Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Karjera

Visuomet siekiame būti vieta, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui, kviečiame tapti mūsų komandos dalimi!

IEŠKOME PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS II VEDĖJO (-OS)

Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra), teisinė forma – viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas - 192050725, buveinės adresas – M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius, skelbia konkursą:

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS II  VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

MES JUMS PATIKĖSIME:

 • dalyvauti rengiant Agentūros strateginius ir veiklos planus;
 • rengti Skyriaus metinius planus;
 • organizuoti Skyriaus metinių planų įgyvendinimą, rengti Skyriaus ir Agentūros metinių planų vykdymo ataskaitas ir teikti jas Vadovybei;
 • organizuoti Skyriaus darbą, kontroliuoti pavedimų vykdymą ir atsiskaityti nustatyta tvarka;
 • analizuoti bei planuoti naujų darbuotojų priėmimo poreikį, atsižvelgiant į numatomas darbų apimtis bei dalyvauti atrenkant naujus darbuotojus dirbti Skyriuje;
 • užtikrinti integruotos vadybos sistemos procedūrų taikymą ir peržiūrą Skyriaus veikloje, rekomenduoti pakeitimus bei prižiūrėti jų įgyvendinimą;
 • organizuoti bei užtikrinti išorės bei vidaus auditų rekomendacijų įgyvendinimą Skyriaus veikloje;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauti Agentūros ar kitų institucijų sudaromų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su Agentūros veikla susijusių institucijų padaliniais;
 • kontroliuoti, kad Skyriaus nuostatuose numatytų programų kvietimų organizavimas paraiškų vertinimas ir projektų administravimas būtų atliekamas pagal patvirtintas procedūras;
 • teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pastabas, siūlymus ir užklausimus, susijusius su paraiškų teikimu, projektų administravimu;
 • pagal kompetenciją teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl teisės aktų bei metodikų, susijusių su paraiškų vertinimu ir projektų administravimu ir kontrole;
 • planuoti ir vykdyti pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymus;
 • atlikti projektų lėšų įsisavinimo planavimą ir kontrolę.

MES TIKIMĖS, KAD JŪS:

 • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turite vadovaujamo darbo patirties;
 • turite ne mažesnę kaip 2 metų ES finansuojamų projektų administravimo darbo patirtį;
 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir kitos finansinės paramos skyrimą ir valdymą;
 • gerai mokate valstybinę ir vieną iš ES kalbų ir gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebate savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus veiklą, priimti optimalius sprendimus, mokate kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • turite strateginio planavimo įgūdžių;
 • išmanote bendrąsias raštvedybos taisykles, turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

PRIVALUMAI:

 • darbo patirtis migracijos ir prieglobsčio sriyje.

JŪSŲ LAUKIA:

 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • nuotolinio darbo galimybė;
 • neformali, draugiška, demokratiška, pasitikėjimu grįsta darbo atmosfera;
 • siūlomas darbo užmokestis 1719-3181 Eur (Bruto), atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo iki 2021 m. gruodžio 9 d.  17.00 val. (t. y. per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://portalas.vtd.lt/lt/projektu-valdymo-skyrius-ii-skyriaus-vedeja-s-322;753410.html) pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Personalo skyriaus personalo specialistę Eimantę Sebestijonę, tel. 8 618 34848, el. p. eimante.sebestijone@esf.lt

CV galite siųsti iki 2021-12-09