Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Ieškome patarėjo (-s) teisės klausimais

Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra), teisinė forma – viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas - 192050725, buveinės adresas – M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius, skelbia konkursą: PATARĖJO (-OS) TEISĖS KLAUSIMAIS  PAREIGOMS UŽIMTI

MES JUMS PATIKĖSIME:

 • teikti teisines konsultacijas rengiant paraiškas, įgyvendinant projektus, vykdant kitas Agentūros veiklas (pvz. metodinės pagalbos teikimo, vykdant kontaktinių punktų veiklas, kt.):
  • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir keičiant projekto ar kitas su veikla susijusias sutartis: jungtines veiklos sutartis, sutartis su tiekėjais, finansavimo ir administravimo sutartis ir kitas su projekto įgyvendinimu ar veikla susijusias sutartis, kitus dokumentus;
  • konsultuoti dirbančius su projektu ar kita veikla susijusius darbuotojus, partnerius, tiekėjus teisiniais projekto ar veiklos įgyvendinimo klausimais;
 • konsultuoti darbuotojus priskirtose Agentūros veiklos srityse, ar jų rengiami dokumentai ir siunčiami raštai neprieštarauja teisės aktams, ar atitinka juridinės technikos reikalavimus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, pagal kompetenciją vizuoti Agentūroje parengtus dokumentus;
 • nagrinėti, teikti pasiūlymus ir išvadas dėl ministerijų ir kitų valstybės institucijų parengtų ir pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų (pagal priskirtą veiklos sritį);
 • vadovo pavedimu atstovauti Agentūrai teisiniuose ginčuose, rengti dokumentus teisėsaugos ir teisingumo institucijoms;
 • pagal priskirtas Agentūros veiklos sritis, stebėti ir analizuoti Agentūros veiklą reglamentuojančių įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų kaitą;
 • informuoti elektronine žinute Agentūros darbuotojus apie naujai priimtus arba pakeistus teisės aktus, susijusius su priskirtomis Agentūros veiklos sritimis;
 • rengti teisinę informaciją kuri susijusi su priskirtomis veiklos sritimis, Agentūros tinklapiui, organizuoja šios informacijos paskelbimą Agentūros tinklapyje;

MES TIKIMĖS, KAD JŪS:

 • turite aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;
 • turite ne mažiau kaip 3 metų patirtį teisinio darbo srityje;
 • išmanote ir gebate praktikoje taikyti su Agentūros vykdomomis funkcijomis susijusius Europos Sąjungos bei nacionalinius teisės aktus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, darbo bei civilinius teisinius santykius;
 • gebate planuoti ir valdyti savo darbo krūvį, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sugebantys numatyti problemas ir siūlyti galimus jų sprendimo būdus;
 • išmanote raštvedybos taisykles, turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, sklandžiai dėstote mintis žodžiu ir raštu;
 • gerai mokate valstybinę ir anglų kalbas (raštu ir žodžiu);
 • esate pareigingas, kruopštus, kūrybiškas, gebantis savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • turite gerus darbo komandoje įgūdžius.

JŪSŲ LAUKIA:

 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • nuotolinio darbo galimybė;
 • neformali, draugiška, pasitikėjimu grįsta darbo atmosfera;
 • siūlomas darbo užmokestis 2179-4046 Eur (Bruto), atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis) ir testas raštu.

Pretendentai privalo iki 2023 m. kovo 31 d.  17.00 val. (t. y. per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Personalo skyriaus personalo specialistę Eimantę Sebestijonę, tel. 8 618 34848, el. p. eimante.sebestijone@esf.lt