, kurios numatytos Projektų finansavimo sąlygų aprašo 19 p.

Ar konsultuojančios organizacijos gali būti privatūs juridiniai asmenys, dirbantys švietimo srityje?

Taip, gali. Projekte kaip konsultantai gali dalyvauti kitos organizacijos, institucijos, pavieniai asmenys ar mokslininkai, turintys veiklos tobulinimo arba inovatyvių ugdymo organizavimo ir / ar tobulinimo patirties.  Atkreipiame dėmesį, kad konsultantais nėra laikomi tie asmenys, organizacijos, institucijos, ar mokslininkai, iš kurių planuojama pirkti projekto produktus (pavyzdžiui, sukurtą modelį, virtualią aplinką ir pan.) ar su jais susijusias paslaugas (pavyzdžiui, diegimą ir pan.)

Ar norint apmokytus švietimo įstaigų darbuotojus įtraukti į stebėsenos rodiklį būtina mokymų metu išduoti pažymėjimus?

Ne, nebūtina. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše prie šio rodiklio (P.S.382) nurodyta, kad „stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į mokymų dalyvių sąrašą“. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šio rodiklio įskaitymo metodiką, mokymai turėtų būti ne trumpesni kaip 8 akademinės valandos.

Ar viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje, gali tuo pačiu metu projekte būti ir konsultuojanti organizacija, ir projekto partneris?

Taip, gali.

Ar gali savivaldybė kaip pareiškėjas teikti dvi atskiras paraiškas pagal vieną Projektų finansavimo sąlygų aprašo 19 p. nurodytą finansuojamą veiklą.

Taip, gali, tačiau projektai turi būti nukreipti į skirtingų ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimą, t. y. paraiškose negali dubliuotis veiklą tobulinančios ikimokyklinio ugdymo mokyklos.

Ar gali viena ikimokyklinio ugdymo įstaiga viename projekte dalyvauti kaip veiklą tobulinanti mokykla, o kitame – kaip konsultuojanti mokykla?

Taip, gali, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokia mokykla pareiškėju gali būti tik vienoje paraiškoje.

Kaip traktuojamas ugdymo organizavimo ir (arba) ugdymo tobulinimo idėjos inovatyvumas, t. y. kokiu lygiu idėja turi būti inovatyvi - šalies, regiono ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos?

Idėja turi būti inovatyvi tose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose bus diegiama.

Kaip auklėtojoms papildomai įsidarbinti projekte?

Sudaryti papildomus susitarimus prie darbo sutarčių.

Nuo 2019 m. keitėsi darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka. Kokia tvarka vadovautis skaičiuojant darbo užmokestį paraiškoje?

Kadangi projektai bus įgyvendinami 2019 m., rekomenduojame vadovautis naująja tvarka.

Ar galima pirkti paslaugas iš projekto partnerio?

Ne, iš projekto partnerio (taip pat iš pareiškėjo) negalima pirkti jokių paslaugų.

Ar gali ta pati mokykla projekte būti ir veiklą tobulinanti ir konsultuojanti mokykla?

Ne, negali. Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6 p., Konsultuojanti mokykla turi turėti veiklos tobulinimo arba inovatyvių ugdymo organizavimo ir / ar tobulinimo patirties, kuria dalinsis su veiklą tobulinančia ikimokyklinio ugdymo mokykla, siekdama pagerinti ugdymo organizavimą ir (ar) ugdymo turinio kokybę, tai reiškia, kad Konsultuojanti mokykla turi sukaupusi patirtį, kurios neturi Veiklą tobulinanti mokykla.

Ar užsienio organizacijos gali būti partneriais projekte?

Ne, negali. Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p., galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, registruoti Lietuvos Respublikoje.

Ar teikiant paraišką pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 19.1 p. numatytą finansuoti veiklą ir skaičiuojant netiesiogines projekto išlaidas jos skaičiuojamos nuo visų Projekto vykdymo išlaidų?

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 19.1 ir 19.3 p. numatytas finansuoti veiklas netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją projekto išlaidų normą pagal Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 433.3 papunktį, t. y. fiksuotoji norma sudaro 40 procentų projektą vykdančio personalo išlaidų (40 proc. nuo 5 kategorijos išlaidų sumos išskyrus papildomas tinkamas finansuoti išlaidas) ir taikoma daliai tinkamų finansuoti projekto išlaidų (įskaitant netiesiogines išlaidas) apmokėti. Tai reiškia, kad netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo visų projekto vykdymo išlaidų, išskyrus dalyvių darbo užmokesčio išlaidas, kurios gali būti tik kaip nuosavas įnašas projekte.

Priemonė „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“
Prie kvietimo informacijos nėra paraiškos formos. Kur ją galima gauti?

Paraiškos formą galima parsisiųsti prisijungus prie Duomenų mainų svetainės (https://dms2014.finmin.lt). Instrukciją, kaip parsisiųsti paraiškos formą iš Duomenų mainų svetainės, galite rasti čia.

Pagal Aprašą remiamos veiklos yra: Punktas Nr. 9.2. : aktyvaus laisvalaikio, meno programų ar kitų projektų, skirtų gerinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus fizinę ir psichinę sveikatą, skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą įgyvendinimas. Netinkamos veiklos yra mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinės programos, įgyvendinamos mokyklose pagal Švietimo ir mokslo ministerij

Pagal priemonę Nr. 09.2.2-ESFA-V-729 fizinio aktyvumo edukacinių programų pirkimai dar nėra pradėti, todėl nėra įmanoma tiksliai įvardinti konkrečių veiklų. Šios priemonės tikslinė grupė yra bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai, todėl planuodami projekto veiklas neturėtumėte užsiėmimų sieti su konkrečių ugdymo įstaigų moksleiviais (netinkamų veiklų pavyzdys būtų fizinio aktyvumo užsiėmimai 1-osios vidurinės mokyklos mokiniams). Jei paraiškoje suplanuotos veiklos nebus skirtos konkrečių mokyklų moksleiviams, laikysime, kad paraiška priemonės  09.2.2-ESFA-V-729 veiklų nedubliuoja.

Mūsų organizacija turi nuosavą salę, kurią galėtų panaudoti projekte vykstantiems renginiams. Ar būtų galima salės naudojimo išlaidomis pagrįsti reikalaujamą nuosavą 5 procentų įnašą?

Ne, nepiniginis įnašas nėra numatytas Projektų finansavimo sąlygų apraše.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo 2 priede – naudos ir kokybės vertinimo lentelės 1 kriterijuje „Dalyvių, gyvenančių kaimo vietovėse, dalis“ rašoma, kad informaciją apie konkrečiuose kaimuose gyvenančių asmenų skaičių galima tikrinti savivaldybės interneto puslapyje. Mūsų savivaldybė tokios informacijos neskelbia. Kokiais informacijos šaltiniais reikėtų vadovautis?

Tokiu atveju galite vadovautis bet kokiais Jums prieinamais informacijos šaltiniais. Jūsų pateiktos informacijos teisingumą mes patikrinsime paraiškos vertinimo metu, surinkę informaciją iš savivaldybių.

2 priede, naudos ir kokybės vertinimo kriterijų lentelėje, 2 ir 3 kriterijai numato, kad pareiškėjo ir partnerių organizacijos turėtų būti veikiančios toje apskrityje, kur bus vykdomas projektas. Formuluotė skamba taip: „Laikoma, kad pareiškėjo organizacija veikia apskrityje, jei ji yra įregistruota toje apskrityje ne trumpiau kaip dvejus metus ir (arba) pateikia veikimą toje apskrityje pagrindžia

Taip. Formuluotė „ir (arba)“ reiškia, kad pareiškėjas turi pagrįsti bent vieną alternatyvą, tam, kad būtų skiriamas balas pagal šį kriterijų.

Ar galima veiklas vykdyti keliose apskrityse?

Taip, galima. Tik atkreipiame dėmesį, kad pildant paraiškos 4.1 punktą turėsite nurodyti vieną apskritį, kuriai tenka didžioji dalis lėšų. Kitas veiklos vykdymo teritorijas galėsite įtraukti kaip atskiras savivaldybes paraiškos 4.2 punkte „Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų“.

Punktas Nr. 10.: Pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ negali būti vykdomas (-i) Aprašo 9.2 papunktyje numatytos veiklos užsiėmimas (-ai), jeigu jis (-ie) numatytas (-i) vykdyti toje pačioje tikslinėje teritorijoje (savivaldybėje) ir yra skirtas (-i) tokiai pačiai tikslinei grupei kaip pagal Ministerijos administruojamo 8.4.2 uždav

Pagal priemonę 08.4.2.-ESFA-R-630 paraiškas atskiroms savivaldybėms teikė visuomenės sveikatos biurai. Sąrašą jų suplanuotų veiklų galite rasti čia. Atkreipiame dėmesį, kad tikrinti reikia visas savivaldybes, kuriose ketinate įgyvendinti projektą. Negalima įgyvendinti tokių pat veiklų toje pačioje savivaldybėje. Jūsų rengiamoje paraiškoje turėtų būti numatytos arba kitokios veiklos, arba kitos savivaldybės.

Projektų finansavimo sąlygų aprašo 13.3 punkte nurodyti tinkami pareiškėjai – „sveikatos priežiūros specialistų organizacijos / asociacijos“. Ar iš šios formuluotės reikėtų suprasti, kad tinkami pareiškėjai yra tik specialistų organizacijos ir specialistų asociacijos? Ar vis dėlto šis punktas nurodytų, kad tinkami pareiškėjai yra specialistų organizacijos ir bet kokios asociacijos?

Tinkami pareiškėjai pagal šį punktą yra tik specialistų organizacijos ir / ar specialistų asociacijos. Pavyzdžiui, įstaigų asociacijos arba įstaigų vadovų asociacijos nėra tinkami pareiškėjai.

Aprašo 2 priedo 2 punkto kriterijaus aprašyme yra formuluotė „per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo projekto pareiškėjas įgyvendino (-a) ne mažiau kaip 2 projektus, kurių kiekvienas įgyvendintas ne trumpiau kaip 12 mėnesių toje apskrityje, ir kurių kiekviename dalyvavo ne mažiau kaip 100 dalyvių.“ Kaip čia reikėtų traktuoti žodį „projektas“? Ar pagrindimui tinkami tik iš Europos Sąj

Nebūtinai. Projektą šio kriterijaus kontekste vertinsime plačiau – kaip laikiną veiklą, nukreiptą į unikalaus tikslo pasiekimą, turinčią aiškią pradžią ir pabaigą, baigtinius išteklius ir naudojančią griežtai apribotą biudžetą. Šio kriterijaus pagrindimui turite pateikti užpildytą Aprašo 5 priedą. Atkreipiame dėmesį, kad šiame priede deklaruojamų projektų trukmė turėtų būti ne trumpesnė kaip 12 mėnesių ir kiekviename iš projektų turi būti sudalyvavę ne mažiau kaip 100 dalyvių.

Priemonė "Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra" 02
Profesinės mokyklos mokinio krepšelį gauna 1 kartą per metus už mokslo metus. Jei projektas baigsis mokslo metų viduryje, kaip galės būti kompensuotos suaugusiojo mokymo išlaidos už pavasario semestrą ir tolimesnį jo mokymąsi.

Projekto vykdytojai planuodami projektą turėtų atsižvelgti į numatomą projekto pabaigą ir atitinkamai nusimatyti tinkamą veiklų vykdymo ir mokymų organizavimo intensyvumą. Tais atvejais, kai mokymo programa ilgesnė, nei projekto trukmė, siūlytume pasirengti naują mokymo planą, kuriame trejų metų profesinio mokymo programa būtų išdėstoma per 2,5 metų,  tokį planą reiktų suderinti su LR Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyriumi tam, kad būtų parengtas naujas ministro įsakymas, leidžiantis intensyvinimą. Taip pat projekto vykdytojai gali kreiptis į steigėją dėl galimybės pasibaigus projekto finansavimui, skirti papildomus resursus tęsti projekto veiklose dalyvavusių asmenų mokymąsi arba mokymas galėtų būti finansuojamas iš Teikėjo specialiųjų lėšų. 

Ar suaugusiųjų priėmimas privalo būti vykdomas per bendrojo priėmimo sistemą. Jei ne, kokia seka ir terminais turėtų būti forminamas priėmimas. Ar visi mokiniai privalo būti registruojami mokinių registre?

Projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nustatyti reikalavimai priėmimą vykdyti per bendrojo priėmimo sistemą. Projekto lėšomis finansuojamų asmenų registravimą mokykloje projekto vykdytojas turėtų derinti su švietimo įstaigos steigėju ar kitu subjektu, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė priimti sprendimus dėl priėmimo į mokyklą tvarkos ir taisyklių nustatymo.  Visi mokiniai turi būti registruojami mokinių registre.

Kada stebėsenos rodikliai „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“ (rodiklio kodas P.S.404) ir „Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ (rodiklio kodas R.S.392) laikomi pasiektais?

Stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše numatyta, kad stebėsenos rodiklis: „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“ (rodiklio kodas P.S.404) laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į asmenų, besimokančių pagal formaliojo švietimo programą ar modulį, sąrašą;

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ (rodiklio kodas R.S.392) laikomas pasiektu, kai įgyvendinęs projekto veiklas asmuo įgyja kvalifikaciją ar baigia formaliojo švietimo modulį ir užregistruojamas jo diplomas ir (arba) pažymėjimas. Dokumentų išdavimą reglamentuoja Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 ir Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.V-231.

 

Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą tinkama projekto tikslinė grupė yra suaugusieji, nebaigę bendrojo ugdymo programos. Ar projekto vykdytojas turi turėti dokumentus, patvirtinančius projekto dalyvio atitikimą tikslinei grupei?

Projekto vykdytojas turi įsitikinti, kad projekto dalyvis priklauso tinkamai projekto tikslinei grupei ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. Taip pat kiekvienas projekto dalyvis pirmą dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną užpildo  popierinę dalyvio anketos formą.

Priemonė "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" 02
Pagal kokią mokymo programą gali būti vykdomi mokymai įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“?

