Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Neplaninės patikros

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. įsigaliojo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas. Šiuo pakeitimu numatyta, jog informacija apie atliktų patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingų už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar nevykimo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą informaciją) gali būti viešai skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Europos socialinio fondo agentūra planuoja svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skelbti patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus: 

Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas  Tikrintos organizacijos pavadinimas Organizacijos statusas (vykdytojas / partneris) Patikros data Patikros rezultatas (vyko / nevyko veikla / nustatyta neatitikimų)
Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius Jauno verslo stiprinimas ir verslumo skatinimas Pakruojo mieste Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius Vykdytojas  2019-08-06 Vyko
Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius Vykdytojas  2019-08-06 Vyko
Asociacija „Penktas regionas“ Asociacijos iniciatyvos teikiant mentorystės paslaugas verslą pradedantiems asmenims Asociacija „Penktas regionas“ Vykdytojas  2019-08-09 Vyko
Asociacija „Penktas regionas“ Asociacijos iniciatyvos teikiant mentorystės paslaugas verslą pradedantiems asmenims Asociacija „Penktas regionas“ Vykdytojas  2019-08-09 Nevyko 
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione  Viešoji įstaiga „Rastis“ Partneris  2019-08-12 Nustatyta neatitikimų 
Visuomeninis judėjimas „Mažeikiai KITAIP“ Taikomojo-dekoratyvinio meno keliu į užimtumą ir geresnę padėtį darbo rinkoje  Visuomeninis judėjimas „Mažeikiai KITAIP“ Vykdytojas  2019-08-13 Vyko
Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“ Mes arčiau: socialinės atskirties mažinimas Mažeikių mieste Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“ Vykdytojas  2019-08-13 Vyko
Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“ Socialinės atskirties mažinimas teikiant pavėžėjimo paslaugas Mažeikių mieste Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“ Vykdytojas  2019-08-13 Vyko
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-08-14 Vyko
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-08-14 Vyko
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-08-14 Vyko
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-08-14 Nustatyta neatitikimų 
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-08-14 Nustatyta neatitikimų 
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-08-14 Nustatyta neatitikimų 
Dingusių žmonių šeimų paramos centras Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje  Dingusių žmonių šeimų paramos centras Vykdytojas  2019-08-14 Nustatyta neatitikimų 
Visagino šeimos krizių centras NORIU IR GALIU KEISTIS  Visagino šeimos krizių centras Vykdytojas  2019-08-14 Vyko
Visagino šeimos krizių centras NORIU IR GALIU KEISTIS  Visagino šeimos krizių centras Vykdytojas  2019-08-14 Vyko
NVO vaikams konfederacija Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje  NVO vaikams konfederacija Vykdytojas  2019-08-14 Nustatyta neatitikimų 
Visagino savivaldybės administracija Visagino Bendruomeniniai šeimos namai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius Partneris  2019-08-14 Nustatyta neatitikimų 
Visagino grožio kūrėjų studija Ne tik mama Visagino grožio kūrėjų studija Vykdytojas  2019-08-22 Vyko
Pakruojo rajono sporto centras Aktyvaus ir motyvuoto jaunimo ugdymas teikiant laisvalaikio ir užimtumo paslaugas Pakruojo rajono sporto centras Vykdytojas  2019-08-26 Vyko
Viešoji įstaiga „Valdresta“ Įgyk naujus įgūdžius, įsitvirtink darbo rinkoje! Viešoji įstaiga „Valdresta“ Vykdytojas  2019-08-26 Vyko
Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius Partneris  2019-08-27 Vyko
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikos gyvensenos skatinimas Rokiškio rajono savivaldybėje Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vykdytojas  2019-08-27 Vyko
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone Šalčininkų rajono savivavldybės administracija Vykdytojas  2019-08-28 Vyko
Kauno moters užimtumo informacijos centras Kompleksinis atskirties mažinimas - KAM Kauno moters užimtumo informacijos centras Vykdytojas  2019-08-29 Vyko
Uždaroji akcinė bendrovė „VIA MEDIA“ UAB „VIA Media“ darbuotojų žinių, kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas Uždaroji akcinė bendrovė „VIA MEDIA“ Vykdytojas  2019-08-29 Vyko


Apie neplaninę patikrą vietoje projekto vykdytojas gali būti neinformuojamas, jeigu išankstinis informavimas gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams.

