Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Įgyvendinami projektai

 

1. Informavimas apie veiksmų programą (Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-002)

Informavimo apie veiksmų programą projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

2. Veiksmų programos administravimas (Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0018)

Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šio  projekto lėšomis finansuojamos Europos socialinio fondo agentūrai pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

3. Europos socialinio fondo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas (Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030)

Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros, kaip metodinės pagalbos centro, metodinės pagalbos ir konsultacijų, skirtų efektyvesniam 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšų administravimui, teikimą. Šiuo projektu numatoma finansuoti su Europos socialinio fondo agentūrai priskirtų metodinės pagalbos centro funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

  1. Europos socialinio fondo agentūra – Alternatyvių investicijų detektorius (AID) (Nr. 08.3.1-ESFA-V-419-01-0001)

Lietuvoje vis dar nepavyksta ženkliai sumažinti skurdo ar socialinės atskirties, užtikrinti socialinės raidos tolygumo bei  lygių galimybių darbo rinkoje kiekvienam. Projekto „Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“ tikslas yra plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. To sieksime ieškodami inovatyvių sprendimų plėtojant ir teikiant socialinės integracijos paslaugas. Ieškodami inovatyvių  socialinės integracijos paslaugų bei netradicinių sprendimų, numatome kelias galimybes. Pirmoji - ieškoti, kaip padaryti geriau tai, kas jau yra daroma šiuo metu. Lietuvoje nemažai ilgus metus veikiančių organizacijų, kurios teikia socialinės integracijos paslaugas, tačiau ne visada jų pasiekiami rezultatai tvarūs. Projekto metu taip pat ieškosime būdų, kaip šiuo metu taikomus modelius / metodus / įrankius įgalinti veikti efektyviau. Antroji - ieškoti, kaip teikti socialines paslaugas kitaip, naujai. Skatinsime organizacijas ieškoti kitokių, naujų būdų ir formų teikti paslaugas, kurti darbo vietas ir eksperimentuoti. Kalbėdami apie socialines integracijos paslaugas, visuomet pabrėžiame pareigą ir būtinybę padėti žmonėms, kurie susiduria su iššūkiais integruodamiesi į darbo rinką ar visuomenę, tačiau neretai pamirštame, kad socialinių paslaugų finansavimas yra ne tik išlaidų eilutė, bet ir investicija. Projekto įgyvendinimo metu vertinsime finansuotų paslaugų atsiperkamumą, sukurtą pridėtinę vertę. Rūpinsimės gautų rezultatų sklaida tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Tūkstantmečio mokyklų akademija (Nr. ŠMSM-V-001-0001)

Projektas „Tūkstantmečio mokyklų akademija“ skirtas prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo savivaldybėse bei užtikrinti sklandų ir tinkamą savivaldybių pasirengimą dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos veiklose.

Projekto metu numatoma savivaldybėms teikti konsultacijas dėl ugdymo veiklų įgyvendinimo bei teikti pagalbą rengiant alternatyvų analizę, rengti rekomendacijas mokyklų veiklos tobulinimui, analizuoti kiekvienos savivaldybės situaciją ir padėti priimti tinkamiausius sprendimus, padėti savivaldybėms nusistatyti pasiekiamus, tačiau tuo pačiu ir ambicingus rodiklius. Projekte numatoma derinti savivaldybių pažangos planus bei konsultuoti jų rengimo etape. Taip pat planuojama sukurti ir pradėti įgyvendinti komunikacijos strategiją, taip pristatant TŪM programą visuomenei bei suinteresuotoms šalims.

Projekto finansavimo laikotarpis – 2022-01-01–2023-08-31
Projekto finansavimo suma – 1 156 001,76 Eur
Projektą finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU

Karjeros specialistų tinklo vystymas (Nr. 10-008-P-0001)

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.