Atsakymą į šį klausimą galite rasti čia.

Kas turi išduoti mokymo baigimo pažymėjimus, įgyvendinant 11.1 veiklą „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“?

Įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“ pareiškėjas turi užtikrinti pameistrystės forma mokytų darbuotojų įgytų kompetencijų vertinimą (Aprašo 44.3 p.). Pareiškėjas su licencijuotu profesinio mokymo teikėju, sudaręs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį arba iš kurio pareiškėjas yra įsigijęs ar planuoja įsigyti mokymo ir (ar) kompetencijų vertinimo arba mokymo ir (ar) kompetencijų vertinimo organizavimo paslaugas, turi išduoti:

 • profesinio mokymo diplomą, baigus formalią programą;
 • pažymėjimą baigusiam profesinio mokymo programos modulį, įregistruotą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;
 • iš anksto neapibrėžtos formalios mokymo programos dalies, neprilygintos moduliui, baigimo pažymą.

Atkreipiame dėmesį, kad ne mažiau kaip 70 procentų mokymų laiko turi būti skirta praktiniams mokymams darbo vietoje (netaikoma, jei formalaus mokymo programoje ar jos modulyje praktinio ir teorinio mokymo santykis yra kitoks).

Pagal kokią mokymo programą gali būti vykdomi mokymai įgyvendinant 11.2 veiklą „įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti”? Kas turi išduoti mokymo baigimo pažymėjimus?

Įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti“ gali būti vykdomi darbuotojų mokymai darbo vietoje pagal neformalią (oficialiai nepatvirtintą) tęstinio profesinio mokymo programą, skirtą kvalifikacijai tobulinti. Asmenims, baigusiems minėtus mokymus, įmonė arba verslo asociacija turi išduoti įgytas kompetencijas patvirtinantį pažymėjimą.

Kokie mokymai nėra tinkami finansuoti?

Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 46.1 p., 46.5 p., 46.11 p., 46.12 p. ,46.13 p. ir              46.14 p. netinkami finansuoti:

 1. Mokymui, kurį vykdo įmonės laikydamosi nacionalinių privalomųjų mokymo standartų (ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktais įteisinti privalomieji mokymai, pvz., darbų saugos mokymai, įmonių darbuotojų mokymai, susiję su pavojingais darbais, nustatytais pavojingų darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, ar potencialiai pavojingais įrenginiais, nustatytais potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, taip pat mokymai, skirti architekto, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, gydytojo odontologo, vaistininko kvalifikacijai tobulinti);
 2. Mokymai, skirti komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti (pvz., konfliktams spręsti, stresui valdyti, bendravimui, motyvavimui, laikui planuoti, emociniam intelektui, lyderystei, pozityviam mąstymui, strateginiam planavimui, komandinio darbo ir komandos formavimo, kūrybiškumo gebėjimams ugdyti ir panašiai), vadovavimo ir vadybos kompetencijoms ugdyti, verslumo ir eksporto mokymai, pardavimo ir klientų aptarnavimo mokymai;
 3. Tabako gamybos ir tabako prekybos įmonių darbuotojų mokymai;
 4. Asmenų, kurie mokosi profesinėse mokyklose pagal pirminio profesinio mokymo programas, pameistrystės forma organizuojami mokymai;
 5. Mokymai, susiję su produkto, proceso ir paslaugų standartų (pvz., ISO 9001, OHSAS 18001, LEAN, TOC ir pan.) diegimu ir (arba) atnaujinimu;
 6. Vadovų mokymui.
Ar gali viename projekte būti vykdomos abi veiklos: „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“ ir „įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti”?

Ne, negali, kadangi pagal Aprašo 56 p. vienas pareiškėjas vieno kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas: vieną paraišką pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą - įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti ir vieną paraišką pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą - įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

Antro kvietimo metu teikiama paraiška tik veiklai 11.1 p.

Kokius reikalavimus turi atitikti projekto partneris – verslo asociacija?

Pagal Aprašo 19.6 p. projekto partneris (verslo asociacija) turi veikti ne mažiau nei 5 metus ir vienyti ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų. Šis reikalavimas taikomas projektams, kuriuose įgyvendinama veikla pagal Aprašo 11.2 p. - įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

Ar projekte pareiškėjas (partneris) gali būti viešoji įstaiga?

Pagal Aprašo 13 p. „galimi pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės, galimi partneriai – licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Pagal civilinio kodekso 2.34 straipsnį Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). Privatieji juridiniai asmenys yra juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus.

Viešoji įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, todėl pagal Aprašą nepriskiriamas prie galimų pareiškėjų ir partnerių.

Ar projekto metu gali būti perkamos mokymo organizavimo paslaugos iš projekto partnerių?

Remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 421.10 p. ir Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 10.7 p., „netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar partnerio įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus“: netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos projekto vykdytojui perkant prekes, paslaugas ar darbus iš projekto partnerio, projekto partneriui – iš projekto vykdytojo arba projekto partneriui – iš kito projekto partnerio. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos ir išlaidos perkant iš klasterio[1], kurio narys yra projekto vykdytojas ir (ar) partneris, kito nario.  

[1] Klasterio sąvoka apibrėžta Lietuvos klasterių plėtros koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-131.

Ar projekte gali būti apmokomi būsimi darbuotojai?

Pagal Aprašo 26 p. tinkama projekto tikslinė grupė yra pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) darbuotojai, t. y. pareiškėjo ar partnerio įdarbinti asmenys.

Kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su paraiška? Kur galima rasti dokumentų formas?

Pagal Aprašo 55 p. kartu su paraiška (paraiškos forma pateikta internetinėje svetainėje www.esinvesticijos.lt prie priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ kvietimo) pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus lietuvių kalba:

1) užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Dokumento formą galima rasti (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/pirkimo-ir-arba-importo-pridetines-vertes-mokescio-tinkamumo-finansuoti-europos-sajungos-fondu-ir-arba-lietuvos-respublikos-biudzeto-lesomis-klausimynas-2) ;

2) laisvos formos įmonės deklaraciją (jei kvalifikacijai tobulinti darbo vietoje skirtus mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas įvertins ir pažymėjimą išduos įmonė) (taikoma 11.2 p. veiklai);

3) pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), kuris yra privatusis juridinis asmuo) patvirtintus paskutinių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui). Jei pareiškėjas veikia mažiau nei trejus metus, teikiami pareiškėjo patvirtinti įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal įmonės veikimo laiką iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai;

4) pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), kuris yra privatusis juridinis asmuo) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“. Dokumento formą galima rasti čia;

5) jeigu projekte dalyvaus neįgalūs asmenys – dokumentų, įrodančių mokomo asmens neįgalumą (neįgaliojo pažymėjimo), kopijas;

6) galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) kopiją. Aprašo 15 p. nurodyta, kokia informacija turėtų būti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje;

7) jeigu projekto partneris yra verslo asociacija – užpildytą Aprašo 6 priedą (https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama/2014-2020-m/pameistryste);

8) mokymo programą, aprašytą pagal Aprašo 7 priedą (https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama/2014-2020-m/pameistryste);

9) užpildytą Aprašo 8 priedą (https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama/2014-2020-m/pameistryste).

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad privalomi paraiškos priedai yra pareiškėjo deklaracija ir partnerio (-ių), jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), deklaracija (-os). Pareiškėjo deklaracija yra paraiškos formoje. Partnerio deklaracija yra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 3 priedo pabaigoje. Dokumento formą galima rasti (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/3-priedas-paraiskos-finansuoti-is-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-lesu-bendrai-finansuojama-projekta-forma

Kaip bus skaičiuojamas projekto paramos intensyvumas: jei pareiškėjas labai maža įmonė, vienas iš partnerių didelė įmonė; jei pareiškėjas didelė įmonė, vienas iš partnerių maža įmonė.

Projekto finansavimo intensyvumas bus nustatomas remiantis Aprašo 37.1 p. „jeigu projekte dalyvauja skirtingo dydžio įmonės, projekto finansuojamoji dalis nustatoma pagal mažiausią galimą intensyvumą ir taikoma visoms įmonėms (pvz., jeigu projekte dalyvauja didelės, vidutinės ir mažos įmonės, bus taikomas 50 proc. intensyvumas visoms įmonėms)“ ir aprašo 1 lentelę

1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Eil. Nr.

Pareiškėjo statusas

 

Finansuojamoji dalis

Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims)

1.

Labai maža ir maža įmonė

iki 70 proc.

iki 70 proc.

2.

Vidutinė įmonė

iki 60 proc.

iki 70 proc.

3.

Didelė įmonė

iki 50 proc.

iki 60 proc.

 

Kokiame įstatyme įteisinta pameistrystės mokymo forma?

Pameistrystės mokymo forma įteisinta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44FA08A7226F/MrAIvBKaBL

Ar gali būti projekto partneriu – užsienio įmonės, jei jos atitinka galimų pareiškėjų sąrašą, ar tik įmonės registruotos Lietuvoje.

Užsienio įmonės gali būti projekto partneriu, tačiau pažymime, kad vadovaujantis Aprašo 25 punktu, projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

Ar projektui skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba?

De minimis pagalba pagal šią priemonę neteikiama. Vadovaujantis Aprašo 32 p., valstybės pagalba teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento (toliau – Reglamentas) 31 straipsnį. Aprašas nustato pagalbos mokymui teikimo sąlygas, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Vadovaujantis Reglamento 4 straipsniu, vienam mokymo projektui skirta pagalba negali viršyti 2 mln. Eur.

Kuo remiantis nustatomas ir grindžiamas projekte mokytojo darbo užmokesčio valandinis dydis?

Mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme, (moko) grindžiamos remiantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 11 dalies „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų tipai“ 11.6. skyriaus „Darbo užmokestis“ 149 p., t.y. darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams taikomų rinkos dydžių, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, pedagogų, švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą. Vertinant darbo užmokesčio dydžių atitiktį vidutiniams rinkos dydžiams, rekomenduojama naudotis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, panašių projektų duomenimis ar projekto vykdytojo pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio duomenimis arba duomenimis apie įprastai įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar ūkinę komercinę veiklą vykdančio fizinio asmens taikomą darbo užmokestį už tas pačias funkcijas ir (ar) pareigas (pavyzdžiui, pažymomis dėl konkretaus darbuotojo 6–12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, pažymomis dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio, projekto vykdytojo viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo užmokestį įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar pan.).

 Svarbu! Pareiškėjas turi užtikrinti dvigubo finansavimo išlaidų apmokėjimo rizikos nebuvimą.

Ar vertinant paraiškas pagal Aprašo 2 priedo Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelėje, numatytą 1 vertinimo kriterijų „Ne vėliau nei per 10 dienų nuo mokymų pabaigos su ne mažiau kaip 50 procentų pameistrystės forma mokytų darbuotojų bus sudaryta darbo sutartis visam etatui ir ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui atlikti funkcijoms pagal mokymų metu įgytas kompetencijas“, bus suteikiama

Remiantis kriterijaus vertinimo aspektais ir paaiškinimais, aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriuose planuojamų įdarbinti mokymuose dalyvavusių darbuotojų dalis (ne mažiau kaip 50 procentų) yra didesnė, t.y. jei pareiškėjai planuotų įdarbinti mažiau kaip 50 proc. (pvz. 49 proc.), tai tokie projektai pagal šį kriterijų nėra vertinami. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Aprašo 22 p., jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 20 balų pagal Aprašo 2 priede nurodytus prioritetinius projektų atrankos kriterijus paraiška atmetama.

Priemonė "Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams"
Kokiu el. paštu reikėtų atsiųsti paraiškos dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu?

Paraiškos dokumentus, pasirašytus saugiu el. parašu galima atsiųsti el. paštu info@esf.lt arba paraiškas pristatyti per sistemą e.pristatymas.   Daugiau atsakymų kaip naudotis ta sistema yra čia https://epristatymas.post.lt/web/guest/duk

Aprašo 48.2 punktas teigia, kad kai paraiška teikiama pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, kartu su paraiška teikiami dokumentai ir/arba skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu netvirtinami. Kokie dokumentai turi būti pasirašyti saugiu el. parašu, o kurie tiesiog gali būti atskanuoti su įprastu parašu?

El. parašu tvirtinamas lydraštis (visi kiti dokumentai yra priedai Adoc komplekte), prie priedų pridedama paraiškos el. versija (PDF) ir kiti skanuoti dokumentai.

Ar teikiant paraišką pasirašytą el. parašu, reikia teikti paraiškos el. versiją?

Jei el. parašu pasirašomas lydraštis, kuriuo teikiami paraiška (PDF) ir jos priedai, paraiškos el. versijos pateikti atskirai nereikia.

Kokios didžiausios apimties dokumentus bus galima pateikti ESFA el. adresu info@esf.lt?

Paraiškų failas neturėtų viršyti 45 MB.

Ką daryti, jei paraiškos dokumentai viršys maksimalų Jūsų nurodytą duomenų dydį?

Teikti per sistemą e.pristatymas.

Ar gali paraišką el. parašu pasirašyti pareiškėjo įgaliotas asmuo? Ar reikia įgaliojimo pateikti dokumentus?

Lydraštį el. parašu turi pasirašyti arba įstaigos vadovas, arba jo įgaliotas asmuo, turintis galiojantį el. parašą. Jei pasirašo įgaliotas asmuo, prie paraiškos/lydraščio priedų turi būti pridėtas įgaliojimas. Pateikti dokumentus įgaliojimas nereikalingas.

Koks paraiškos pateikimo laikas bus fiksuojamas? Ar dokumentų išsiuntimo laikas? Ar dokumentų gavimo laikas?