 

Kada atliekamos neplaninės patikros

Neplaninės patikros gali būti atliekamos kai:

 • projekto veiklose dalyvauja itin didelis dalyvių skaičius;
 • projekto veiklos vykdomos vėlai vakare, anksti ryte, nedarbo metu;
 • dubliuojasi renginių grafike nurodytas projekto veiklų įgyvendinimo laikas, kelios veiklos yra įgyvendinamos tose pačiose patalpose arba yra skirtos tai pačiai tikslinei grupei;
 • teikiami pavėluotai arba teikiami netvarkingi projekto veiklų įgyvendinimo grafikai;
 • Agentūrai teikiamuose išlaidų pagrindimo, pirkimų, veiklų įgyvendinimo dokumentuose nesutampa informacija arba informacija yra dviprasmiška, neaiški;
 • gaunami skundai;
 • anksčiau atliktos neplaninės patikros metu rastas pernelyg mažas dalyvių skaičius lyginant su įprastai MP deklaruojamu dalyvių skaičiumi;
 • pasikartoja ankstesnių patikrų metu nustatyti pažeidimai ar neatitikimai;
 • kai siekiama įsitikinti, ar įdiegti visi numatyti funkcionalumai diegiamoje informacinėje sistemoje;
 • kai siekiama įsitikinti, ar įdiegta informacinė sistema naudojama;


Nesant minėtų aplinkybių, Agentūra atlieka bent vieną neplaninę patikrą projekto įgyvendinimo laikotarpiu, išskyrus specifinius projektus, kuriuose atlikti patikrą netikslinga, pvz., atliekamas tyrimas.


Neplaninės patikros metu (atsižvelgiant į patikros vietoje priežastis bei tikslą) tikrinami duomenys ir dokumentai, nurodyti neplaninės patikros vietoje tikrinimo elementų sąraše, pvz., tikrinama, ar planuojamų renginių grafike nurodytą dieną ir valandą seminare dalyvauja 15 įstaigos darbuotojų. Patikrą vietoje atlieka ne mažiau kaip du Agentūros darbuotojai. Jie prisistato, nurodo patikros tikslą ir užpildo du patikros vietoje atlikimo lapo egzempliorius. Juos pasirašo ir pateikia pasirašyti projekto vykdytojui (jei atliekama planinė patikra) ir (arba) veiklą vykdančiam lektoriui, konsultantui, kitam specialistui (jei atliekama neplaninė patikra). Patikros lape fiksuojamos faktinės aplinkybės, o sprendimai dėl tolimesnių veiksmų priimami grįžus į Agentūrą.

 

SIEKIANT TEIGIAMŲ NEPLANINĖS PATIKROS REZULTATŲ SVARBU

 • projekto veiklas vykdyti pagal planuojamų renginių grafiką, iš anksto informuoti Agentūrą apie bet kokius renginių pasikeitimus;
 • užtikrinti, kad dalyviai mokymų (renginių) sąraše pasirašytų mokymų pradžioje. Renginio dalyvių sąrašą reikia pildyti tiksliai ir sąžiningai, atsižvelgti
 • faktiškai dalyvaujančių asmenų skaičių; dalyviui iš mokymų išvykus anksčiau, tokį asmenį išbraukti iš dalyvių sąrašo arba jame nurodyti dalyvio išvykimo laiką;
 • dalyviui pavėlavus į mokymus, dalyvių sąraše nurodyti faktinį jo atvykimo laiką;
 • užtikrinti, kad projekto veiklose dalyvautų tinkami tikslinės grupės atstovai, galintys pateikti dokumentus, pagrindžiančius kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei;
 • patikros metu bendradarbiauti su patikrą atliekančiais Agentūros darbuotojais: padaryti mokymų (renginių) dalyvių sąrašo ar kitų prašomų dokumentų kopijas, leisti nufotografuoti patalpas ar dokumentus, gebėti pademonstruoti įdiegtos (diegiamos) informacinės sistemos funkcionalumus;


PATIKROS VIETOJE UŽBAIGIMAS

Atlikę patikrą vietoje Agentūros darbuotojai parengia patikros vietoje ataskaitą, kurioje pateikiami patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, kaip toliau įgyvendinti projektą, prireikus nustatomi privalomi nurodymai projekto vykdytojui. Patikros vietoje metu nustačius neesminius neatitikimus, kurie nepažeidžia Sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, Agentūros darbuotojai suformuluoja rekomendacijas ir nustato terminą, per kurį šios rekomendacijos turi būti įgyvendintos. Rekomendacijų įgyvendinimą Agentūra tikrina prašydama pateikti dokumentus, įrodančius neatitikimų ištaisymą arba atlikdama pakartotinę patikrą. Jei patikros vietoje metu nustatomi esminiai neatitikimai (pažeidimai arba projekto vykdytojas per nustatytą laiką neištaiso neatitikimų ir trūkumų, turinčių esminės įtakos projekto įgyvendinimui) gali būti pradėtas pažeidimo tyrimas.