Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Karjera

Visuomet siekiame būti vieta, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui, kviečiame tapti mūsų komandos dalimi!

Skelbiame konkursą Vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus pareigoms užimti

Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra), teisinė forma – viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas - 192050725, buveinės adresas – Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius, skelbia konkursą:

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VIDAUS AUDITORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Darbo pobūdis:

 • Tikrinti ir vertinti Agentūros:

-vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

-veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams, teisės aktams;

-strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jos tikslams ir uždaviniams, Agentūrai priskirtų administruoti programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

-finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

-Agentūros administruojamų programų lėšų, administravimą ir panaudojimą.

 • Atlikti metiniame vidaus auditų plane priskirtus auditus pagal vidaus audito metodiką.
 • Rengti vidaus audito ataskaitas su išvadomis, analizuoti problemų priežastis ir teikti rekomendacijas.
 • Vykdyti pažangos stebėjimą.

Reikalavimai pretendentams:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turėti darbo patirties administruojant Europos Sąjungos finansuojamus projektus arba atliekant vidaus auditus;
 • Gerai išmanyti vieną iš šių sričių: LR teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir mokesčius; LR teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus; informacines sistemas;
 • Turėti komandinio darbo įgūdžių;
 • Gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • Gerai mokėti valstybinę ir anglų kalbas (raštu ir žodžiu);
 • Pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Pretendentai privalo iki 2019 m. birželio 26 d. 17.00 val. (t. y. per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą http://portalas.vtd.lt/lt/vidaus-audito-skyriaus-vidaus-auditorius-322;589100.html pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 4. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas).

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Personalo skyriaus personalo specialistę Salomėją Norvilaitę, tel. 8 656 26951, el. p. salomeja.norvilaite@esf.lt

 

 

 

 

 

 

 

CV galite siųsti iki 2019-06-26