Teikiant paraiškas el. paštu ar per sistemą e.pristatymas dokumentų išsiuntimo laikas ir dokumentų gavimo laikas dažniausiai sutampa. Jeigu skirtųsi, bus žiūrima išsiuntimo laikas, ne ankstesnis nei 2017-06-27 00.00 val. Teikiant paraiškas per kurjerį ar registruotu paštu, bus žiūrima paraiškos įteikimo paštui ar kurjeriui laikas, kuris negali būti ankstesnis kaip 2017-06-27 00.00 val. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad įteikimo laikas minučių tikslumu būtų oficialiai nurodytas ant paštui ar kurjeriui pristatytos siuntos voko. Paraiškas pateikiant Agentūroje asmeniškai (ne anksčiau kaip nuo 2017-06-27 8.30 val.) bus fiksuojamas paraiškos gavimo laikas Agentūroje.

Ar bus siunčiamas automatinis atsakymas pareiškėjui, kuris pateikė paraišką el. paštu?

Automatinis atsakymas pareiškėjui, kuris pateikė paraišką el. paštu info@esf.lt nebus siunčiamas. Siunčiant paraiškas per e.pristatymas siuntėjas iš šios sistemos gaus automatinį atsakymą, po to kai Agentūra perskaitys jo siųstą pranešimą. Šioje sistemoje bet kuriuo metu prisijungus galima matyti dokumento būsenas minučių tikslumu (gavimo į sistemą, išsiuntimo, adresatui perskaičius laišką). Visi paraiškėjai bus informuoti apie jų paraiškos pateikimo/gavimo laiką Agentūroje.

Ar į privalomą investiciją t.y. į pareiškėjo privačių investicijų dydį įsiskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestis? Aprašo 4.3. punkte nurodoma: Investicijų plėtros projektas – per trejus metus iki paraiškos registravimo Agentūroje dienos arba laiką nuo pareiškėjo(investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus metus ir vertinamas pareiškėjo (inv

Į pareiškėjo privačių investicijų dydį darbo užmokestis neįsiskaičiuoja. Privačios investicijos sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme. Aprašo 4.14 punkte nurodyta, kad privaloma investicija - ne mažesnė kaip 3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų) privati investicija arba sukurtos ne mažiau kaip 50 darbo vietų, arba visų pareiškėjo (investuotojo) darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje. Jei įmonė veikia trumpiau nei trejus metus, ji gali grįsti privalomą investiciją įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėnesių laikotarpį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Aprašo 51.10 punkte numatyta, kad privaloma pateikti dokumentus, įrodančius pareiškėjo privačių investicijų dydį, nurodytą Aprašo 18.2 papunktyje (planuojant investicijas – ketinimo protokolo kopiją arba laisvos formos deklaraciją; investavus – audito ataskaitą, išlaidų patyrimo dokumentų kopijas (sąskaitas faktūras, pirkimo pardavimo sutartis (jei pareiškėjas yra užsienio investuotojo (įmo

Investavus privaloma pateikti išlaidų patyrimo dokumentų kopijas – audito ataskaitą, pirkimo pardavimo sutartis, sąskaitas faktūras bei jų apmokėjimo dokumentus. Jei iš audito ataskaitos Agentūra matys, kad investicija pagrįsta, užteks ir audito ataskaitos. Dokumentų sąrašas nėra baigtinis, svarbu, kad investicija būtų pagrįsta.

Privaloma investicija gali būti ir darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), kuris turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje. Pagal kurio laikotarpio duomenis bus vertinamas atitikimas šiam kriterijui? Ar duomenys už trejus metus iki paraiškos registravimo dienos bus vertinami pagal 2017 m. I ketv. duomenis, a

Aprašo 18.2 punktas sako, kad visų pareiškėjo (investuotojo) darbuotojų turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje per trejus metus iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba laiką nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus metus). Skaičiuojamas bendras 3 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis įmonėje ir lyginamas su Lietuvos statistikos departamento skelbiamais naujausiais ketvirtiniais vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) šalies ūkyje (su individualiomis įmonėms) duomenimis.

Privaloma investicija gali būti ir per trejus metus iki paraiškos pateikimo sukurtos ne mažiau kaip 50 darbo vietų. Kokius dokumentus reikės pateikti įrodant atitiktį šiam kriterijui? Ar naujų darbo vietų sukūrimas bus vertinamas pagal vidutinį metinį darbuotojų skaičių? Jei įmonėje 2017 m. sausio mėn. dirbo 50 darbuotojų, o 2017 m. birželio mėn. 101 darbuotojas, ar bus užskaitomas atitikimas krit

Grindžiant privalomą investiciją dėl ne mažiau kaip 50 sukurtų darbo vietų, teikiamas Aprašo 3 priedas, kuriame pildoma 7 lentelė. Aprašo 18.2 punkte nurodyta, kad darbo vietos turi būti sukurtos per trejus metus (vidurkis skaičiuojamas nebus).

Jei projekte yra numatyti tiek išoriniai mokymai, tiek mokymai darbo vietoje, ar išorinius mokymus įmonė gali pradėti vykdyti po paraiškos pateikimo, ar jei projekte yra numatyti bent vieni mokymai darbo vietoje, viso projekto (visų mokymų) negalima pradėti anksčiau nei iki projekto sutarties pasirašymo dienos?

Aprašo 29 punkte numatyta, kad projektas, kuriame numatyti mokymai darbo vietoje, gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Šis punktas kalba apie tai, kad visas projektas, kuriame  numatyti bent vieneri mokymai darbo vietoje, turi būti pradėtas įgyvendinti po projekto sutarties pasirašymo dienos. Kitu atveju, visos projekto išlaidos bus netinkamos finansuoti.

Jei paraišką teikia juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, ar į pareiškėjo privačių investicijų dydį būtų galima įtraukti užsienio investuotojo atliktas investicijas į įrangą, kuri naudojama pareiškėjo t.y. juridinio asmens, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, ir kuri yra jo patalpose? T.y. šias išlaidas patyrė ne pareiškėjas bet užsienio investuotojas, o

Vadovaujantis Aprašo 12 punktu, pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. Pagal Aprašo 18.2 papunktį vertinamas tik pareiškėjo privačių investicijų dydis, todėl akcininko investicijos, skirtos įrangai, kuria naudojasi pareiškėjas, nėra laikomos tinkamomis.

Jei paraišką teikia juridinis asmuo, kuris įsteigtas 2001 m., tačiau tik 2016 m. nupirktas užsienio investuotojo, t.y. tik nuo 2016 m. yra kontroliuojamas užsienio investuotojo, tuomet ir atliktų privačių investicijų dydį reiktų deklaruoti tik nuo 2016 m.? Ar į privačių investicijų dydį būtų galima įtraukti įmonės įsigijimo investicijas? Jei užsienio investuotojas įsigijo įmonę su visais joje dirb

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 2 straipsnio 6 punktas sako, kad investavimo objektas – ūkio subjekto nuosavas kapitalas, visų rūšių vertybiniai popieriai, ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis nematerialusis turtas. Privaloma investicija būtų vertinama nuo 2016 metų.

Kaip apskaičiuojamas vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius?

Pareiškėjo statusas paraiškos finansavimo daliai nustatyti vertinamas pagal pareiškėjo pateiktą smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaraciją, kurioje įrašomas vidutinis darbuotojų skaičius. Jei pareiškėjas deklaruoja, kad yra didelė įmonė, SVV deklaracijos teikti nereikia. Vertinant SVV deklaraciją vadovaujamasi Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius turi būti apskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1955; 2004, Nr. 19-598) patvirtintą chronologinį vidurkį pagal formulę:

 D= (Dgro / 2 + Ds + Dv+...+Dl+ Dgr1 / 2) / 12

kur:

4.1. D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

4.2. Dgr0 – iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius;

4.3. Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.;

4.4. Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d.;

4.5.... – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius;

 4.6. Dl – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.;

4.7. Dgr1– darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Ar gali būti tinkama privati investicija, atlikta keliais etapais, skirtingais metais pvz., 2014, 2015, 2016 m. ir skirtingomis sumomis po 1 mln. Eur? Ar gali būti darbo vietos sukurtos keliais etapais, skirtingais metais pvz., 2014, 2015, 2016 m?

Investicijų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai gali būti pasiekti keliais etapais ir apimtimis, svarbiausia, kad pareiškėjas juos galėtų pagrįsti pagal audito ataskaitą arba išlaidų patyrimo dokumentų kopijas. Pažymime, kad šių pareiškėjų tinkamumą Agentūra nustatys kiekvienu atveju individualiai, gavusi visą reikalingą informaciją.

 

Ar bus tinkamas mokytojas iš užsienyje registruotos motininės įmonės (kuri turi kontroliuojamą įmonę LR, kuri būtų pareiškėjas), jei toks mokytojas nebus LR veikiančios įmonės darbuotojas, o tik būtų samdomas kaip išorės konsultantas (per užsienyje veikiančia motininę įmonę) mokymų veiklai atlikti?

Motininės įmonės eksperto paslaugos gali būti perkamos pagal priemonės Aprašo 2 lentelės 5.9 papunktyje nurodytą veiklą.

 

Jei įmonė Lietuvoje priklauso užsienio kapitalo bendrovei, tačiau yra valdoma per Lietuvoje įsteigtą valdymo bendrovę – ar toks pareiškėjas (Lietuvos įmonė) būtų tinkamas pareiškėjas pagal šią priemonę? Lemiama įtaka, kaip tai suprantama pagal LR Konkurencijos įstatymą, yra daroma užsienio investuotojo, tačiau įmonės valdymas vyksta per papildomą juridinį subjektą.

Lemiama įtaka turėtų būti vertinama pagal Aprašo 4.10 papunktį – tai padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties, t. y. kontroliuojantis asmuo tiesiogiai turi daugiau nei 50 procentų balso teisių. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas būtų tinkamas tik tuo atveju, jeigu pagrįstų, kad užsienio investuotojas daro jam lemiamą įtaką, t. y. tiesiogiai turi daugiau nei 50 procentų balso teisių.

 

Ar konfliktų valdymo mokymai galimi pagal šį Aprašą klientų aptarnavimo specialistams?

Pagal Aprašą neremiami mokymai, nurodyti 42.5 punkte. Jeigu konfliktų valdymo mokymai skirti asmeniniam efektyvumui ugdyti, jie neremiami. Tačiau jeigu konfliktų valdymo mokymai skirti kvalifikacijos tobulinimui (profesiniam ugdymui), t. y. bus apmokomas tik klientus aptarnaujantis personalas, kuris įgytas žinias panaudos bendraujant su klientais, tokie mokymai gali būti remiami.

Ar pagal šią priemonę galimi mokymai formalaus mokslo įstaigoje, pvz., logistikos kompanija norėtų siųsti savo darbuotojus į Universiteto transporto inžinerijos studijų tam tikrus modulius?

 Pagal aprašo 42.13 papunktį netinkamomis finansuoti laikomos tik mokymo pagal aukštojo mokslo studijų programas išlaidos, mokymai pagal studijų modulius gali būti finansuojami.

Kaip nustatomas įmonės dydis pagal SVV įstatymą?

Vertinant įmonės dydį pagal SVV įstatymą, vadovaujamasi įstatymo 3 straipsniu, kuriame numatyti 2 kriterijai: darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys.

 1. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

 1. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

 1. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

Jei susidaro situacija, kad darbuotojų skaičius atitinka didelės įmonės rodiklius, o finansiniai duomenys- vidutinės, įmonė priskiriama didelei.

Pagal Aprašo 51.6 p. pareiškėjai turi pateikti SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas priskiria save didelei įmonei (išsamesnė informacija pateikiama adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/aktualus-dokumentai-statuso-deklaravimas).  

Pareiškėjas ketina pats vykdyti mokymus. Mokymų klasės neturi, tačiau paruošė patalpas ir norėtų įsigyti trumpalaikio turto: multimediją, ekraną, lentą, kėdes ir stalus. Ar šios išlaidos bus pripažintos tinkamomis? Taip pat įmonė ketina įsidiegti parkodavimo sistemą ir apmokyti ja dirbti darbuotojus. Mokymo tikslams įmonė norėtų įsigyti papildomai keletą barkodų skenerių (trumpalaikis turtas), kad

Mokymo priemonių įsigijimas galimas tik medžiagoms ir reikmėms, tiesiogiai susijusioms su projektu, t.y. skirtoms mokymams, tai pvz. tušinukai, popierius, mokantis gaminti valgyti gali būti tinkami maisto produktai, ar mokantis dirbti su medžiu, mediena. Tinkamas finansuoti gali būti tik įrankių ar įrenginių nusidėvėjimas ir nuoma.

Kaip apskaičiuojama Aprašo 32 p. numatyta 3000 Eur suma, vidutiniškai skirta vienam projekte dalyvaujančiam mokomam asmeniui?

Kaip nurodyta Aprašo 32 p., vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam asmeniui – galima skirti finansavimo lėšų suma apima visas tinkamas finansuoti tiesiogines projekto išlaidas kartu su projekto vykdytojo lėšomis. Vidutiniškai vienam asmeniui skiriama suma gaunama tiesiogines išlaidas dalinant iš dalyvių skaičiaus.

 

Ar finansinė atskaitomybė (audituota) yra tinkamas dokumentas pagrįsti pareiškėjo investicijos dydį?

Investicijų dydis pagrindžiamas pateikiant dokumentus, nurodytus aprašo 51.10 papunktyje – turi būti pateikiama audito ataskaita, išlaidų patyrimo dokumentų kopijos (sąskaitos faktūros, pirkimo pardavimo sutartys). Audito ataskaitoje turi aiškiai matytis, kokio dydžio investicija buvo atlikta ir į kokį objektą investuota.

 

PFSA 51.11 punkte nurodyta, kad pareiškėjas turi teikti dokumentus, įrodančius darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) dydį ir darbo vietų skaičių, nurodytą Aprašo 18.2 papunktyje (planuojant investicijas – ketinimo protokolo kopiją arba laisvos formos deklaraciją, investavus – laisvos formos raštą dėl vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo arba išmokėto darbo užmokesč

Jeigu paraiškos 3 priedas pateikiamas pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, ir jame minėta informacija yra supildyta korektiškai, papildomų laisvos formos raštų teikti nereikia.

