Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

PRANEŠIMAS PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS, KURIE ĮGYVENDINA PROJEKTUS PAGAL 2014-2020 M. VEIKSMŲ PROGRAMĄ, DĖL PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO

Primename, jog 2022 m. lapkričio 11 d. įsigaliojo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, kuriuo įtvirtinta nuostata, kad projektai, kurių pareiškėjams ar partneriams taikomi ribojimai nustatyti pagal Tarptautinių sankcijų įstatymą, negali būti finansuojami. Atsižvelgiant į tai, deklaruodami išlaidas su artimiausiu mokėjimo prašymu projektų vykdytojai Europos socialinio fondo agentūrai be kitų išlaidas patvirtinančių dokumentų taip pat turi pateikti:

1. Projekto vykdytojo/partnerio deklaraciją (1 priedas), patvirtinančią, jog:

- projekto vykdytojas ir projekto partneris nėra subjektas, kuriam taikomos sankcijos, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje;

- projekto vykdytojas ir projekto partneris dėl deklaruojamų, vykdant viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, patirtų išlaidų įsipareigoja įsitikinti, jog:

a) tiekėjams[1], subtiekėjams ir subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (kai jiems tenka 10 procentų sutarties vertės) netaikomi ribojimai, nustatyti Tarybos reglamente (ES) Nr. 833/2014[2] dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais;

b) tiekėjams, subtiekėjams netaikomi ribojimai, nustatyti 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014[3] dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, su visais pakeitimais.

Ši deklaracija teikiama vieną kartą projekte, išskyrus esant poreikiui informaciją atnaujinti. Projektų vykdytojai ir partneriai teikia atskiras deklaracijas.

 

2. Tiekėjo/subtiekėjo deklaraciją (2 priedas), atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos teiktą išaiškinimą[4], jog viešųjų pirkimų vykdytojai privalo peržiūrėti sutartis ir taikyti sankcijas pagal 2022 balandžio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/576[5].

Ši deklaracija teikiama dėl kiekvienos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, kuria yra deklaruojamos projekte patirtos išlaidos. Atskirą deklaraciją teikia tiekėjas (kiekvienas jungtinės veiklos partneris) bei kiekvienas iš subtiekėjų (jei subtiekėjai pasitelkiami). Su visais vėlesniais mokėjimo prašymais, deklaruojant su ta pačia sutartimi susijusias išlaidas, Tiekėjo/subtiekėjo deklaracijos pakartotinai nėra teikiamos, išskyrus, jei yra poreikis informaciją atnaujinti (pavyzdžiui, pasikeitė subtiekėjas).

PRIEDAI:

  1. Projekto vykdytojo/partnerio deklaracijos pavyzdinė forma
  2. Tiekėjų/subtiekėjų deklaracijos pavyzdinė forma

[1] Taip kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 36 dalyje.

[2] 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

[3] 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

[4] https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/vpt-ragina-perziureti-sutartis-ir-taikyti-sankcijas-pagal-es-reglamenta

[5] Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.