Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Agentūra asmens duomenis tvarko laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) reikalavimų.

Informuojame, kad Agentūroje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris padeda užtikrinti duomenų tvarkymo Agentūroje atitiktį BDAR keliamiems reikalavimams:

Andrius Skardžius

Duomenų apsaugos pareigūnas

El. paštas: andrius.skardzius@esf.lt

Tel.: 8 657 75 157

 

Siekdama įgyvendinti BDAR įtvirtintą asmens duomenų tvarkymo skaidrumo principą ir vadovaudamasi BDAR 13 straipsniu, Agentūra teikia šią informaciją apie duomenis, renkamus iš duomenų subjekto, ir jų tvarkymą.

 

Duomenų valdytojas – Europos socialinio fondo agentūra, kontaktiniai duomenys: (8 5) 264 9340, info@esf.lt.

Asmens duomenų, kuriuos Agentūra, kaip duomenų valdytoja, renka iš duomenų subjekto, tvarkymo tikslai:

 • vidaus administravimas;
 • kandidatų į Agentūros darbuotojus atranka;
 • projektų, finansuojamų Europos Komisijos lėšomis, įgyvendinimas.

 

Agentūra, kaip duomenų valdytoja, tvarko šiuos iš duomenų subjekto renkamus duomenis:

 • darbuotojų asmens duomenis;
 • praktikantų asmens duomenis;
 • neatrinktų kandidatų į siūlomas darbo vietas asmens duomenis;
 • tiekėjų atstovų, ekspertų, mokymų ir kitų prekių ar paslaugų tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis;
 • Europos Komisijos lėšomis finansuojamuose Dvynių programos projektuose dalyvaujančių ekspertų, vertėjų asmens duomenis.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

 • darbuotojų, praktikantų, ekspertų, mokymų ir kitų prekių ar paslaugų tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenims tvarkyti – BDAR 6 str. 1 d. b) punktas;
 • neatrinktų kandidatų į siūlomas darbo vietas asmens duomenims tvarkyti – BDAR 6 str. 1 d. a) punktas;
 • Dvynių programos projektuose dalyvaujančių ekspertų, vertėjų asmens duomenims tvarkyti – BDAR 6 str. 1 d. b) punktas.

 

Iš duomenų subjektų renkamų duomenų gavėjai yra šie:

 1. Vykdant vidaus administravimą Agentūros darbuotojų asmens duomenys teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Centrinei projektų valdymo agentūrai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Tiekėjų atstovų, fizinių asmenų tiekėjų duomenys teikiami Centrinei projektų valdymo agentūrai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
 2. Įgyvendinant Europos Komisijos lėšomis finansuojamus projektus tvarkomi asmens duomenys (ekspertų, vertėjų vardas, pavardė, darbinė patirtis ir kita gyvenimo aprašyme nurodyta informacija) teikiama trečiųjų šalių, su kuriomis sudaryta ES Dvynių programos projekto sutartis (arba ketinama tokią sutartį sudaryti), viešojo sektoriaus institucijoms ir institucijoms, vykdančioms audito ir kontrolės funkcijas.

 

Kita informacija, būtina duomenų tvarkymo skaidrumui užtikrinti.

Iš duomenų subjektų renkamų duomenų saugojimo laikotarpis nustatomas vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (aktuali redakcija), ir kitais dokumentų saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais:

 • Agentūros darbuotojų asmens bylose esantys duomenys saugomi darbo santykių metu ir 10 metų pasibaigus darbo santykiams, darbo sutartyse ir jų prieduose esantys duomenys saugomi darbo santykių metu ir 50 metų pasibaigus sutarčiai;
 • neatrinktų kandidatų į siūlomas darbo vietas asmens duomenys saugomi 1 metus nuo sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pasirašymo dienos;
 • praktikantų asmens duomenys saugomi praktikos metu ir 3 metus pasibaigus sutarčiai;
 • tiekėjų atstovų, ekspertų, mokymų ir kitų prekių ar paslaugų tiekėjų (fizinių asmenų) duomenys saugomi sutarčių sudarymo, vykdymo metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai;
 • Europos Komisijos lėšomis finansuojamuose Dvynių programos projektuose dalyvaujančių ekspertų, vertėjų asmens duomenys saugomi projekto įgyvendinimo metu ir 10 metų po projekto įgyvendinimo arba projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytą terminą, priklausomai nuo to, kuris terminas konkrečiu atveju ilgesnis.

 

Duomenų subjektai, iš kurių Agentūra renka duomenis turi šias teises:

 • teisę prašyti, kad Agentūra leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę gauti asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu ir prašyti asmens duomenis tiesiogiai persiųsti kitam duomenų valdytojui, t.y. teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Agentūros veiksmų (neveikimo);
 • kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

 

BDAR 13 straipsnį galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679