Priemonė "Studijų kokybės gerinimas"
Aprašo 24.1 papunktyje teigiama, jog pagal 9.1 papunktyje numatomą finansuoti veiklą minimali siektina praktiką atlikusių studentų reikšmė yra 200. Ar šį reikšmė yra privaloma, ar tik rekomenduojama?

200 asmenų yra privaloma minimali siektina reikšmė kiekvienai paraiškai teikiamai pagal 9.1 veiklą. Pareiškėjas gali nusimatyti ir didesnę reikšmę.

Aprašo 64 punkte teigiama, kad vykdytojas privalo kas metus nuo sutarties pasirašymo atsiskaityti už projekto veiklas ir rezultatus ministerijai. Kokiais būdais vyksta šie atsiskaitymai?

Projekto vykdytojas kiekvienais metasi privalės LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų skyriui pateikti laisvos formos ataskaitą apie vykdomas projekto veiklas ir pasiektus rezultatus.

Kokiose įmonėse gali būti atliekamos praktikos?

Nėra numatytų jokių apribojimų įmonėms. Pagal LR Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą įmonė apibrėžta, kaip ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.

Aprašo 47 punkte minimas informacijos, pagrindžiančios projekto atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams, pateikimas. Kaip turi būti pateikta ši informacija? Kokia tai turi būti informacija?

47 punkte pateikta nuoroda į 43.4 punktą, kuriame rašoma, kad atrankos kriterijams pagristi pateikiami dokumentai turi būti išvardyti 3 paraiškos priede. Šiame priede nurodyta informacija kokie dokumentai turi būti pateikiami, bei pareiškėjas turi nurodyti kokius pagrindžiančius dokumentus teikia su paraiška.

 

Ar pagal 9.2 veiklą yra kokie reikalavimai dėl asociacijos įkūrimo, asociacijos veikimo (gyvavimo termino). Ar yra kokie reglamentai ar reali neatitikimo kriterijų galimybė, jei asociacija įkūrta visiškai šviežiai. Koks minimalus įmonių kiekis turi priklausyti Asociacijai?

Projektų finansavimo sąlygų apraše papildomų reikalavimų asociacijos veiklos trukmei nėra. Asociacija turi veikti vadovaujantis LR Asociacijų įstatymu (2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969).

Ar viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje, gali būti partneris keliose paraiškose?

Taip gali. Partneriams nėra numatytų apribojimų keliose paraiškose gali dalyvauti.

Kaip pagrįsti, kad projekto veikloje 9.2 mokymai bus vykdomi 3 ir daugiau sektorinio profilio verslo įmonėse?

Informacija šio kriterijaus atitikimui turi būti pateikta paraiškoje. Projekto veiklų aprašyme turi būti detaliai pagrįsta, kokie ir kokiuose sektoriniuose profiliuose bus vykdomi mokymai, koks įmonių indėlis į mokymus ir pan. Konkrečių įmonių nurodyti nereikia, svarbu, kad būtų numatytos veiklos skirtingų sektorių įmonėse.

Ar profesinė mokykla gali būti projekto partneriu?

Profesinė mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje, todėl gali būti projekto partneriu. Atkreipiame dėmesį, kad PFSA numatyta tikslinė grupė studentai – asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas), todėl profesinių mokyklų mokiniai negalės dalyvauti projekto veiklose.

Ar partneriu gali būti užsienyje registruotas viešasis juridinis asmuo?

Ne negali, šis PFSA skirtas Lietuvoje registruotiems subjektams. 

Kokie reikalavimai taikomi apdovanojimams?

Apdovanojimas – projekto finansavimo forma – piniginė ar kita dovana, skiriama konkurso būdu atrinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, juridinio asmens filialui arba atstovybei už veiklos, kuria buvo siekiama projekto ir (ar) veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės (toliau – veiksmų programos priemonė) tikslų, rezultatus.

Apdovanojimo (-ų) dydis turi būti nustatytas vadovaujantis teisės aktais arba pagrįstas analogiškuose konkursuose taikomais apdovanojimų dydžiais. Apdovanojimas skiriamas projektų tikslų pasiekimui skatinti ir jo dydis neturi būti susijęs su konkurso laimėtojo patiriamomis išlaidomis.

Apdovanojimai turi būti skiriami pagal iš anksto paskelbtas konkurso taisykles. Konkurso taisyklėse turi būti numatytos dalyvavimo konkurse nuostatos: apdovanojimo kriterijai, apdovanojimų dydis ir jų išmokėjimo (ar įteikimo) nuostatos, konkurso dalyvių pašalinimo iš konkurso kriterijai ir kt. Galimi konkurso dalyvių pašalinimo iš konkurso kriterijai nustatyti reglamento (ES) Nr. 966/2012  106(1), 107–109 straipsniuose.

Kartu su paraiška turi būti pateiktos pagrindinės konkurso nuostatos ir nustatytų apdovanojimų dydžių pagrindimas, jei projekto metu planuojama teikti apdovanojimus.

Jeigu rezultatas, už kurio pasiekimą norima apdovanoti, buvo pasiektas finansuojant veiklas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų tarptautinės paramos lėšų, apdovanojimo už tokį rezultatą teikti negalima.

Geras Pvz.: Kaip atskira veikla projekte organizuojamas verslo planų konkursas. Verslumo gebėjimams ugdyti projekto vykdytojas prieš konkursą vykdo verslumo ir kūrybiškumo mokymus studentams ir dėstytojams. Po mokymų konkurso dalyviai vykdo savarankišką veiklą – generuoja verslo idėjas, kuria verslo planus (šioms veikloms vykdyti nenaudojamos projekto lėšos), pagal paskelbtas sąlygas. Išrenkami laimėtojai ir jiems skiriami apdovanojimai. (Apdovanojimai tinkamos išlaidos, nes konkurso rezultatams pasiekti nebuvo naudojamos projekto lėšos.)

Blogas Pvz.: Projekto metu organizuojami mokymai – konkursas (projekto lėšomis apmokamos lektorių paslaugos, salės nuoma, įranga, rezultatui sukurti reikalingos medžiagos, apgyvendinimas), mokymų – konkurso metu studentai ir dėstytojai kuria konkurso sąlygose numatytus produktus (pvz. verslo planą), iš kurių yra išrenkami laimėtojai ir jiems teikiami apdovanojimai. (Apdovanojimai netinkamos išlaidos, nes konkurso rezultatams pasiekti buvo naudojamos projekto lėšos).

Ar tinkama savanoriškos darbo sutartis norint gauti balus už 9.1 veiklos 1 c kokybės vertinimo kriterijų?

Ne, balai nebus suteikiami. Remiantis LR savanoriškos veiklos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi – savanoriškos veiklos organizatoriaus ir savanorio santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai, ir nėra laikomi darbo sutartimi, bei nėra registruojami Sodroje. Todėl savanoriškos veiklos sutartis nėra prilyginama darbo sutarčiai, ir nėra tinkama PFSA 9.1 veiklos naudos ir kokybės pirmam vertinimo kriterijui pagrįsti.

Išaiškinimas dėl 9.2 veiklos naudos ir kokybės 1 kriterijaus (verslumo-kūrybiškumo)

Aprašo 9.2 papunktyje numatomai finansuoti veiklai 1 kriterijuje nustatytas reikalavimas turėti patirties vykdant studentų verslumo ugdymo veiklas. Verslumo ugdymas suprantamas kaip mokymas verslumo kompetencijų, iš naujo atrasti galimybių,  o kūrybiškumas - tai mokymas savarankiškai, nestereotipiškai mąstyti, kelti naujas idėjas, greitai orientuotis probleminėse situacijose bei rasti tinkamus netipiškus sprendimus. Šiame Apraše kūrybiškumas nėra suprantamas kaip meninė veikla, todėl  patirtis įgyvendinant kūrybiškumo veiklas, kurios yra kaip meninės veiklos, atskirai nebus vertinamos.

Ar reikia pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su partneriais?

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 163 punktas numato, kad projekto vykdytojas iki projekto sutarties pasirašymo  su partneriu (-iais) sudaro sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą.

 

Ar pagal 9.2 veiklos naudos kokybės 3-iojo vertinimo kriterijaus c punktą (Verslumo ugdymo mokymai bus vykdomi trijose ir daugiau sektorinio profilio verslo įmonėse) mokymai turi vykti būtinai įmonėse?

Mokymai nebūtinai turi vykti įmonėse, gali vykti kitur, svarbu, kad  studentai būtų supažindinami su skirtingo sektorinio profilio verslo įmonėmis, jų veikla, filosofija ar panašiai.

 

 

Projekto "Studijų kokybės gerinimas" naudos ir kokybės vertinimo lentelėje, Prioritetinis projektų atrankos kriterijus Nr. 3. Projekte planuojama taikyti sumaniosios praktikos metodus, punktas nurodo, jog: "a) numatyta ugdyti asmeninius ir socialinius gebėjimus socialinio verslo praktikų metu" - prašau paaiškinti formuluotę "socialinio verslo praktikų metu". Ar studentas turi atlikti praktiką soc

Minimas punktas gali būti įgyvendinamas ir socialinio verslo įmonėje, ir socialinėje įmonėje, ir verslo įmonėje vykdančioje socialines iniciatyvas ir projektus. Todėl būtų tinkama, jeigu studentas atliktų praktiką paprastoje verslo organizacijoje ir prisidėtų prie jos vykdomų socialinių iniciatyvų ir projektų.

Verslumo ir kūrybiškumo mokymai priskiriami bendriesiems ar specialiesiems mokymams?

Pagal bendrųjų mokymų fiksuoto įkainio tyrimo ataskaitoje esantį apibrėžimą, verslumo ir kūrybiškumo ugdymas priskiriamas bendriesiems reikalavimas. Todėl mokymai skirti verslumo ir kūrybiškumo ugdymui yra bendriniai, nes juose įgautus įgūdžius galima panaudoti daugelyje sričių. Specialiais mokymais laikomi tie mokymai, kurie yra siauros srities, kurių negali panaudoti kitoje sferoje, kitoje organizacijoje ir kurie suteikia konkurencinį pranašumą.

Bendrųjų įgūdžių mokymas – tai kvalifikacijos tobulinimo mokymas, skirtas organizacijos kultūrai formuoti ir jos žmogiškųjų išteklių potencialui didinti. Mokymai gali būti orientuoti į komandinio darbo efektyvumo didinimą arba į individualių asmens įgūdžių tobulinimą (pvz., konfliktinių situacijų sprendimas, streso valdymas, bendravimas, motyvavimas, laiko planavimas, emocinio intelekto ugdymas, lyderystės savybių stiprinimas, pozityvaus mąstymo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymas, skaitmeninio raštingumo mokymas, verslumo ugdymas ir kt.).

Priemonė "Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas"
Ar pareiškėju gali būti tik konsultuojanti mokykla (su geresniais pasiekimais) ar gali būti ir veiklą tobulinanti mokykla? Ar partneriu gali būti konsultuojanti mokykla?

Pareiškėju (ir partneriu) gali būti ir konsultuojanti, ir veiklą tobulinanti mokykla. Atkreiptinas dėmesys, kad, jei paraišką teiks konsultuojanti mokykla, į projektą turės būti įtrauktos bent dvi veiklą tobulinančios mokyklos, kad būtų pasiektas  PFSA 20 punkte nurodytas privalomas stebėsenos rodiklis. 

Kas gali daryti išorinį vertinimą, reikalingą pirmam naudos kokybės kriterijui?

Mokinių pasiekimų išorinį vertinimą atlieka Nacionalinis egzaminų centras. Su paraiška turi būti pateikti naujausi, bet ne senesni kaip 3 metų vertinimo rezultatai. Mokyklos, neturinčios pasiekimų išorinio vertinimo, projekte dalyvauti negali. 

Kas gali daryti išorinį vertinimą, reikalingą antram naudos kokybės kriterijui?

Mokyklų veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Tokio vertinimo turėjimas nėra privalomas, tačiau reikalingas siekiant pretenduoti gauti balą pagal naudos ir kokybės vertinimo 2 kriterijų.  Tinkami vertinimai, atlikti ne anksčiau nei 2007 metais.

Ar galime teikti paraišką, jeigu neturime Nacionalinio egzaminų centro vykdomų Standartizuotų testų ar Nacionalinių mokinių pasiekimų vertinimo?

Ne. Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu projektai  privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.

PFSA p. 54. 5. Ar tik fiziniai asmenys gali teikti paslaugas pagal sutartis (veikla 19.2) ar ir juridiniai asmenys kaip konsultantai ir virtualių ugdymosi aplinkų kūrėjai/diegėjai?

Norėtumėme atkreipti dėmesį, kad virtuli ugdymo aplinka priskiriama ilgalaikiam nematerialiam turtui, todėl jos kūrimo ir diegimo išlaidos turi būti numatytos 4 biudžeto kategorijoje ir tokias paslaugas gali teikti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Tačiau paslaugas, nesusijusias su tokio turto sukūrimu (5 biudžeto kategorija) galės teikti tik fiziniai asmenys. 

Ar kurčiųjų reabilitacijos centras gali teikti paraišką, jei kaip partnerius įtrauks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių kurčiųjų ugdymo centrus ir projekto veiklos būtų skirtos būtent šių įstaigų mokinių mokymo rezultatams gerinti?

Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ yra savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas. Taip pat į projektą turi būti įtrauktas privalomas partneris – ne mažiau kaip 1 mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas (veiklą tobulinanti mokykla). Kitais partneriais gali būti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
Kurčiųjų reabilitacijos centras nėra bendrojo lavinimo mokykla, todėl šio kvietimo projekte gali dalyvauti tik kaip partneris. Tačiau Jūsų minėti kurčiųjų ugdymo centrai, gali būti ir pareiškėjais, ir partneriais.

Esame ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Ar galime būti pareiškėjais?

Paskelbto kvietimo galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.
Jeigu mokykloje nevykdote bendrojo ugdymo programų, esate netinkamas pareiškėjas.
Informuojame, kad ikimokyklinio ugdymo mokykloms bus rengiamas atskiras projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Ar bus kvietimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms?

Taip. Planuojama, kad kvietimas bus paskelbtas šių metų III-ią ketvirtį.

Ar VšĮ (privati mokykla), kurios visi dalininkai privatūs asmenys, gali būti pareiškėju ar partneriu?

Privačios mokyklos gali būti ir pareiškėjais, ir partneriais, jeigu jos teikia bendrojo ugdymo (pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas) paslaugas ir turi ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.
Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktu, de minimis pagalbos gavėjui gali būti teikiama de minimis pagalba visuose sektoriuose, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas. Finansavimas de minimis pagalbos gavėjams pagal Aprašo 44–46 punktuose nurodytus reikalavimus teikiamas projekto sutartyje ir Apraše nustatyta tvarka.

Ar tinkamos projekto administravimo išlaidos perkant paslaugas?

Projekto administravimo paslaugos turi būti apmokamos iš netiesioginių išlaidų. Paslaugas gali teikti išorinis paslaugų tiekėjas.

Ar diegiant virtualią ugdymo aplinką (19.2 veikla), tinkamos išlaidos būtų programinių licencijų įsigijimas?

Taip, licencijų įsigijimas tinkamos išlaidos iš 4 biudžeto kategorijos. 

Ar veiklą tobulinanti mokykla gali būti kitame projekte konsultuojančia mokykla?

Taip. Pavyzdžiui mokykla turi gerus matematikos aštuntokų pasiekimų rezultatus, tačiau prastus ketvirtokų skaitymo. Vadinasi ji gali dalyvauti viename projekte, kaip veiklą tobulinanti mokykla ir gerinti ketvirtokų skaitymo rezultatus, o kitame projekte- dalyvauti kaip konsultuojanti mokykla ir padėti kitoms mokykloms gerinti matematikos aštuntokų rezultatus (nes šioje srityje ji yra stipresnė).  

Kur būtų galima rasti informacijos, kaip atitinkamų metų procentinį mokyklos pasirinktos klasės ir ugdymo srities rezultatą (mokyklos vidurkį) perskaičiuoti į šimtabalę vertinimo sistemą?

Perskaičiuoti patiems nereikia, nes Jūsų mokyklos mokinių tam tikro dalyko pasiekimų procentai nurodomi Nacionalinio egzaminų centro mokinių pasiekimų išorinio vertinimo ataskaitoje.
Atkreipiame dėmesį, kad toks vertimas turėtų būti atliktas ne seniau, kaip prieš 3 metus iki paraiškos pateikimo. Mokyklos, neturinčios pasiekimų išorinio vertinimo, projekte dalyvauti negali.

Kokia yra didžiausia galima projekto suma?

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma - 115 500,00 eurų, neįskaičiuojant 2 procentų pareiškėjo arba partnerio nuosavo įnašo. Didžiausia galima projekto vertė kartu su nuosavu įnašu – 117.857,14 Eur. Bet už vieną veiklą tobulinančią mokyklą projektui skiriama finansavimo lėšų suma ne didesnė kaip 23 100,00 eurų (neįskaičiuojant 2 procentų pareiškėjo arba partnerio nuosavo įnašo).

Ar kita veiklą tobulinanti mokykla (arba konsultuojanti mokykla) gali būti iš kitos savivaldybės nei paraišką teikianti besitobulinanti mokyklą?

Taip. Projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatyti  apribojimai dėl mokyklų iš skirtingų savivaldybių dalyvavimo viename projekte. 

Kiek turi pagerėti mokinių pasiekimai?

Teigiamo pokyčio dydis nėra apibrėžtas. Projekto įgyvendinamos veiklos turi prisidėti prie pasirinktos ugdymo srities (dalyko) ir klasės mokinių pasiekimų gerinimo, t.y. teigiamo pokyčio.

Jeigu projekte bus dvi tobulinančios mokyklos ir viena konsultuojanti mokykla, ar tai reiškia, kad didžiausia projekto suma gali būti 2x23.100, t.y. 46.200 eurų?

Turėtumėte atskirti dvi skirtingas sąvokas – bendrą projekto vertę ir finansavimo lėšų sumą. 46 200 eurų Jūsų atveju būtų didžiausia galima projektui skirti finansavimo iš Europos socialinio fondo lėšų suma.  Kadangi pareiškėjas arba partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo 2 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tai didžiausia galima bendra projekto vertė šiuo atveju sudarytų 47.142,86 Eur (finansavimo lėšos + Jūsų nuosavas įnašas).

Ar gali konsultuojanti mokykla gauti lėšų iš projekto?

Taip. Tai priklauso nuo pareiškėjo ir partnerių sutarimo, veiklų vykdymo pasiskirstymo, biudžeto sudarymo.

Ar projekto partneriais gali būti privatūs juridiniai asmenys?

Ne.  Partneriai gali būti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

Kokių rodiklių turėtų siekti projektas?

Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklių – paramą gavusios mokyklos ir švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo neformalaus ugdymo programose.
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 86 punktu projekto vykdytojas projekto metu arba ne vėliau kaip per metus, po projekto pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai turės pateikti pasirinktos ugdymo srities ir klasės, kurios mokinių pasiekimus buvo siekta pagerinti, mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis.

Kas gali būti laikomas projektą vykdančiu personalu? Ar gali būti projekto vadovas, buhalteris, mokytojai, kurie dirba konkrečioje klasėje ir vykdo projekte numatytas veiklas?

Vykdantysis personalas – žmonės, kurie vykdo veiklą, pavyzdžiui, mokytojai. Projekto vadovas, buhalteris – tai administracinis personalas. 

Kokie gali būti projekto dalyvių nuosavą įnašą pagrindžiantys dokumentai?

Pareiškėjo įstaigos vadovo pasirašytas laisvos formos dokumentas. Projekto partneriams atskirai nuosavą įnašą pagrindžiančių dokumentų teikti nereikia.

Ar projekto įgyvendinimo metu konsultuojančios mokyklos darbuotojai gali teikti mokamas konsultacines/mokymų paslaugas veiklą tobulinančiai mokyklai, jei jos yra partnerės projekte? Ar tai būtų tinkamos projekto išlaidos?

Iš projekto partnerių pirkti paslaugų negalima, tačiau konsultantai gali būti įdarbinti projekte ir gauti darbo užmokestį. 

Mūsų savivaldybės administracija teiks paraišką veiklai 19.3. Ar galime mes (tobulinanti mokykla) su partneriais taip pat teikti paraišką 19.3 veiklai, nors savivaldybės administracija irgi teiks paraišką tai pačiai veiklai?

Taip, jeigu Jūsų mokykla nebus viena iš savivaldybės administracijos projekte numatytų  veiklą tobulinančių mokyklų.

Ar mes galime viename projekte (kaip pareiškėjas) tobulinti 4 klasės matematikos pasiekimus, o kitame projekte (kaip partneris) tobulinti 4 klasės skaitymo pasiekimus?

Ne. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 25 punktu, veiklą tobulinanti mokykla gali dalyvauti tik viename projekte. 

Esame universitetas. Į projekto partnerius įtrauksime mokyklas, kurios tobulins mokinių pasiekimus. Ar universitetas gali būti pareiškėju?

Ne. Paskelbto kvietimo galimi pareiškėjai yra savivaldybės, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.

Ar galima projekte kaip partnerį įtraukti konsultuojančią mokyklą iš užsienio?

Ne.  Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu, projektai  privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų (įskaitant ir konsultuojančias mokyklas)  ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo (Nacionalinio egzaminų centro) duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.

Ar turime prie paraiškos pateikti bendradarbiavimo sutartį su partneriais?

Ne. Atsižvelgdami į tai, kad už projekto įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus atsakingas pareiškėjas, rekomenduojame su partneriais sudaryti bendradarbiavimo sutartį, kurioje būtų nurodyta, kurios institucijos bus atsakingos už veiklas, kokiu būdu prisidės partneriai, kaip vyks atsiskaitymai tarpusavyje ar pan.

Iš kokių lėšų apmokėti 2 procentus, kuriais turi prisidėti pareiškėjas ir (arba) partneris?

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Mokyklos projekto finansavimui gali naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas ūkinei veiklai vykdyti; lėšas iš pajamų už teikiamas paslaugas; fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotas, paramos ar kitais teisėtais būdais perduotas lėšas; kitas teisėtu būdu įgytas lėšas. Projekto išlaidų finansavimui negali būti skiriamos lėšos iš mokinio krepšelio ar kitų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų; tikslinės paskirties lėšų; lėšų, skirtų kitiems iš ES fondų finansuojamiems projektams vykdyti.

Ar galime veiklas pradėti ir išlaidas patirti jau dabar, t.y. Iki sutarties pasirašymo?

Taip. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 58 punktu, veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ir išlaidos gali būti patirtos ir apmokėtos iki sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos pareiškėjui pateikiant paraišką.

Mes norime į projektą įtraukti konsultuojantį asmenį, ekspertą. Kokius dokumentus turi pateikti toks konsultuojantis asmuo?

Konsultantas pateiktame CV turi deklaruoti ir dokumentais pagrįsti, kad jis turi patirties mokyklų veiklos tobulinimo srityje.

Ar mes galime rinktis gerinti 4 ir 8 klasės mokinių pasiekimus?

Ne. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu, projektai privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti. Jūs turėtumėte apsispręsti, kurios klasės pasiekimus gerinsite.

Ar mes galime rinktis gerinti mūsų mokyklos 4 a ir 4 c klasės mokinių pasiekimus? Nes kitos 4 klasės yra stiprios.

Ne. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu, projektai privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti. Jeigu Jūs pasirenkate gerinti 4 klasės pasiekimus, turite gerinti visų mokyklos 4 klasės mokinių pasiekimus, neišskiriant konkrečių klasių.

Ar teisingai suprantu: rašome paraišką, kad pagerinsime 8 klasės mokinių matematikos pasiekimus. Pateikiame NEC ataskaitą apie dabartinių aštuntokų lygį. Po projekto pabaigos turėsime parodyti, kad pasiekimai pagerėjo, vadinasi vėl teiksime NEC duomenis ir rodysime 2019 m. aštuntokų lygį. Tai bus jau ne tie patys mokiniai, o kiti aštuntokai.

Taip. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 86 punktu, projekto vykdytojas projekto metu arba ne vėliau kaip per metus, po projekto pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti pasirinktos ugdymo srities ir klasės, kurios mokinių pasiekimus buvo siekta pagerinti, mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis, t.y. ne tų mokinių, kurie mokėsi aštuntose klasėse rengiant paraišką, o naujo vertinimo laikotarpiu aštuntose klasėse besimokančių mokinių įvertinimus.

Pagal aprašo 19.1 ir 19.3 veiklas numatyta išlaidų kategorija "Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą", kuri sudaro 40 procentų nuo 5 kategorijos. Ar, rengiant paraišką, reikia nurodyti ir pagrįsti, kas įeina į 40 proc. netiesiogines išlaidas, kokius mokymus pirksime, kokią sumą skiriame kuro išlaidoms, koks bus projekto vadovo, buhalterio atlyginimas?

Rengiant paraišką 7 kategorijoje "Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą" nurodyti ir pagrįsti 40 proc. netiesioginių išlaidų nereikia.  Tačiau paraiškos 6 punkto veiklų aprašymuose turi būti nurodyta, kaip bus vykdomos veiklos: turi būti aprašyti visi projekto tikslui pasiekti būtini veiksmai, įskaitant ir tuos veiksmus, kurie finansuojami iš 7 biudžeto išlaidų kategorijos. Aprašant veiklas išlaidų detalizuoti nereikia. Veiklų aprašymai turi būti išsamūs, o veiklos turės būti vykdomos taip, kaip aprašytos. Nors projekto įgyvendinimo metu veiklų išlaidos ir kaip jos patirtos nebus tikrinamos, tačiau  bus tikrinama, ar veiklos buvo vykdomos tokia apimtimi, kokia aprašytos paraiškos 6 punkte.   

Teiksime paraišką 19.3 veiklai. Ar galima mokymo paslaugas pirkti iš 40 procentų netiesioginių išlaidų?

Taip.

Ar auditas privalomas?

Ne.

Jeigu projekto metu sukursime naujus produktus, metodikas ar turime juos užregistruoti, įforminti?

Tai priklauso nuo to, kaip Jūs patys nusimatysite paraiškoje. Projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatytas privalomas sukurtų produktų registravimas.

Konsultantai turi pagrįsti patirtį mokyklų veiklos tobulinimo srityje. Prašome paaiškinti, sukonkretinti apraše vartojamą sąvoką „Mokyklų veiklos tobulinimo sritis“.

Mokyklų veiklos tobulinimas – veikla, kuria siekiama mokykloje vystančių procesų kokybės gerinimo, mokyklos, kaip švietimo institucijos, veiklos pažangos. Jeigu reikia detalesnio paaiškinimo, rekomenduotume atkreipti dėmesį į Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės vertinimo rodikliuose įvardijamas sritis bei temas.

Ar tinkama patirtimi mokyklų veiklos tobulinimo srityje būtų laikoma organizacijų, institucijų, pavienių konsultantų patirtis tobulinant mokytojų kvalifikaciją, pvz., kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas, seminarų, mokymų švietimo srityje vedimas, konferencijų švietimo srityje organizavimas, jų programų sudarymas ir įgyvendinimas?

Mokyklų veiklos tobulinimas, kaip ir konsultavimas, yra tęstinė veikla, o ne vienkartiniai užsiėmimai (seminarai, konferencijos, programos ir pan.). Su mokytojų kvalifikacijos tobulinimu susijusi veikla tinkama tuo atveju, jeigu ja buvo siekiama pagerinti konkrečioje mokykloje vykstančius procesus, siekiama mokyklos veiklos kokybės gerinimo.

Prašytume patikslinti, sukonkretinti, kokia konsultanto patirtis mokyklų veiklos tobulinimo srityje būtų laikoma tinkama. Jei tai pavienis asmuo, ar jis būtinai turi būti UPC, NMVA švietimo konsultantas, įrašytas į Švietimo konsultantų duomenų bazę https://duomenys.ugdome.lt/?/kt/svtk ? Pagal apibrėžtį, pateiktą Švietimo konsultantų veiklos nuostatuose, tik šie konsultantai galėtų tinkamai pagrį

Projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti konsultantai, dalyvaujantys projekte su veiklą tobulinančiomis mokyklomis, neturėtų būti tapatinami vien tik su švietimo konsultantais, esančiais Švietimo konsultantų duomenų bazėje. Konsultantu projekte gali būti bet koks asmuo, turintis patirties mokyklų veiklos tobulinimo srityje.

Ar konsultuojančios organizacijos gali būti privatūs juridiniai asmenys, dirbantys švietimo srityje?

Taip, gali. Projekte kaip konsultantai gali dalyvauti įstaigos, organizacijos ir pavieniai asmenys (taip pat ir privatūs juridiniai asmenys), turintys patirties mokyklų veiklos tobulinimo srityje. Atkreipiame dėmesį, kad konsultantu (-ais) nėra laikomi tie asmenys, organizacijos, institucijos, ar mokslininkai, iš kurių planuojama pirkti projekto produktus (pavyzdžiui, sukurtą modelį, virtualią aplinką ir pan.) ar su jais susijusias paslaugas (pavyzdžiui, diegimą ir pan.)

Mūsų mokykla yra mieste, tačiau pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką jai skiriamas kaimo mokyklos mokinio krepšelis. Ar vertinant 5-ąjį naudos ir kokybės kriterijų būtume laikomi miesto ar kaimo mokykla?

Vertinant mokyklas pagal jų priskyrimą skirtingų tipų gyvenamosioms vietovėms, bus vadovaujamasi ne Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, bet Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme apibrėžtomis sąvokomis. Visos Lietuvos miestuose (ne tik savivaldybių centruose) esančios mokyklos bus laikomos miesto mokyklomis.

Su paraiška turime pateikti mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo (PUPP) rezultatus, tačiau nesame gavę jokio rašto iš Nacionalinio egzaminų centro. Kokius dokumentus turime pateikti su paraiška?

Jei projektu ketinama gerinti 10 klasių mokinių pasiekimų rezultatus, veiklą tobulinančios mokyklos teikia laisvos formos pažymą apie pasirinktos klasės ir pasirikto dalyko (ugdymo srities) mokinių pasiekimo vidurkį, kurį apskaičiuoja pačios pagal naujausių pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo (PUPP) rezultatų duomenis. Atskiro rašto iš Nacionalinio egzaminų centro prašyti nereikia.

Prašome paaiškinti 5-ąjį naudos ir kokybės vertinimo kriterijų. Jame nurodyta, kad priskiriant mokyklas daugiakalbei aplinkai reikia vadovautis Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, tačiau joje randame tik išnašą, kad daugiakalbėje aplinkoje esančių ir mišrių mokyklų sąrašus tvirtina LR švietimo ir mokslo ministras. Kur galima pasitikrinti savo mokyklos statusą?

Pasitikrinti galima LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-1248 „Dėl Mokyklų, nurodytų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos priedo 10.3–10.6, 14.1–14.13, 16.3 ir 16.4 punktuose, sąrašų patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2016 m. rugsėjo 24 d.) 18, 19, 20 ir 21 punktuose. Šio teisės akto 18 ir 19 punktuose pateikiami baigtiniai mokyklų, atitinkančių Metodikos 1 priedo 16.3 punktą (daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų valstybine mokomąja kalba ir mišrių mokyklų, kurios yra daugiakalbėje aplinkoje) sąrašai, o 20 ir 21 punktuose pateikiami baigtiniai mokyklų, atitinkančių Metodikos 1 priedo 16.4 punktą (mokyklų, kuriose mokoma tik tautinių mažumų kalba ir tautinių mažumų kalba mokančių mišrių mokyklų, kurios yra ne daugiakalbėje aplinkoje), sąrašai (nuorodos į atitinkamą Metodikos priedo punktą pateiktos prie įsakymo punktų pavadinimų).

Kiek aukštesni turėtų būti konsultuojančios mokyklos mokinių pasiekimai už veiklą tobulinančių mokyklų mokinių pasiekimus?

Projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nustatyta minimalaus mokinių pasiekimų rezultato skirtumo tarp konsultuojančios ir veiklas tobulinančių mokyklų. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai konsultuojanti mokykla turi tik minimaliai geresnius rezultatus, prie partnerių pasirinkimo pagrįstumo dalies (paraiškos 5.3 punktas) turėtumėte pateikti argumentus, kodėl nebuvo pasirinkta konsultuojanti mokykla su aukštesniais pasiekimais.

Ar gali veiklą tobulinančios mokyklos, kurios ketina tobulinti 4-ų klasių mokinių pasiekimų rezultatus skaitymo srityje, būti skirtingos ugdomosios kalbos, t. y. rusakalbė mokykla, kurioje lietuvių kalba yra kaip valstybinė, ir mokykla, vykdanti ugdymą lietuvių kalba?

Taip, gali.

Pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje apibrėžtą sąvoką, esame daugiakalbėje aplinkoje veikianti mokykla. Taip pat mūsų mokykloje mokoma tik tautinių mažumų kalba. Ką turėtume pažymėti veiklas tobulinančių mokyklų sąraše, jei tokio varianto ten nėra?

Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5-ąjį kriterijų mokyklai, kuri yra ir daugiakalbėje aplinkoje, ir joje mokoma tik tautinių mažumų kalba, papildomi balai nebūtų skiriami. Todėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6 priede („Projekte veiklas tobulinančių mokyklų sąrašas“) mokykla kalbiniu aspektu neturi būti priskirta nei vienai iš išvardintų kategorijų.

Esame profesinė mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Ar galime gauti balus pagal 5-ąjį naudos ir kokybės vertinimo kriterijų - mokinių skaičių?

Pagal šį vertinimo kriterijų profesinės mokyklos nėra išskirtos kaip atskiras mokyklos tipas, todėl balai Jūsų atveju nebūtų suteikiami.

Konsultuojanti organizacija projekte bus viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje, kuris teiks paslaugas projekto metu. Ar reikia vykdyti viešąjį pirkimą?

Jei ši organizacija teiks paslaugas, viešasis pirkimas turi būti vykdomas. Tokiu atveju su paraiška turite pateikti įrodymus, kad įsigijote šias paslaugas ir turite sutartį, kad ši organizacija vykdys konsultavimą projekto finansavimo sutarties pasirašymo atveju. Kitu atveju, viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje, gali būti papildomai įtrauktas ir kaip projekto partneris. Tada viešojo pirkimo vykdyti nebūtina, o organizacijos darbuotojams bus galima mokėti darbo užmokestį iš projekto lėšų.

Ar viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje, gali tuo pačiu metu projekte būti ir konsultuojanti organizacija, ir projekto partneris?

Taip, gali.

Veiklai, pagal kurią teiksime paraišką numatyta 40 procentų fiksuotoji norma. Ar ji turi būti skaičiuojama imant 40 procentų nuo personalo išlaidų, ar nuo bendros projekto vertės?

40 procentų norma turi būti apskaičiuojama nuo 5 kategorijos („Projekto vykdymas“), į kurią įeina darbo užmokestis tiesiogines veiklas vykdantiems asmenims bei išmokos fiziniams asmenims pagal autorines, civilines (paslaugų) ir kitas sutartis. Pirmiausia apskaičiuokite 5 kategorijos išlaidų sumą, o 40 procentų, apskaičiuotų nuo šios sumos, bus skiriama 7 kategorijai. Bendra projekto (abiejų kategorijų) išlaidų suma neturi viršyti maksimalaus Jūsų projekto biudžeto (po 23 100 Eur + 2% nuosavo įnašo už kiekvieną veiklą tobulinančią mokyklą).

Mūsų planuojamai veiklai numatyta 40 procentų fiksuotoji norma. Ar paraiškoje ją galima apskaičiuoti mažesnę, nei nustatyta (pavyzdžiui 39 procentus)?

Ne, negalima. 7 kategorijos išlaidų suma turi sudaryti 40 procentų nuo 5 biudžeto išlaidų kategorijai apskaičiuotos sumos. Jei rengiant paraiškos biudžetą atsiranda poreikis mažinti planuojamas išlaidas (pavyzdžiui, kad nebūtų viršyta maksimali galima projekto biudžeto suma), reikėtų mažinti 5 kategorijos išlaidų sumą.

Ar norint apmokytus švietimo įstaigų darbuotojus įtraukti į stebėsenos rodiklį būtina mokymų metu išduoti pažymėjimus?

Ne, nebūtina. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše prie šio rodiklio (P.S.382) nurodyta, kad „stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į mokymų dalyvių sąrašą“. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šio rodiklio įskaitymo metodiką, mokymai turėtų būti ne trumpesni kaip 8 akademinės valandos.

Priemonė "Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos"
Kokią informaciją apie dalyvius projekto vykdytojas privalo turėti ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai?

Projekto dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete, kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti, ir kuris yra įskaičiuojamas į Veiksmų programos stebėsenos ir (arba) nacionalinį stebėsenos rodiklį, nustatytą projekto sutartyje (išskyrus asmenis, dalyvaujančius atviruose renginiuose).

Projekto vykdytojas atsakingas, kad pirmą dalyvio dalyvavimo projekte dieną dalyviui būtų pateikta užpildyti popierinė dalyvio anketos forma, kurią projekto vykdytojas parsisiunčia iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS). Anketoje dalyvis pateikia duomenis apie save pagal anketos formoje prašomą informaciją, nurodo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą informaciją. Jeigu projekto dalyvis yra mažametis arba dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos, projekto dalyvio anketą vietoj dalyvio gali užpildyti jo tėvai ar globėjai.

Projekto vykdytojas per DMS turi pateikti informaciją apie kiekvieną dalyvio asmens duomenis, suvesdamas informaciją iš dalyvio anketos. Projekto vykdytojas turi turėti visų projekto dalyvių anketas ir dokumentus, įrodančius, kad dalyvio anketoje duomenys yra teisingi (pavyzdžiui, paso kopija, gimimo liudijimo kopija ir pan.).

Kiekvieną mokymo dieną yra pildoma Mokymo (-ų) dalyvių sąrašo forma, kurioje nurodomas kiekvienas mokymų dalyvis, bei dalyvis savo parašu patvirtina, kad dalyvavo mokymuose. Taip pat projekto vykdytojas privalo turėti kiekvienų mokymų darbotvarkę.

Kai dalyvis baigia dalyvauti projekto veiklose ir praeina 28 d., projekto vykdytojas privalo apklausti kiekvieną dalyvį ir surinkti informaciją apie dalyvio pasiektus rezultatus per 28 d. po dalyvavimo projekto veiklose pabaigos. Taip pat projekto vykdytojas privalo per DMS teikti informaciją apie projekto dalyvio dalyvavimo veiklose pabaigos datą ir rezultatus, pasiektus per 28 dienas nuo jo dalyvavimo projekto veiklose pabaigos.

Priklausomai nuo projekto veiklų, vykdytojas, be aukščiau nurodytos informacijos, per DMS gali teikti ir šiuos dokumentus:

 • mokymo grafiką, kuriame pateikiama informacija apie kiekvieno ateinančio mėnesio planuojamus mokymus;
 • lankomumo suvestines, kuriose pateikiama informacija apie dalyvių lankomumą mokymuose.

 

Asmenys, kurie dalyvauja projekte ir atitinka tikslinę grupę, tačiau nėra projekto dalyviai, turi pasirašyti renginio dalyvių sąraše, nurodant vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, amžių, gyvenamą vietą. Pažymėtina, kad projekto vykdytojas turi turėti asmens atitikimą tikslinei grupei įrodančius dokumentus.

Kaip projekte turi būti organizuojama savanorių savanoriška veikla, kad ji būtų tinkama finansuoti kaip projekto vykdytojo ar partnerio nuosavas nepiniginis įnašas?

Nepiniginiu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu gali būti laikomas savanoriškas darbas, jeigu galima įrodyti dirbtą laiką, o įnašas skaičiuojamas taikant Projektų finansavimo sąlygų aprašo 44 p. nustatytą fiksuotąjį įkainį.

Su savanoriais turi būti sudaromos rašytinės savanoriškos veiklos sutartys, o jų dirbtas laikas apskaitomas laisvos formos dokumentuose (laikaraščiuose), kuriuose turi būti pažymėtos savanorio dirbtos dienos, dirbtų valandų per dieną skaičius ir trumpai aprašyta vykdyta veikla (funkcijos). Šie dokumentai (laikaraščiai) turi būti pasirašyti savanorio ir patvirtinti projekto vykdytojo ar partnerio vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kaip bus skaičiuojama pareiškėjo ir (arba) partnerio turima patirtis vykdant projektus pilietiškumo ugdymo srityje?

Pareiškėjo ir (arba) partnerio turima patirtis vykdant projektus pilietiškumo ugdymo srityje (toliau – patirtis pilietiškumo ugdymo srityje) skaičiuojama paskutinių 36 mėnesių iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai laikotarpiu. Pavyzdžiui, jei projekto paraiška Europos socialinio fondo agentūrai bus pateikta 2017 m. gegužės 11 d., tai patirtis bus skaičiuojama laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 10 d. iki 2017 m. gegužės 10 d.

Patirtis pilietiškumo ugdymo srityje skaičiuojama sudėjus pareiškėjo ir partnerio (-ių) turimą patirtį minėtu laikotarpiu. Pavyzdžiui, projekto pareiškėjas nuo 2013 m. kovo 7 d. iki 2016 m. birželio 15 d. įvykdė projektą pilietiškumo ugdymo srityje, o projekto partneris vykdo projektą pilietiškumo ugdymo srityje nuo 2016 m. birželio 8 d., kurį planuoja įgyvendinti 2017 m. liepos 20 d. Turima patirtis pilietiškumo ugdymo srityje bus: pareiškėjo – 25 mėn. ir 5 d. (kadangi skaičiuojama patirtis nuo 2014 m. gegužės 10 d.), partnerio – 0 mėn. (kadangi skaičiuojant patirtį sumuojamas tik įvykdytų projektų vykdymo mėnesių skaičius), viso patirtis bus 25 mėn. ir 5 d. 

Norime atkreipti dėmesį, kad patirtis pilietiškumo ugdymo srityje yra skaičiuojama tuomet, kai pareiškėjas ar partneris vykdė projektą, t. y. buvo projekto vykdytojas. Jeigu pareiškėjas ar partneris buvo pilietiškumo ugdymo projekte partneriu, tokia patirtis nėra pripažįstama kaip patirtis vykdant projektus pilietiškumo ugdymo srityje.

 

Ar galima projekte organizuoti mokymus nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis?

Projekte gali būti organizuojami mokymai nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad organizuojant mokymus (kaip buvo nurodyta aukščiau) turi būti užtikrintas informacijos apie projekto dalyvius ar projekto veiklose dalyvaujančius asmenis surinkimas ir pateikimas įgyvendinančiajai institucijai.

Kaip pildyti paraiškos 14 dalį „Projekto atitiktis horizontaliesiems principams“?

Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) projektai turi būti suplanuoti ir įgyvendinti taip, kad projektų įgyvendinimo metu būtų užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis ir būtų aktyviai prisidedama prie nediskriminavimo principo įgyvendinimo.

Paraiškos 14 dalyje turi būti pažymėtas 14.1. p. „Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis“. 14.2. dalyje „Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?“ turi būti pažymėtas 14.2.2. p. „Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas“ ir pateiktas aprašymas, kokie projekte numatyti konkretūs veiksmai, sudarantys galimybes projekto veiklų įgyvendinime dalyvauti įvairioms socialinėms grupėms, taip pat ir judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims, vadovaujantis Aprašo 28.1. p. ir 28.2. p. nuostatomis.

Ar galima projekto dalyvio anketą pasirašyti per el. bankininkystę ar el. parašu?

Kai projekte vykdomi mokymai nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis, projekto dalyvis užpildytą anketą gali pasirašyti saugiu el. parašu ir pateikti projekto vykdytojo atstovui. Taip pat projekto dalyvis gali pasirašyti užpildytą popierinę anketą ir pateikti projekto vykdytojo atstovui skanuotą  jos kopiją. Dalyvio anketą pasirašyti per el. bankininkystę galimybės nėra. 

Priemonė "Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra"
Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su didesniu įmonių, kurios susijungusios į asocijuotas struktūras ir kuriose vykdomas technologinių kompetencijų tobulinimas, skaičiumi. Ar vertinant paraiškas bus skaičiuojamos tik tos įmonės, kurios patenka tik į tą švietimo sritį (ūkio šaką), į kurią yra teikiama paraiška, t.y. jeigu paraiška teikiama į sritį Architektūra ir statyba, skaičiuojamos tik t

Pagal naudos ir kokybės kriterijų yra numatyta, kad didesnį balą gauna projektai, kurie įgyvendinami su didesniu įmonių skaičiumi, todėl skaičiuojamos tos įmonės, kurios patenka į konkrečią švietimo sritį (ūkio šaką). Kadangi vienos paraiškos finansavimas yra skirtas konkrečiai švietimo sričiai (ūkio šakai), kitos srities įmonių įtraukimas prieštarauja Aprašo 15 punktui ir nekuria projektui pridėtinės vertės.  Įmonės, su kuriomis bus įgyvendinami projektai, turi būti įvardintos paraiškoje. Taip pat reikia pateikti susitarimus, preliminarias pirkimo sutartis, ketinimų protokolus ar pan. su įmonėmis, kuriose bus vykdomas technologinių kompetencijų tobulinimas.    

Ar Aprašo 46 punkto išlaidų kategorijoje Nr. 5 nurodytų išlaidų sąrašas yra baigtinis?

Šiame Aprašo punkte nurodytas tik fiksuotųjų įkainių sąrašas. Visos tinkamos finansuoti išlaidos yra numatytos Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams ( http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams).   

Kaip pagal naudos ir kokybės vertinimo kriterijuose suprantamas partneris?

Partneris suprantamas kaip paraiškos partneris. Atkreipiame dėmesį, kad galimi partneriai nurodyti Aprašo 23 p.  

2 naudos ir kokybės kriterijuje numatyta, kad: „Skaičiuojamos tik tos įmonės, kurios susijungusios į asocijuotas struktūras ir kurių asocijuotos struktūros yra pareiškėjas arba partneris ir kuriose vykdomas technologinių kompetencijų tobulinimas“. Ar asocijuotos struktūros, kurių įmonėse – narėse bus vykdomi mokymai turi būti pareiškėjas arba partneris?

Jeigu norima gauti naudos ir kokybės balus pagal šį kriterijų, asocijuota struktūra, kurios įmonėje vyks mokymai, turi būti pareiškėjas arba partneris. Mokymai gali būti vykdomi įmonėse, kurios nėra susijungusios į asocijuotas struktūras, tačiau tokiu atveju balai pagal šį kriterijų nėra suteikiami.    

Pagal naudos kokybės 3 kriterijų didesnį balą gauna projektai, kurių pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie numato vykdyti mokymus, turi ilgesnę mokymų vykdymo patirtį. Ar gali būti skaičiuojama pareiškėjo ir partnerio (-ių) patirtis, kurie patys mokymų nevykdo, bet tarpininkauja vykdant mokymus, pvz. mokymų įstaiga?

Skaičiuojama pareiškėjų ir partnerio(-ių), kurie patys vykdė ir projekte vykdys technologinių kompetencijų mokymus, patirtis.   

Kokios trukmės turėtų būti atnaujintos arba sukurtos mokymo programos?

Ne mažiau nei 30 val. per vienerius metus. Informacija dėl reikalavimų programoms ir jų akreditacijos yra čia:   http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/        http://www.upc.smm.lt/paslaugos/   http://www.nmva.smm.lt/isorinis-vertinimas/pedagogu-kvalifikacijos-istaigos-isorinis-vertinimas/  

Ar visos įmonės galės profesijos mokytojams išduoti pažymėjimus dėl technologinių kompetencijų tobulinimo, nes mokytojai savo kompetenciją, kad ji būtų pripažinta, gali tobulinti tik akredituotose institucijose?

Pagal Aprašo 74 p. mokymai turi būti vykdomi pagal akredituotas Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programas. Mokymų baigimo pažymėjimus išduos programos akreditaciją vykdžiusi įstaiga. Turinčių teisę vykdyti akreditaciją įmonių sąrašas yra čia: http://www.nmva.smm.lt/isorinis-vertinimas/pedagogu-kvalifikacijos-istaigos-isorinis-vertinimas/  

Kodėl Projektų finansavimo ir administravimo aprašo (toliau – Aprašas) 3 priedo 8 punkte prašoma nurodyti informaciją apie profesijos mokytojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo programose ir renginiuose būtent 2008 – 2013 m.?

Pagal Aprašo 56.3 p. analizėje „... turi būti išnagrinėta šiandienos situacija ir poreikiai atsižvelgiant į ateities perspektyvas. <...> Taip pat turi būti įvardintos ir pagrįstos tobulintinos profesijos mokytojų technologinės kompetencijos, kurios užtikrintų konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą....“, todėl rekomenduojama analizei naudoti 2013 – 2016 m. duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad Apraše 3 priede pateiktas klausimynas yra pavyzdinė forma.  

Ar gali būti perkamos mokymų vykdymo paslaugos?

Taip, gali.Jeigu siekiama gauti balus pagal naudos ir kokybės 2-ąjį kriterijų, ir paraiškoje nurodytos konkrečios įmonės su kuriomis numatomas bendradarbiavimas ir kuriose vyks mokymai, reikalinga atlikti išankstinius pirkimus, t.y. pirkimai turi būti atlikti iki paraiškos pateikimo (pirkimo procedūros turi būti atliktos, tačiau gali būti pateikta ne pirkimo sutartis, o dokumentas, patvirtinantis, kad pirkimo sutartis bus pasirašyta, gavus finansavimą). 

Ar vertinant paraiškas bus skaičiuojamos tik tos asociacijos įmonės, kuriose projekto metu bus vykdomas technologinių kompetencijų tobulinimas, ar skaičiuojamos visos asociacijos įmonės, kurios apskritai vykdo technologinių kompetencijų tobulinimą?

Vertinant paraiškas bus skaičiuojamos tik tos įmonės, kuriose bus vykdomas technologinių kompetencijų tobulinimas, nes pagal naudos ir kokybės vertinimo kriterijų yra numatyta, kad didesnį balą gauna projektai, kurie įgyvendinami su didesniu įmonių skaičiumi. Įmonės, su kuriomis bus įgyvendinami projektai, turi būti įvardintos paraiškoje.  

Ar tinkamos mokymo medžiagų įsigijimo išlaidos, jeigu paslauga nebus perkama?

Taip, tinkamos, jeigu mokymo medžiagas perka projekto vykdytojas arba projekto partneris.  

Ar tinkamos darbo užmokesčio išlaidos mentoriams?

Taip, tinkamos, jeigu mentorius įdarbintas projekto vykdytojo arba partnerio organizacijoje. Grindžiant mentoriaus darbo užmokestį reikia pateikti konkrečios pareigybės 12 mėnesių priskaičiuoto darbo užmokesčio (pareiginis įkainis be priedų) pažymą. Atkreipiame dėmesį, kad grindžiama pareigybė turi atitikti planuojamą įgyti technologinę kompetenciją (pvz., įmonėje dirbantis siuvimo konstruktorius apmoko technologijos mokytoją, kuris moko mokinius pagal gaminių konstravimo mokymo programą). Grindžiant darbo užmokestį rekomenduojame naudotis Pažyma dėl valandinio darbo užmokesčio įkainio pagrindimo (pridedama).

Paraiškoje darbo užmokesčio įkainius taip pat galima grįsti pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. vasario 19 d. Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą, kurioje numatyti valandiniai įkainiai pagal ekonominės veiklos rūšis (grįsti darbo užmokestį galima ir pagal Statistikos departamento skelbiamus vidutinius darbo užmokesčio dydžius pagal ekonominės veiklos rūšis.   

Kaip pagrįsti pareiškėjo ir partnerio(-ių) technologinių kompetencijų mokymų vykdymo patirtį?

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) technologinių kompetencijų mokymų vykdymo patirčiai pagrįsti turi būti pateikti kvalifikacijos tobulinimo registro išrašo duomenys. Atkreiptinas dėmesys, kad vertinama tik technologinių kompetencijų mokymų vykdymo patirtis, todėl registro išraše turi būti aiškiai nurodyta šių mokymų vykdymo patirtis. Jei pareiškėjas ir partneris (-iai) vykdė mokymus, tačiau kvalifikacijos tobulinimą organizavo ir pažymėjimus išdavė kita organizacija, mokymus vykdžiusi organizacija turi pateikti pažymėjimus išdavusios organizacijos išduotą pažymą apie išduotus pažymėjimus. Pvz., jei kvalifikacijos tobulinimo mokymus organizavo organizacija „AAA“, mokymus vykdė organizacija „BBB“, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus išdavė organizacija „AAA“, tai organizacija „BBB“ turi kreiptis į „AAA“ ir iš pastarosios gauti pažymą apie išduotus pažymėjimus.

Ar pagal naudos ir kokybės vertinimo 3-ią kriterijų balai skiriami už pareiškėjo ir partnerio(-ių) visų mokymų, ar tik už technologinių kompetencijų mokymų vykdymo patirtį?

Vertinama pareiškėjo ir partnerio(-ių) technologinių kompetencijų mokymų vykdymo patirtis.  

Kaip pagal naudos ir kokybės vertinimo 3-ią kriterijų skaičiuojama pareiškėjo ir partnerio(-ių) mokymų vykdymo patirtis?

Pareiškėjo ir partnerių mokymų vykdymo patirtis skaičiuojama mėnesiais (mėnesių skaičius dalinamas iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) skaičiaus). Pvz., jei pareiškėjas per 2 metus vykdė mokymus 5 mėnesius, jo mokymų vykdymo patirtis yra 5 mėnesiai; jei pareiškėjas per 2 metus vykdė mokymus 10 dienų, jo mokymų vykdymo patirtis yra 1/3 mėnesio.  

Pagal formalias ar neformalias mokymo programas bus vertinami kvalifikacijos lygiai?

Naudos ir kokybės pirmojo kriterijaus atitikčiai patikrinti reikės pateikti formaliojo profesinio mokymo programų sąrašą, pagal kurį technologijos mokytojai dirbs su mokiniais. Daugiau balų gaus pareiškėjai, kurie programose nusimatys daugiau skirtingų kvalifikacijų lygių pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą. Kvalifikacijos lygiai nurodomi programos kode, plačiau 2010 m. vasario 19 d. Nr. V-223 įsakyme „Dėl studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklių patvirtinimo“. Formaliosios profesinio mokymo programos skelbiamos šioje svetainėje.

Kokių technologinių kompetencijų mokymų, formaliųjų ar neformaliųjų, vykdymo patirtis bus vertinama pagal naudos ir kokybės 3-ąjį kriterijų? Kaip skaičiuojama mokymų vykdymo patirties trukmė?

Pagal naudos ir kokybės 3-ąjį kriterijų bus vertinama kvalifikacijos tobulinimo (o ne įgijimo) mokymų vykdymo patirtis. Kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymo patirtis vertinama nebus. Mokymų vykdymo patirtis vertinama atsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registro išrašo duomenis – šiuose registruose pateikiama informacija tik apie kvalifikacijos tobulinimą, kas neapima formalaus švietimo. Formaliojo švietimo programos registruojamos AIKOS sistemoje. Atkreipiame dėmesį, jog kvalifikacijos tobulinimas – neformalus švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas (Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos šveitimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK–591 „Dėl Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų“).

Informuojame, jog skaičiuojant mokymų vykdymo patirtį mėnesiais, mokymų trukmė bus perskaičiuojama iš valandų į dienas: 1 diena – 8 ak. val.  arba 6 astronominės val.

Priemonė "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje"
Pagal kokią mokymo programą gali būti vykdomi mokymai įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“?

Įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“ gali būti vykdomi mokymai pagal šias programas:

 1. Mokymai pameistrystės forma pagal formalaus tęstinio profesinio mokymo programą (pilna apimtimi), skirti darbuotojo formaliai kvalifikacijai įgyti. Mokymo programa turi būti iš sąrašo programų, esančių Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-663 „Dėl Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 priede. Teisės aktą galima rasti internete čia.
 2. Mokymai pameistrystės forma pagal formalią modulinę profesinio mokymo programą (t. y. iš anksto apibrėžtą mokymo programos dalį), skirti darbuotojų formalios kvalifikacijos daliai įgyti.
 3. Mokymai pameistrystės forma pagal neformalią (oficialiai nepatvirtintą) tęstinio profesinio mokymo programą (kurios dalį (programos rengėjo nustatyta apimtimi) sudaro kvalifikaciją suteikiančios formalios profesinės mokymo programos dalis), skirti turimai kvalifikacijai tobulinti.

Visos  formalaus profesinio mokymo programos, esančios valstybiname Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre yra oficialioje ŠMM Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje AIKOS.

Kas turi išduoti mokymo baigimo pažymėjimus, įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“?

Įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“ pareiškėjas turi užtikrinti pameistrystės forma mokytų darbuotojų įgytų kompetencijų vertinimą. Pareiškėjas su licencijuotu profesinio mokymo teikėju sudaro bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pagal kurią užtikrinamas pameistrystės forma mokytų darbuotojų kompetencijų vertinimas.

Licencijuotas profesinio mokymo teikėjas atlieka pameistrystės forma apmokytų darbuotojų kompetencijų vertinimą ir išduoda pažymėjimus, patvirtinančius, kad mokymo metu įgyta profesinė kvalifikacija ar jos dalis.

Atkreipiame dėmesį, kad ne mažiau kaip 70 procentų mokymų laiko turi būti skirta praktiniams mokymams darbo vietoje (netaikoma, jei formalaus mokymo programoje ar jos modulyje praktinio ir teorinio mokymo santykis yra kitoks).

Pagal kokią mokymo programą gali būti vykdomi mokymai įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti”? Kas turi išduoti mokymo baigimo pažymėjimus?

Įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti“ gali būti vykdomi darbuotojų mokymai darbo vietoje pagal neformalią (oficialiai nepatvirtintą) tęstinio profesinio mokymo programą, skirtą kvalifikacijai tobulinti. Asmenims, baigusiems minėtus mokymus, įmonė arba verslo asociacija turi išduoti įgytas kompetencijas patvirtinantį pažymėjimą.

Atkreipiame dėmesį, kad naudos kokybės vertinimo metu daugiau balų bus suteikiama projektams, kurių įgyvendinime numatyta, kad pažymėjimus išduos verslo asociacija.Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ne mažiau kaip 70 procentų mokymų laiko turi būti skirta praktiniams mokymams darbo vietoje.

Kokie mokymai nėra tinkami finansuoti?

Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 46.1 p., 46.5 p., 46.11 p. ir 46.12 p. netinkami finansuoti:

 1. Mokymai, kuriuos vykdo įmonės laikydamosi nacionalinių privalomųjų mokymo standartų (t. y. ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktais įteisinti privalomieji mokymai, pvz., darbų saugos mokymai, įmonių darbuotojų mokymai, susiję su pavojingais darbais, mokymai, skirti architekto, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, gydytojo odontologo, vaistininko kvalifikacijai tobulinti);
 2. Mokymai, skirti komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti (pvz., konfliktams spręsti, stresui valdyti, bendravimui ir pan.);
 3. Tabako gamybos ir tabako prekybos įmonių darbuotojų mokymai;
 4. Asmenų, kurie mokosi profesinėse mokyklose pagal pirminio profesinio mokymo programas, pameistrystės forma organizuojami mokymai;

Atkreipiame dėmesį, kad pardavimo ir klientų aptarnavimo mokymai gali būti remiami tik tuo atveju, jeigu jie skirti kompetencijoms, kurios būtinos apmokomo asmens darbo vietoje, norint atlikti tiesiogiai su darbu susijusias operacijas ir funkcijas.

Ar gali viename projekte būti vykdomos abi veiklos: „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“ ir „įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti”?

Ne, negali, kadangi pagal Aprašo 56 p. vienas pareiškėjas vieno kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas: vieną paraišką pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą - įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti ir vieną paraišką pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą - įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

Kokius reikalavimus turi atitikti projekto partneris – verslo asociacija?

Pagal Aprašo 19.6 p. projekto partneris (verslo asociacija) turi veikti ne mažiau nei 5 metus ir vienyti ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų. Šis reikalavimas taikomas projektams, kuriuose įgyvendinama veikla pagal Aprašo 11.2 p. - įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

Ar projekte pareiškėjas (partneris) gali būti viešoji įstaiga?

Pagal Aprašo 13 p. „galimi pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės, galimi partneriai – licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Pagal civilinio kodekso 2.34 straipsnį Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). Privatieji juridiniai asmenys yra juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus.

Viešoji įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, todėl pagal Aprašą nepriskiriamas prie galimų pareiškėjų ir partnerių.

Ar projekto metu gali būti perkamos mokymo organizavimo paslaugos iš projekto partnerių?

Remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 421.10 p. ir Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 10.7 p., „netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar partnerio įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus“: netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos projekto vykdytojui perkant prekes, paslaugas ar darbus iš projekto partnerio, projekto partneriui – iš projekto vykdytojo arba projekto partneriui – iš kito projekto partnerio. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos ir išlaidos perkant iš klasterio[1], kurio narys yra projekto vykdytojas ir (ar) partneris, kito nario.

 

[1] Klasterio sąvoka apibrėžta Lietuvos klasterių plėtros koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-131.

 

Ar projekte gali būti apmokomi būsimi darbuotojai?

Pagal Aprašo 26 p. tinkama projekto tikslinė grupė yra pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) darbuotojai, t. y. pareiškėjo ar partnerio įdarbinti asmenys.

Kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su paraiška? Kur galima rasti dokumentų formas?

Pagal Aprašo 55 p. kartu su paraiška (paraiškos forma pateikta internetinėje svetainėje www.esinvesticijos.lt prie priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ kvietimo) pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus lietuvių kalba:

1) užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Dokumento formą galima rasti čia;

2) laisvos formos įmonės deklaraciją (jei kvalifikacijai tobulinti darbo vietoje skirtus mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas įvertins ir pažymėjimą išduos įmonė);

3) pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), kuris yra privatusis juridinis asmuo) patvirtintus paskutinių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui). Jei pareiškėjas veikia mažiau nei trejus metus, teikiami pareiškėjo patvirtinti įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal įmonės veikimo laiką iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai;

4) pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), kuris yra privatusis juridinis asmuo) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“. Dokumento formą galima rasti čia;

5) jeigu projekte dalyvaus neįgalūs asmenys – dokumentų, įrodančių mokomo asmens neįgalumą (neįgaliojo pažymėjimo), kopijas;

6) galiojančios bendradarbiavimo sutarties arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) kopiją. Aprašo 15 p. nurodyta, kokia informacija turėtų būti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje;

7) jeigu projekto partneris yra verslo asociacija – užpildytą Aprašo 6 priedą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=8842c530ac0511e6b844f0f29024f5ac);

8) mokymo programą, aprašytą pagal Aprašo 7 priedą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=8842c530ac0511e6b844f0f29024f5ac);

9) užpildytą Aprašo 8 priedą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=8842c530ac0511e6b844f0f29024f5ac).

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad privalomi paraiškos priedai yra pareiškėjo deklaracija ir partnerio (-ių), jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), deklaracija (-os). Pareiškėjo deklaracija yra paraiškos formoje. Partnerio deklaracija yra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 3 priedo pabaigoje. Dokumento formą galima rasti čia

 

Kaip bus skaičiuojamas projekto paramos intensyvumas: jei pareiškėjas labai maža įmonė, vienas iš partnerių didelė įmonė; jei pareiškėjas didelė įmonė, vienas iš partnerių maža įmonė.

Projekto finansavimo intensyvumas bus nustatomas remiantis Aprašo 37.1 p. „jeigu projekte dalyvauja skirtingo dydžio įmonės, projekto finansuojamoji dalis nustatoma pagal mažiausią galimą intensyvumą ir taikoma visoms įmonėms (pvz., jeigu projekte dalyvauja didelės, vidutinės ir mažos įmonės, bus taikomas 50 proc. intensyvumas visoms įmonėms)“ ir aprašo 1 lentelę

1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Eil. Nr.

Pareiškėjo statusas

 

Finansuojamoji dalis

Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims)

1.

Labai maža ir maža įmonė

iki 70 proc.

iki 70 proc.

2.

Vidutinė įmonė

iki 60 proc.

iki 70 proc.

3.

Didelė įmonė

iki 50 proc.

iki 60 proc.

 

Kokiame įstatyme įteisinta pameistrystės mokymo forma?

Pameistrystės mokymo forma įteisinta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44FA08A7226F/MrAIvBKaBL)

Ar gali būti projekto partneriu – užsienio įmonės, jei jos atitinka galimų pareiškėjų sąrašą, ar tik įmonės registruotos Lietuvoje.

Užsienio įmonės gali būti projekto partneriu, tačiau pažymime, kad vadovaujantis Aprašo 25 punktu, projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

Ar projektui skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba?

De minimis pagalba pagal šią priemonę neteikiama. Vadovaujantis Aprašo 32 p., valstybės pagalba teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento (toliau – Reglamentas) 31 straipsnį. Aprašas nustato pagalbos mokymui teikimo sąlygas, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Vadovaujantis Reglamento 4 straipsniu, vienam mokymo projektui skirta pagalba negali viršyti 2 mln. Eur.

Kuo remiantis nustatomas ir grindžiamas projekte mokytojo darbo užmokesčio valandinis dydis?

Mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme, (moko) grindžiamos remiantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 11 dalies „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų tipai“ 11.6. skyriaus „Darbo užmokestis“ 149 p., t.y. darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams taikomų rinkos dydžių, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, pedagogų, švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą. Vertinant darbo užmokesčio dydžių atitiktį vidutiniams rinkos dydžiams, rekomenduojama naudotis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, panašių projektų duomenimis ar projekto vykdytojo pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio duomenimis arba duomenimis apie įprastai įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar ūkinę komercinę veiklą vykdančio fizinio asmens taikomą darbo užmokestį už tas pačias funkcijas ir (ar) pareigas (pavyzdžiui, pažymomis dėl konkretaus darbuotojo 3–12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, pažymomis dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio, projekto vykdytojo viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo užmokestį įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar pan.).

 

Svarbu! Pareiškėjas turi užtikrinti dvigubo finansavimo išlaidų apmokėjimo rizikos nebuvimą.

Priemonė "Inomokymai"
Ar PFSA nurodyta išlaidų nustatymo pagrindimo data yra teisinga?

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 42 punkte nurodyta, kad „išlaidos mokomiems įmonės darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi įmonės darbuotojai dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos prieš mokesčius, įskaitant darbdavio įsipareigojimus) apskaičiuojamos taikant minimaliojo vienos valandos atlygio vienam darbuotojui, kuris dalyvauja mokymuose, fiksuotąjį įkainį (toliau – Atlygio fiksuotasis įkainis). Atlygio fiksuotasis įkainis nustatytas vadovaujantis Ministerijos 2016 m. liepos 1 d. atliktu Vienos valandos vieno mokomo darbuotojo mokymų išlaidų nustatymo pagrindimu, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje. Atlygio fiksuotojo įkainio dydis nebus keičiamas projekto įgyvendinimo metu.“

Patiksliname, kad aktuali Vienos valandos vieno mokomo darbuotojo mokymų išlaidų nustatymo pagrindimo data yra 2016 m. rugpjūčio 18 d. Susipažinti galite čia.

Kas gali būti pareiškėjais?

Pareiškėjais gali būti įmonės, vykdančios MTEPI veiklas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu  įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Kas yra laikoma MTEPI veikla?

MTEPI veikla  apibrėžta Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, Frascati vadove („Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“, Frascati vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2015), Oslo vadove (Duomenų apie inovacijas rinkimo ir jų aiškinimo gairės, 3-ias leidimas, 2005 m.).

http://www.mita.lt/uploads/documents/inomokymai/inomokymai_vertinimo_tvarka.pdf

 

Kur galima rasti informaciją apie projekto finansavimo sąlygų aprašo 54.8 ir 54.9 punktuose numatytų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros pažymų išdavimo tvarką?

Informaciją apie pažymų išdavimo tvarką galite rasti čia.

Ar mokslo ir studijų institucijos būtų tinkami pareiškėjai?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, įmonė yra juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas nenustato, kokios teisinės formos turi būti subjektas, kad būtų laikomas įmone. Atsižvelgiant į tai, mokslo ir studijų institucijos galėtų būti pareiškėjai, jei pagrįstų, kad atitinka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme pateikiamą įmonės sąvoką, ir Aprašo reikalavimus.

Kas yra laikytina veiklų pradžia?

Pagal Aprašo 31 punktą finansuojamų projektų veiklų pradžia laikoma pirmojo teisiškai privalomo įsipareigojimo – susitarimo su užsienio MTEPI centru (-ais) ir (arba) užsienio įmone (-ėmis), vykdančia MTEPI veiklą, pasirašymo diena. Atkreipiame dėmesį, kad projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra ir projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžia.

Pagal Aprašo 35 punktą didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui galima skirti suma – 14.481,00 Eur tiesioginių projekto išlaidų. Ar minėta tiesioginių išlaidų suma yra su nuosavu įnašu?

Aprašo 35 punkte nurodoma didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma (100.000,00 Eur), kuri apima tik Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Atsižvelgiant į tai, vidutiniškai vienam asmeniui galima skirti 14.481,00 Eur suma taip pat nurodoma be nuosavo įnašo, t. y. minėtą sumą sudaro tik Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.